Felles gjennomgående utfordringer

Asker kommune skal være samfunnsbygger og en attraktiv og konkurransedyktig tjenesteleverandør, forvalter og arbeidsgiver. Dette ansvaret ivaretas gjennom delegering av ansvar og myndighet fra kommunestyret, via rådmannen til virksomhetslederne.

Ambisjonen for handlingsprogrammet er å legge til rette for et tjenestetilbud som tilfredsstiller innbyggernes behov og er i tråd med de vedtatte rammene. Kommunen skal utvikle gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning.

Kommunesektoren står overfor flere utfordringer som kan begrense det økonomiske handlingsrommet, slik som usikre finansielle rammebetingelser, økte demografiske kostnader og sentrale styringsreformer. Derfor må kommunene ta i bruk nye løsninger for å oppnå effektivisering og andre samfunnsmessige gevinster. Kommunene må alltid tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser og arbeide målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering.

Det er tidligere definert fire sentrale utfordringer som er gjennomgående for alle tjenesteområder i Asker kommune. Medborgerskap og samskaping er definert som en ny gjennomgående utfordring fra 2016.

Asker kommune har fem sentrale utfordringer som er gjennomgående for alle tjenesteområder:

  • Medborgerskap og samskaping
  • Forebygging og tidlig innsats
  • God helhet og samhandling
  • God kvalitet
  • Nødvendig kompetanse

Kommunens prinsipper for virksomhetsstyring skal sammen med de felles gjennomgående planene som gjelder for hele organisasjonen bidra til å sikre oppfølging av disse utfordringene. Kunnskapssenteret har en sentral rolle i å skape erfaringsdeling og læring på tvers av
tjenesteområder og virksomheter.

Medborgerskap og samskaping

Kommunens rolle er i stadig utvikling. I takt med at samfunnet endres må også kommunen finne nye og bedre måter å jobbe på. Samfunnet står overfor utfordringer det offentlige, næringslivet, frivilligheten og innbyggerne må løse i tett fellesskap. Dagens og fremtidens kommuner må i større grad enn tidligere våge å åpne for mer lokal medbestemmelse, legge til rette for bedre involvering av, samarbeid med og engasjement hos innbyggere og næringsliv.

Kommunen er et lokalt fellesskap der innbyggerne involveres aktivt som ressurs og samarbeidspartner gjennom satsning på medborgerskap og samskaping.

Med begrepet medborgerskap mener vi at kommunen og innbyggerne spiller på lag, at innbyggerne deltar aktivt i samfunnsutviklingen, engasjerer seg og bidrar til å finne løsninger på de utfordringene fellesskapet står overfor.

Med samskaping (co-creation) mener vi at flere aktører er sammen om å skape verdier og velferd på nye måter.

Gjennom medborgerskap og samskaping ønsker kommunen å invitere næringslivet, frivilligheten og innbyggerne inn på kommunens tradisjonelle arenaer. Dette kan utfordre vante roller og vår måte å løse oppgavene på. Vi må derfor våge både å tenke nytt og å gjøre ting på nye måter. Det må utvikles en felles plattform av kunnskap, verdier og metoder der innbyggerne og kommunen finner sine roller gjennom samskaping. Balansen mellom kommunen som tjenesteyter og økt grad av medborgerskap må avklares og inngå i en langsiktig strategi.

Medborgerskap og samskaping er omtalt i Asker kommunes innovasjonsstrategi, Kommunedelplan for folkehelse, Frivillighetsmeldingen i tillegg til i ulike strategidokumenter innen tjenesteområdene. Medborgerskap vil også inngå i revidert Arbeidsgiverpolitisk plattform, og sees i sammenheng med utvikling av et godt medarbeiderskap.

Rådmannen vil i 2016 legge til rette for at medborgerskap og samskaping utvikles som en del av arbeidskulturen i Asker kommune. Gjennom Borgenprosjektet ønsker vi å utvikle nye samarbeidsformer som kan gjenbrukes i andre deler av organisasjonen.

Det skal fremmes sak om arbeidet med medborgerskap og samskaping.

Forebygging og tidlig innsats

Asker kommune skal arbeide målrettet med å dreie ressursinnsatsen fra ressursbruk på reparasjonstiltak til forebyggende arbeid og tidlig innsats. Dette er særlig viktig sett i et folkehelseperspektiv. Forebygging og tidlig innsats er sentrale strategier innen samfunnsutvikling, tjenesteutvikling og arbeidsgiverpolitikk. Det innebærer at forebygging og tidlig innsats omfatter alle kommunens tjenesteområder.

God helhet og samhandling

Kommunens tjenestetilbud kan oppleves som fragmentert og uoversiktlig. Tjenesteområdene må sikre helhet og samhandling utover eget ansvarsområde. Flere virkemidler kan være aktuelle for å oppnå dette. Det er allerede gjort organisatoriske grep som skal bidra til at brukerne opplever «en dør inn» til kommunens tjenester, slik som blant annet etableringen av Barne- og familieenheten og Brukertorget. Elektronisk samhandling, individuelle planer og kompetanseheving er også tiltak som skal bidra til god helhet og samhandling.

Koordinerte tjenester er særlig viktig for brukere med sammensatte behov, og der tjenestene ytes av flere virksomheter og tjenesteområder. God samhandling og samordning er også viktig for å sikre effektiv ressursbruk og innovative og fremtidsrettede løsninger. Helhet og samhandling utfordrer den tradisjonelle sektortenkningen, og kan medføre behov for endring i arbeidsprosesser og rutiner. Rådmannen vil i 2016 fortsatt jobbe for å hente ut samordningsgevinster mellom virksomheter og tjenesteområder.

God kvalitet

Kommunen skal levere tjenester av riktig kvalitet til brukere og innbyggere ut fra de rammebetingelser som vedtas. En god og effektiv virksomhetsstyring skal bidra til dette. Dette innebærer at det planlegges og settes mål, og at resultatene følges opp for kontinuerlig å forbedre og videreutvikle tjenestene. Internkontroll inngår som et viktig element i dette arbeidet. I tillegg benyttes nøkkeltall, analyse, benchmarking med andre kommuner, brukerundersøkelser og deltakelse i KS-nettverk som ledd i kvalitetsarbeidet.

Nødvendig kompetanse

De ansatte er avgjørende for at kommunen skal kunne levere tjenester av god kvalitet til brukere og innbyggere. Systematisk kompetanse- og fagutvikling er viktige strategiske virkemidler for å satse på innovasjon og ny teknologi. Arbeidsgiverpolitikken skal sikre at ledere og ansatte har den nødvendige kompetansen for å nå kommunens mål.

Kunnskapssenteret skal videreutvikle Asker kommune som en fremtidsrettet, dynamisk og lærende organisasjon. Kunnskapssenteret skal sikre helhet og samordning av kompetanseutvikling på tvers av virksomheter og tjenesteområder.