Strategier fra kommuneplanen

Strategier
Nr. SatsingsområdeStrategiAnsvarlig tjenesteområde Ansvarlige virksomheter
1 Vekst og utvikling Asker kommune skal bidra til et boligtilbud som reflekterer befolkningsvekst og befolkningssammensetning Administrasjon og ledelse
Eiendom
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn Eiendomsdirektørens stab
2 Asker kommune skal bidra til å utvikle et boligtilbud som reflekterer næringslivets og arbeidsmarkedets behov. Administrasjon og ledelse
Eiendom
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn Eiendomsdirektørens stab
3 Asker kommune skal bidra til å sikre kapasitet på teknisk infrastruktur, spesielt transportkapasitet, ved å videreutvikle infrastruktur og kanalisere boligvekst til områder med god transportkapasitet. Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø

Strategi og samfunn
Plan og bygg

4 Asker kommune skal sikre kapasitet på sosial infrastruktur, spesielt skolekapasitet, ved å videreutvikle infrastruktur og kanalisere boligvekst til områder med god skolekapasitet. Teknikk og miljø Plan og bygg
5 Asker kommune skal sikre planberedskap ved godkjente reguleringsplaner som muliggjør 350 nye boliger i året.  Teknikk og miljø Plan og bygg
6 Asker kommune skal  gi grunneierne større forutsigbarhet og utbyggere flere valgmuligheter,  ved å avsette arealer til boligformål ut over det som dekker behovet i planperioden.  Teknikk og miljø Plan og bygg
7 Asker kommune skal sikre være en offensiv eiendomsaktør som gjør strategiske eiendomsdisposisjoner for å ivareta en helhetlig samfunnsutvikling og boligpolitiske hensyn. Eiendom Eiendomsdirektørens stab
8 Asker kommune skal sikre tilrettelegge for ca. 50 rimelige boliger pr. år, inklusive boliger definert i Boligsosialt handlingsprogram, bl.a. ved bruk av kommunens egne tomter. Eiendom
Teknikk og miljø
Eiendomsdirektørens stab
9 Asker kommune skal bruke plan- og bygningslovens virkemidler for å styre boligantall, boligstørrelse og boligstandard, samt benytte utbyggingsavtaler i samarbeid med private utbyggere der dette er hensiktsmessig. Eiendom
Teknikk og miljø
Eiendomsdirektørens stab Plan og bygg
10 Asker kommune skal sikre et variert og mangfoldig boligmiljø ved å unngå konsentrasjon av kommunale og kommunalt disponible boliger. Eiendom Eiendomsdirektørens stab
11 Asker kommune skal aktivt bruke Husbankens økonomiske ordninger i det boligsosiale arbeidet. Helse og omsorg
Eiendom
Ny virksomhet (bolig-kontoret)
Eiendomsdirektørens stab
Eiendomsdrift og forvaltning
12 Asker kommune skal videreføre god dialog med næringslivet, inklusiv primærnæringen. Administrasjon og ledelse Strategi og samfunn
13 Asker kommune skal sikre tilstrekkelig planberedskap og effektiv forvaltning. Teknikk og miljø Plan og bygg
14 Asker kommune skal være pådriver for å sikre tilstrekkelig kapasitet i transportsystemet.

Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø

Strategi og samfunn Plan og bygg
Kommunalteknisk
15 Areal og transport Asker kommune skal tilrettelegge for at boliger, arbeidsplasser, offentlig og privat service, kultur- og idrettstilbud og fritidsaktiviteter lokaliseres kollektivnært, i henhold til prinsippene for samordnet areal- og transportplanlegging. Teknikk og miljø Plan og bygg
16 Asker kommune skal styrke kundegrunnlaget for lokale kollektivlinjer som kan betjene dagens spredte bebyggelse, og derfor supplere bebyggelsen der infrastrukturen ellers ligger til rette for det. Teknikk og miljø Plan og bygg
17 Asker kommune skal sikre at gående, syklende og buss prioriteres i transportsystemet. Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn Plan og bygg
Kommunalteknisk
18 Asker kommune skal bedre tilgjengeligheten til kollektivknutepunktene for alle trafikantgrupper. Teknikk og miljø Plan og bygg Kommunalteknisk
19 Asker kommune skal videreutvikle en parkeringspolitikk som bidrar til økt andel syklende og gående samt og økt andel kollektivtrafikk. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Strategi og samfunn Plan og bygg
Kommunalteknisk
20 Asker kommune skal være pådriver i arbeidet med å realisere ny E-18, inklusive tilstøtende lokale hovedveier; først og fremst Røykenveien, Drammensveien og Slemmestadveien. Administrasjon og ledelse Strategi og samfunn
21 Natur, kulturmiljø og samfunns-sikkerhet Asker kommune skal legge til rette for økende bruk av lokal fornybar energi. Teknikk og miljø
Eiendom
Kommunalteknisk Prosjekt og utbygging
Eiendomsdrift og forvaltning
22 Asker kommune skal være en foregangskommune innen energi og klima. Teknikk og miljø
Eiendom
Kommunalteknisk Prosjekt og utbygging
Eiendomsdrift og forvaltning
23 Asker kommune skal redusere transportbehov og fremme bruk av miljøvennlig transport. Teknikk og miljø Plan og bygg Kommunalteknisk
24 Asker kommune skal samarbeide med grunneiere/utbyggere om optimale energiløsninger i større utbyggingsområder. Teknikk og miljø
Eiendom
Kommunalteknisk
Plan og bygg
Eiendomsdirektørens stab
25 Asker kommune skal stimulere til energieffektivisering for lokalt næringsliv og privathusholdninger. Teknikk og miljø Plan og bygg Kommunalteknisk
26 Asker kommune skal redusere risiko for forurensning i grunn, sjø og vassdrag gjennom kartlegging og forebyggende tiltak. Teknikk og miljø Plan og bygg Kommunalteknisk
27 Asker kommune skal åpne bekker, ivareta kantsoner og sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i alle vassdrag og innsjøer i tråd med vannforskriften. Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Natur og idrett Kommunalteknisk
28 Asker kommune skal være en foregangskommune innen miljøvennlig og ansvarlig forbruk. Teknikk og miljø Kommunalteknisk
29 Asker kommune skal påse at ny boligbebyggelse og nye utemiljøer får akseptable støyforhold, sikre stille soner. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg
Strategi og samfunn
30 Asker kommune skal bidra til etablering og forbedring av støyskjermede tiltak for eksisterende boligområder og utemiljøer. Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn
Plan og bygg
Kommunalteknisk
31 Asker kommune skal begrense nedbygging av grønne områder. Teknikk og miljø Plan og bygg
32 Asker kommune skal legge til rette for en grønnstruktur som stimulerer til kortreist friluftsliv og aktiviteter i nærmiljøet. Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Natur og idrett
Plan og bygg
33 Asker kommune skal legge til rette for gjennomgående turveinett, også i byggesonen. Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Natur og idrett
Plan og bygg
34 Asker kommune skal legge til rette for at overvann håndteres lokalt og som positiv ressurs. Teknikk og miljø Kommunalteknisk
Plan og bygg
35 Asker kommune skal sikre vannveier og flomveier. Teknikk og miljø Kommunalteknisk
Plan og bygg
36 Asker kommune skal sikre biologisk mangfold og blågrønn struktur mellom fjorden, marka og byggesonen. Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Natur og idrett Kommunalteknisk
37 Asker kommune skal ved rullering av kommuneplanen kunne omklassifisere enkelte tidligere gartneriområder til boligformål, som ledd i avvikling av ulønnsom næring og sanering av forfall, dersom infrastrukturen foreligger. Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn
Plan og bygg
Kommunalteknisk
38 Asker kommune skal stimulere til god kvalitet og standard på istandsetting og restaurering av verneverdig bygningsmiljø. Teknikk og miljø
Eiendom
Plan og bygg
Eiendomsdrift og forvaltning
39 Asker kommune skal gi økt allmenn kunnskap og tilgang til Askers historie. Kultur, frivillighet og fritid
Oppvekst 
Biblioteket
Skolene
40 Asker kommune skal utvikle et godt og dekkende register over kulturminner. Teknikk og miljø Plan og bygg
41 Asker kommune skal fremheve kulturminner som positive elementer i tettstedsutviklingen. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg
Strategi og samfunn
42 Asker kommune skal legge den overordnede risiko og sårbarhetsanalyse (ROS) til grunn for all kommunal planlegging. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Strategi og samfunn
