Prioriterte planoppgaver

Tabellen nedenfor gir en oversikt over planer som forutsettes utarbeidet og/eller rullert i perioden 2016-2019, og som forutsettes politisk vedtatt.

Planer
TjenesteområdeNavn på planPlantypePlanlagt vedtatt/rullert
Administrasjon og ledelseKommuneplan Kommuneplan 2 018
IKT-strategi 2011-2014 Kommunedelplan/strategi 2 016
Strategisk næringsplan 2015-2026 Kommunedelplan/strategi 2019
Innovasjonsstrategi 2015-2018 Kommunedelplan/strategi 2 019
Kommunikasjonsstrategi 2012-2015 Kommunedelplan/strategi 2 016
Arbeidsgiverpolitisk plattform 2011-2014 Kommunedelplan/strategi 2016
Boligpolitisk strategi 2015-2026 Kommunedelplan/strategi 2020
Anskaffelsesstrategi 2012-2015 Kommunedelplan/strategi 2016
Rekrutteringsstrategi 2014-2017 Temaplan 2018
Handlingsplan mot korrupsjon  Temaplan 2019
Beredskapsplan for Asker kommune  Temaplan  
Bærekraftige Borgen Temaplan  
OppvekstStrategi for kvalitet i oppvekst Kommunedelplan/strategi 2015
Plan for felles kompetanse i Oppvekst  Temaplan 2016
Kvalitetsplan for skole Temaplan 2017
Kvalitetsplan for barnehage Temaplan 2017
Kvalitetsplan for SFO Temaplan  2017
Skole- og barnehagebehovsplan Temaplan 2016
Plan for ungdomstrinnet Temaplan 2016
Kvalitetsplan for barneverntjenesten Temaplan 2017
Kvalitetsplan for tjenester til barn og unge og tidlig innsats Temaplan 2017
Kriminalitetsforebyggende plan Temaplan 2017
Realfagsplan Temaplan 2016
Plan for tjenester til barn med nedsatt funksjonsevne Temaplan 2017
Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme Temaplan 2015
Helse og omsorgHelse og omsorg - Strategi 2020 Kommunedelplan/strategi 2017
Psykisk helse og rus 2015-2018 Temaplan 2018
Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2016-2019 Temaplan 2015
Omsorgstjenester for eldre 2015-2030 Temaplan 2016
Velferdsteknologi 2014-2020 Temaplan 2017
Kommunale legetjenester 2016-2019 Temaplan 2015
Fellesplaner 
Helse og omsorg/ Oppvekst
Handlingsplan for bekjempelse av fattigdom med fokus på barn Temaplan 2016
Ruspolitisk handlingsplan 2012 Temaplan 2016
Vold i nære relasjoner Temaplan 2016
Flyktninger  Temaplan 2017
Kultur, frivillighet og fritidKDP for folkehelse Kommunedelplan/strategi 2015
KDP for kultur Kommunedelplan/strategi 2015
KDP for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kommunedelplan/strategi 2015
Strategi for frivilligheten Kommunedelplan/strategi 2017
Strategi for landbruket Kommunedelplan/strategi 2017
Plan for kulturskolen 2012-2015 Temaplan  2015
Museumsplan 2014-2018 Temaplan  2018
Plan for visuell kunst 2013-2017 Temaplan 2017
Kulturhus arenaplan 2014 Temaplan 2018
Bibliotekplan Temaplan 2015
Naturmangfoldsplan Temaplan  2016
Teknikk og miljøKDP for energi og klima 2013-2013 Kommunedelplan/strategi 2017
KDP vei Kommunedelplan/strategi 2014
KDP vann Kommunedelplan/strategi 2016
KDP avløp og vannmiljø Kommunedelplan/strategi 2016
Strategi for universell utforming Kommunedelplan/strategi 2015
Strategi for grønnstruktur Kommunedelplan/strategi 2014
Strategi for kulturminner Kommunedelplan/strategi 2016
Strategi for geodata Kommunedelplan/strategi 2015
Trafikksikkerhetsplan Temaplan 2014
Sykkelstrategi Temaplan  2016
Parkeringsstrategi for Asker Temaplan  2015
Innfartsparkeringsstrategi for Asker Temaplan 2015
Renovasjonsplan Temaplan 2016
Naturmangfoldsplan Temaplan 2016
EiendomStrategisk plan for Eiendom  Kommunedelplan/strategi 2016
Eiendomsutvikling Temaplan 2017
Vedlikehold og utvikling av kommunale boliger og formålsbygg Temaplan 2017
Arealforvaltning i eksisterende bygg Temaplan 2017
Enøk/energitiltak i kommunale formålsbygg Temaplan 2017
Planer etter plan- og bygningslovenKommunedelplan E18 Asker    2016
Områdeplan for Føyka-Elvely   2016
Områdeplan for Brønnøya   2016
Områdeplan for Markveien   2017
Områdeplan for Drengsrud idrettspark   2016
Områdeplan for Billingstadsletta vest   2016
Områdeplan for Solliveien   2015
Områdeplan for Solli skianlegg   2015
Kommunedel-/områdeplan Dikemark   2017
Områdeplan DIF   2016
Områdeplan for Høn/Landås   2016
Kommunedelplan Asker sentrum   2017
Utvidelse av Asker kirkegård   2017