Driftsbudsjettet - Helse og omsorg

Driftsbudsjettet helse og omsorg

Målgruppene er tilpasset de nye virksomhetene i Helse og omsorg.

Driftsbudsjettet - tall i 1 000 kroner
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud.Vedtak i løpende priser
 2014201520152016201720182019
Funksjonshemmede 341 466 325 427 337 837 350 627 351 340 352 052 352 765
Bolig, tjenestetildeling og NAV 88 858 84 643 85 345 88 824 89 882 90 940 91 997
Psykisk helse og rus 99 055 109 966 114 646 124 207 130 004 135 801 141 598
Eldreomsorg 491 984 464 778 467 617 493 916 503 803 508 091 512 378
Samfunnsmedisin og forebygging 125 707 122 186 133 481 152 872 152 963 152 955 154 139
Innsparing og effektivisering       -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Sum helse og omsorg 1 147 070 1 107 000 1 138 926 1 208 047 1 225 592 1 237 439 1 250 477

Kilde: Agresso

Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,208 mrd. kroner i 2016.

Budsjettstyrking 2016-2019

Nedenfor gis en oversikt over områder styrket i 2016. For fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden se endringer i driftsregnskapet per målgruppe.

Tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 og  1. tertialrapport 2015

 • Fastleger og fysioterapeuter
  For å ivareta forventet befolkningsvekst tilføres området 0,45 mill. kroner til fastleger og fysioterapeuter i 2016 med en opptrapping av beløpet hvert år i perioden. 
 • Arbeid og aktivitet for utviklingshemmede
  For å ivareta veksten i antall utviklingshemmede med behov for arbeid og aktivitet tilføres området 1,7 mill. kroner fra 2016.
 • Omsorgsboliger Gullhella, helårsvirkning
  Gullhella omsorgsboliger med 60 plasser åpnet 2.halvår 2015. For å finansiere helårsdrift tilføres 16,5 mill. kroner i 2016-2019. Det er tidligere bevilget 20 mill. kroner, slik at totalt driftsbudsjett blir 36,5 mill. kroner. 
 • Nesbru sykehjem
  Driftsmidler til nytt sykehjem på Nesbru er lagt inn fra 2017 med 72 plasser. Drift av sykehjemmet finansieres delvis av omdisponering av eksisterende plasser. Det er avsatt en netto økning i budsjettet på 5,6 mill. kroner fra 2017.
 • Kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser)
  Fra 1. januar 2016 har kommunen plikt til å sørge for plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med somatiske sykdommer. Det er opprettet 7 plasser til øyeblikkelig hjelp døgnopphold på Søndre Borgen sykehjem. Plassene finansieres over rammetilskuddet, og driftsbudsjettet styrkes med 11,3 mill. kroner.
 • Bosetting av flyktninger
  For å styrke tjenesten i forhold til Kommunestyrets vedtak i Handlingsprogram 2015-2018 tilføres 2 mill. kroner i 2016. Flyktningsituasjonen har imidlertid forandret seg betraktelig, og viser til nytt vedtak fra formannskapet den 15. desember 2015. 
 • Økt utgift til ressurskrevende tjenester
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 10,9 mill. kroner til ressurskrevende tjenester. Styrkingen tilsvarer merinntekten fra rapporteringen til Helsedirektoratet i 2015 (påløpt 2014). Bevilgningen videreføres også i handlingsprogramperioden 2016-2019.
 • Ny driftsavtale Risenga bo- og omsorgssenter
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2,1 mill. kroner for å finansiere virkning av ny driftsavtale for Risenga bo- og omsorgssenter som trådte i kraft i 2015. For å finansiere helårsvirkningen av den nye avtalen tilføres området 5,8 mill. kroner fra 2016.
 • Røde kors nabovenn
  Tiltaket Røde kors nabovenn var opprinnelig vedtatt for årene 2015 og 2016. Kommunestyret vedtok imidlertid i behandlingen av Handlingsprogram 2016-2019 å videreføre koordinering av frivillighetsarbeid – Røde kors nabovenn - med 0,1 mill. kroner fra 2017 og ut handlingsprogramperioden.
 • NaKuHel prosjekt "Livskvalitet og Arbeid" (LKA) 
  Tilskudd til NaKuHel prosjekt «Livskvalitet og Arbeid» var opprinnelig vedtatt for årene 2015 og 2016. Kommunestyret vedtok imidlertid i behandlingen av Handlingsprogram 2016-2019 å videreføre tilskuddet til NaKuHel prosjekt «Livskvalitet og Arbeid» med 0,3 mill. kroner fra 2017 og ut handlingsprogramperioden.

