Nøkkeltall - Eiendom

Fokusområde brukere og økonomi

Fokusområde brukere og økonomi
EiendomAsker
2013
Asker
2014
Bærum
2914
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Prioritering
Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innb. 5 355 5 222 5 262 4 854 5 032 4 131
Utgifter til kom.eiendomsforvaltning per innbygger, i prosent av samlede utgifter 10,5 10,5 9,9 11 10,5 8,5
Dekningsgrader
Samlet areal formålsbyggene i kvm. per innbygger 4,3 4,4 4,5 4,8 5,3 4,3
Produktivitet
Utgifter eiendomsforvaltning inkl. avskrivninger per kvm.  1 271 1 222 986 1 072 958 993
Avskrivninger per kvm. 448 477 342 278 326 284
Utgifter til eiendomsforvaltning ekskl. avskrivninger per kvm. 823 745 644 794 632 709
Forvaltningskostnad per kvm. 86 70 56 26 66 51
Driftskostnad per kvm. 542 529 448 589 430 525
Vedlikeholdskostnad per kvm. 167 110 64 116 110 92
Energikostnad per kvm. 136 124 100 106 78 100

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

KOSTRA-området eiendomsforvaltning inkluderer all aktivitet i Eiendomsdrift og forvaltning, Renhold og praktisk bistand, store deler av idrettsområdet i Natur og idrett, samt alle kommunale enheters kostnader til energi, eksternt renhold og kommunale avgifter.
KOSTRA-tallene omfatter alle bygningsdriftsfunksjoner i kommunen som er knyttet til
formålsbyggene. Om lag 2/3 av kommunens bygningsmasse blir rapportert i KOSTRA.

Asker kommune ligger høyt når det gjelder vedlikeholdskostnader. Dette skyldes en bevisst satsning på verdibevarende vedlikehold over mange år. Asker ligger også høyere enn sammenlignbare kommuner når det gjelder forvaltningskostnader per kvadratmeter. Det vil bli iverksatt tiltak for å redusere kostnadene på dette området.

Det vises til den årlige tjenesteanalysen for eiendomsforvaltning for en nærmere beskrivelse av de enkelte nøkkeltallene.

Graf over prioriteringer innen eiendom

Figuren viser at Asker i likhet med Bærum, Skedsmo og Oppegård prioriterer midler til eiendomsforvaltning. I 2013 ble en større andel av vedlikeholdsmidlene benyttet til vedlikehold av formålsbyggene, mens vedlikehold av boligene ble prioritert i 2014. Da vedlikehold av boliger ikke inngår i KO STRA-rapporteringen, fremkommer ikke dette i tallene.

Energikostnadene er redusert i samsvar med nedgangen for KOSTRA-gruppe 13 og Bærum kommune, men ligger høyere enn for sammenligningskommunene. Energibruken per kvadratmeter ligger derimot på nivå med Bærum og Skedsmo, som alle ligger mellom 5 og 7 prosent under KOSTRA-gruppe 13. Kommunens forbruk av olje er i perioden flyttet over til
bioenergi. Bærum kommune får en større andel av sin energiforsyning levert som fjernvarme.

Graf over fordeling av utgifter

Korrigerte brutto driftsutgifter til eiendomsforvaltning per kvadratmeter viser de totale driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon, inkludert avskrivninger. Asker kommunes avskrivninger er vesentlig høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13. Asker har hatt store investeringer de siste årene, og utbyggingsprogrammet vil bidra til ytterligere økning av avskrivningene fremover.

Graf over fordeling av driftsutgifter

Totalt har Asker kommune om lag 260 000 kvadratmeter formålsbygg (skoler, barnehager, institusjoner, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonslokaler). Dette utgjør 67 prosent av det totale bygningsarealet på ca. 388 000 kvadratmeter som forvaltes av kommunen. Som det fremgår av oversikten, er skoler og institusjoner de mest arealkrevende områdene i kommunens tjenesteproduksjon.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over eksisterende boliger ved utgangen av 2014.
Fordelingen av boliger med og uten stasjonær bemanning er per mai 2015 under vurdering. Det tas derfor forbehold om eventuelle endringer i fordelingen mellom boligtypene.

Kommunale boliger uten stasjonær bemanning 532
Kommunale boliger med stasjonær bemanning (omsorgsboliger) 334
Personalboliger, eksklusive 7 presteboliger 31
Totalt 897

Asker kommune disponerer totalt 897 boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Kommunen eier selv 742 boliger, samt 7 presteboliger. I tillegg har kommunen utpekingsrett til 162 privateide boliger i ulike borettslag, der kommunen regulerer leie og kjøp/salg av boligene. Dette er privateide boliger i borettslagene Askervangen, Torsløkka og Erteløkka, samt boliger som kan leies gjennom Asker Eiendomsforvaltning AS (Torstadveien, Torstadtunet, Vestre Nes og Slottsberget). Alle boligene med unntak av presteboligene inngår i KOSTRA-rapporteringen.

Omkring halvparten av kommunens 31 personalboliger er i 2015 omdisponert til boliger for vanskeligstilte.

Fokusområde medarbeidere

Sykefravær

Sykefravær
SykefraværResultat 2012Resultat 2013Resultat 2014Måltall 2016
Eiendom 9,10 % 6,70 % 8,00 % 7,50 %
Asker kommune 8,60 % 8,10 % 8,00 % 7,60 %

Arbeidet med sykefravær er en kontinuerlig prosess, med fokus på å skape en arbeidsplass ansatte trives på. Det arbeides aktivt med å redusere sykefraværet i tjenesteområdet.
Samarbeidet med bedriftshelsetjenesten har gitt positive resultater. Ansatte i Renhold og praktisk bistand gjennomgikk i 2015 en helsekartlegging i regi av bedriftshelsetjenesten. Kartleggingen blir fulgt opp gjennom tiltak som for eksempel veiledning om trening og kosthold. Det søkes støtte fra NAV til dette arbeidet.

Det er et mål at sykefraværet innen 2016 skal reduseres til 7,5 prosent.

Kompetanse

Graf over kompetansen innen eiendom

Medarbeidernes kompetanse spenner svært vidt, da tjenesteområdet har et bredt ansvarsområde. Enkelte fagområder med få medarbeidere er spesielt sårbare for utskiftninger i bemanningen. Tjenesteområdet vurderer å styrke kapasiteten i tidligfaseplanleggingen, innenfor fagområdene arkitektur og prosjektledelse/bygg.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling
EiendomÅrsverkEndring  i % fra året før
 Desember 2012 137 30,5
 Desember 2013 138 0,7
 Desember 2014 143 3,6

Etter en gjennomgang av tjenesteområdet er kapasiteten knyttet til planlegging av nye investeringsprosjekter styrket. I tillegg er det etablert nye mellomledere i virksomheten Eiendomsdrift og forvaltning. Praktisk bistand ble i 2012 overført til tjenesteområde Eiendom fra tjenesteområde Helse og omsorg.

Alderssammensetning

Graf over alderssammensetning innen eiendom

Tjenesteområdet har en del ansatte som vil nærme seg pensjonsalder de nærmeste årene. Det må i tiden fremover legges vekt på kunnskapsoverføring til andre ansatte og nyrekruttering.