Plan og bygg 
43 Asker kommune skal ha tilstrekkelig beredskap i forhold til sannsynlige risikoscenarier samt utøve aktiv informasjon til Asker-samfunnet. Administrasjon og ledelse Strategi og samfunn
44 Asker kommune skal forebygge konsekvenser av flom, skred og ras ved sikring av blågrønne arealer og lokal håndtering av overvann. Teknikk og miljø Plan og bygg Kommunalteknisk
45 Asker kommune skal kartlegge risikoutsatte områder og påse at bygging i risikoutsatte områder unngås. Teknikk og miljø Plan og bygg
46 Asker kommune skal bidra til å sikre risikoutsatte områder i byggesonen. Teknikk og miljø Plan og bygg Kommunalteknisk
47 Asker kommune skal ved rullering av kommuneplanen kunne omklassifisere mindre LNF-områder til boligformål, dersom LNF-klassifisering ikke lenger ansees å ha vesentlig betydning for fellesskapets interesser, og der infrastruktur foreligger.  Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn
Plan og bygg 
48 Asker kommune skal ved rullering av kommuneplanen kunne omklassifisere enkelte tidligere gartneriområder til boligformål, som ledd i avvikling av ulønnsom næring og sanering av forfall, dersom infrastrukturen foreligger. Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø
Strategi og samfunn
Plan og bygg
49 Folkehelse Asker kommune skal ha fokus på grupper med store levekårsutfordringer og dårlig helse. Helse og omsorg
Oppvekst
Administrasjon og ledelse
Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Eiendom
Alle virksomheter
50 Asker kommune skal rette helsefremmende og forebyggende tiltak mot grupper med økt risiko for sykdom og de som har utviklet sykdom. Helse og omsorg
Oppvekst
Administrasjon og ledelse
Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Eiendom
Alle virksomheter
51 Asker kommune skal ha en tverrfaglig og helhetlig innsats i samarbeid med organisasjoner og frivillige. Kultur, frivillighet og fritid
Administrasjon og ledelse
Natur og Idrett
Strategi og samfunn
Utviklingsavdelingen
52 Asker kommune skal la folkehelseaspektet reflekteres i alt utviklingsarbeid og tjenesteproduksjon. Helse og omsorg
Oppvekst
Administrasjon og ledelse
Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Eiendom
Alle virksomheter
53 Asker kommune skal tilrettelegge for hverdagsaktivitet gjennom planmessige grep og fysisk tilrettelegging. Kultur, frivillighet og fritid
Teknikk og miljø
Natur og idrett Plan og bygg
54 Tettsteder og knutepunkter Asker kommune skal videreutvikle Asker sentrum med høy utnyttelse og urbane kvaliteter. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg
Strategi og samfunn
55 Asker kommune skal prioritere Føyka/Elvely i utbyggingssammenheng. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Eiendom
Plan og bygg
Strategi og samfunn
Eiendomsdirektørens stab
56 Asker kommune skal prioritere planleggingen av ny E18, inklusive tilstøtende deler av Røykenveien, Slemmestadveien og Drammensveien. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg Strategi og samfunn
57 Asker kommune skal tilrettelegge for videre byutvikling i forbindelse med ny E18 ved å frigjøre arealer og utvikle et lokalt veisystem med økt kapasitet. Administrasjon og ledelse Strategi og samfunn
58 Asker kommune skal tilrettelegge for handel og tjenesteyting. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg Strategi og samfunn
59 Asker kommune skal lokalisere barnehager, omsorgsboliger og sykehjem til lokalsentrene. Teknikk og miljø
Eiendom
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg
Eiendomsdirektørens stab Strategi og samfunn
60 Asker kommune skal bidra til at lokalsenteret utvikles som møteplass og sosial arena ved å tilrettelegge gode utearealer og gatearkitektur med utadvendte forretningsfasader. Administrasjon og ledelse
Teknikk og miljø
Eiendom
Strategi og samfunn
Plan og bygg Eiendomsdirektørens stab
61 Asker kommune skal bidra til at lokalsenteret forsterkes som knutepunkt for tog, buss og/eller båt, tilrettelagt med innfartsparkeringsplasser for sykkel og bil. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg Strategi og samfunn
62 Asker kommune skal sikre at lokalsenteret bygges opp rundt stedets særpreg, med vekt på å bevare naturgitte kvaliteter og historisk identitet. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg Strategi og samfunn
63 Asker kommune skal tilrettelegge for dagligvarehandel, småbutikker og kaféer. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg Strategi og samfunn
64 Asker kommune skal tilrettelegge for private og offentlige helse- og servicevirksomheter. Teknikk og miljø
Eiendom
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg Eiendomsdirektørens stab Strategi og samfunn
65 Asker kommune skal sikre at det etableres en god, utvendig sentralt plassert møteplass. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan- og bygg Strategi og samfunn
66 Asker kommune skal sikre at det etableres et innfartsparkeringstilbud for sykkel og bil for overgang til kollektivsystemet. Teknikk og miljø
Administrasjon og ledelse
Plan og bygg Strategi og samfunn