Tverrgående strategier

Asker kommune har følgende tverrgående strategier som gjelder for hele organisasjonen:

 • Arbeidsgiverpolitisk plattform
 • IKT-strategien
 • Kommunikasjonsstrategien
 • Anskaffelsesstrategien
 • Innovasjonsstrategien

De tverrgående strategiene revideres normalt hvert fjerde år, og mål og tiltak blir innarbeidet i handlingsprogrammet og/eller virksomhetsplanene for oppfølging.

Arbeidsgiverpolitisk plattform

Arbeidsgiverpolitisk plattform angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for arbeidsgiverpolitikken. Arbeidsgiverpolitikken skal synliggjøre kommunens overordnede mål og strategier for å fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel og engasjement. Den er et viktig virkemiddel for å sikre at ledere og medarbeidere er i stand til å nå kommunens mål.

Arbeidsgiverpolitisk plattform vil bli revidert i 2015/2016, og skal vedtas av kommunestyret i 2016. Følgende temaer vil få større oppmerksomhet i revidert Arbeidsgiverpolitisk plattform:

 • Medarbeiderskap
 • Innovasjon, endring og fornying
 • Økt internasjonalisering og arbeidsinnvandring

IKT-strategien

IKT-strategien for perioden 2011-2014 angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for IKT-området/digitalisering. Det overordnede målet i strategien er å videreutvikle den digitale infrastrukturen i Asker kommune og sikre mobile og digitalt tilgjengelige tjenester for innbyggere, næringsliv, politikere og ansatte i Asker kommune. Asker kommune reviderer digitaliseringsstrategien i 2015.

I 2016 skal kommunen særlig arbeide med:

 • Oppgradere kommunens økonomi-, regnskaps- og e-handelssystem, inkludert digital dialog med innbyggere og næringsliv (e-ordre og e-faktura).
 • Starte innføring av Sikker Digital Post i Helse og omsorg, Barnevernet og Barne- og familieenheten, basert på gjennomgang av rutiner for dokumentasjon og arkivering av saksbehandlingen og erfaringene fra de andre tjenesteområdene.
 • Videreutvikle digitale styringsdokumenter.
 • Ferdigstille tilgjengeliggjøring av trådløse nettverk for brukere, pårørende og ansatte innenfor Helse og omsorg.
 • Basert på erfaringene fra pilotprosjekter, vil alle elever som begynner i 8. klasse på ungdomsskolen i Asker tildeles egen PC/nettbrett fra skoleåret 2016/2017. Det vises til nærmere omtale under tjenesteområde Oppvekst.
 • Anskaffe og innføre digital plattform for trygghetsalarmer hos og mellom alarmsentralen, hjemmet til den enkelte bruker og Asker kommune. Det vises til nærmere omtale under tjenesteområde Helse og omsorg.
Fordelingen av IKT-investeringsmidlene for 2016
Type investeringsprosjektBeløp
Fellesadministrative systemer 3,2 millioner
Fagspesifikke systemer 1,8 millioner
Infrastruktur  4,0 millioner
Risikobuffer 1,0 millioner

Kommunikasjonsstrategien

Kommunikasjonsstrategien for perioden 2012-2015 angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for kommunikasjonsområdet. Strategien slår fast at det er de digitale mediene som er hovedkanal for kommunens kommunikasjon med innbyggerne. Den slår videre fast at kommunikasjon er et lederansvar, og at kommunikasjonsarbeidet skal bygge på kunnskap og kommunens verdier. I 2016 legges det fram en revidert kommunikasjonsstrategi for perioden 2016-2019.

I 2016 skal kommunen særlig arbeide med:

 • Videreføre strategisk kommunikasjonsarbeid på tvers og i alle deler av organisasjonen.
 • Videreutvikle digitale styringsdokumenter.
 • Videreutvikle kommunens nettsider.
 • Videreføre og evaluere det toårige prosjektet ASKER-posten.
 • Videreføre arbeidet med klarspråk.
 • Vurdere mulig forprosjekt for ny løsning for intern kommunikasjonskanal.

Anskaffelsesstrategien

Anskaffelsesstrategien for perioden 2012-2015 angir ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for anskaffelsesområdet. Nødvendige og riktige anskaffelser er en viktig del av virksomhetenes drift, tjenesteproduksjon og måloppnåelse. Anskaffelsesstrategien har som mål å tilrettelegge for en anskaffelsesfunksjon som ivaretar ulike behov og utnytter kommunens stordriftsfordeler. Anskaffelsesstrategien skal revideres høsten 2015. Mål og tiltak videreføres og videreutvikles. Revidert anskaffelsesstrategi for perioden 2016-2019 legges frem i 2016.

I 2016 skal kommunen særlig arbeide med: 

 • Legge til rette for innovative anskaffelser og leverandørutvikling.
 • Fortsette kommunens satsing på felles digitale løsninger innenfor anskaffelser.
 • Øke bruken av e-handelskataloger for flere kategoriområder.
 • Samordne de totale anskaffelsesressursene i kommunen.
 • Utvikle og samordne standarder og verktøy for anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging.
 • Videreutvikle mål- og resultatindikatorer innenfor anskaffelsesområdet.
 • Utvikle verktøy, innkjøpsanalyse og modeller for bedre behovsdekning.

Innovasjonsstrategien

Kommunestyret vedtok i 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!» (sak 7/15). Strategiens målsetning er å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig robust innovasjonskultur hvor læring og fornyelse på tvers av sektorer og bransjer står sentralt. Innovasjonsstrategien vektlegger betydningen av god gjennomføringskraft. Etableringen av Kunnskapssenteret, kompetanseprogram for ledere og prosjekt- og porteføljestyring skal bidra til at Asker kommune jobber mer bevisst og systematisk med innovasjon. Slik skal kommunen styrke sin evne og kapasitet til å skape nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger til det beste for brukere og innbyggere. 

Det vises til Læring og fornyelse for en nærmere beskrivelse av satsningsområdene og implementeringen av innovasjonsstrategien.