Status og utfordringer - Eiendom

Oppnådde resultater 2014

Som det fremgår av årsrapporten for 2014, har tjenesteområdet blant annet oppnådd følgende resultater:

  • En rekke investeringsprosjekter ble avsluttet; Rådhuset – ombygging av underetasjen, Hofstad skole – ventilasjonsanlegg i fløy D, oppgradering etter vannskade på Gullhella sykehjem, livssynsnøytralt seremonirom, Bondi senter – avdeling A avlastning for PUH, Esvika utfartsparkering, Heggedal vann og avløp, Skjellestad pumpestasjon, Bondi pumpestasjon, Bleikeråsen rehabilitering av VA, Rehabilitering av Åstadveien og Grønnsundveien.
  • Gjennomført organisasjonstilpasning i Eiendomsdrift og forvaltning og i Renhold og Praktisk bistand.
  • Fusdalbråten botiltak med 14 boenheter ble ferdigstilt våren 2014.
  • Arbeidet med energi- og ENØK-tiltak resulterte i diplom fra Naturvernforbundet fordi kommunen nesten er oljefri. I tillegg fikk Asker kommune pris som årets varmepumpekommune.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Med bakgrunn i oppnådde resultater og politiske føringer, har kommunen definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode:

  • Utarbeide og implementere strategi for kommunal eiendom med tilhørende temaplaner.
  • Sikre en helhetlig utvikling og forvaltning av kommunens eiendommer og leieforhold, inkludert hensiktsmessig arealdisponering, bruk og utvikling.
  • Tilrettelegge for strategisk og langsiktig eiendomsutvikling for å sikre fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger.
  • Sikre tilstrekkelige ressurser til verdibevarende vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen, og til mindre investeringer og utvikling av eksisterende eiendommer og bygg.
  • Sikre nødvendig kompetansetilpasning og rekruttering til tjenesteområdet, blant annet for å imøtekomme den teknologiske utviklingen i moderne bygg. Flere av disse områdene vil være sentrale i arbeidet med strategi for kommunal eiendom, som er under utarbeidelse.