Nye tiltak

 • Opptrapping rus og psykiatri
  For å følge opp regjeringens satsing, samt opprettelse av nye botiltak, tilføres 8,0 mill. kroner i 2016. Beløpet økes med 5,0 mill. kroner hvert år i perioden, til 23 mill. kroner i 2019.
 • Lavterskeltilbud psykisk helse
  Temaplan 2015-2018 og sak 13/15 i komité for helse og omsorg gir føringer for videreutvikling av lavterskeltilbud til målgruppen psykisk helse. Kommunen er varslet om at en stiftelse har mottatt midler til etablering av Fontenehus i Asker. Dette forutsetter en avtale med kommunen og et kommunalt tilskudd. Det tilføres 1,0 mill. kroner fra 2016.  
 • Hjemmetjenesten
  For å styrke hjemmetjenesten (hjemmesykepleie/hverdagsrehabilitering) tilføres 4,0 mill. kroner i 2016. Beløpet økes med 1 mill. kroner hvert år i perioden, til 7 mill. kroner i 2019.
 • Driftsavtaler fysioterapeuter
  For å kunne redusere ventetidene i fysioterapeuttjenesten styrkes området med 0,4 mill. kroner hvert år i perioden.
 • Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
  I 2015 ble retten til Brukerstyrt personlig assistanse lovfestet. For å dekke helårsvirkning av kommunens merkostnad tilføres tjenesteområdet 2 mill. kroner som kompenseres  over rammetilskuddet.
 • Driftskonsekvens av IKT investeringer
  IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. For å dekke de økte kostnadene, overføres driftsmidler fra tjenesteområdene til sentralt IKT-budsjett.
 • Norsk pasientskadeerstatning
  For å finansiere økningen i kommunens utgifter til Norsk pasientskadeerstatning styrkes budsjettet med 0,85 mill. kroner fra 2016.
 • Omsorgsboliger Gullhella
  I forbindelse med oppstart av Gullhella omsorgsboliger tilføres 0,75 mill. kroner til strøm, samt at det legges inn et inntektskrav på 0,35 mill. kroner for brukerbetaling praktisk bistand. 

 

Omstilling og effektivisering

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 15-20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden. For 2016 legges det opp til en omstilling og effektivisering av tjenesteområde Helse og omsorg på 2,4 mill. kroner.

Tall i 1000 kr

Innsparings- og omstillingstiltak Helse og omsorg
Forslag til tiltakInnsparing 2016
HO 1 Effektivisering helse og omsorg Administrativt - 2 400
Sum     - 2 400
 •  Effektivisering Helse og omsorg
  Tjenesteområdet effektiviseres med 2,4 mill. kroner. Det legges til grunn at effektiviseringen ikke skal påvirke kvaliteten på tjenestene eller dreiningen fra reparasjon til forebygging.

Tilskuddsmidler

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken.  Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres.


Tjenesteområde Helse og omsorg genererte i 2014 ca. 160 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var:

 • Tilskudd til ressurskrevende brukere (Helsedirektoratet)
 • Integreringstilskudd og øremerkede tilskudd til flyktninger (IMDI)
 • Fastlegetilskudd/fysioterapeuter (Helfo)
 • Opplæringstilskudd knyttet til BPA (RO–ressurssenter for omstilling i kommunene)
 • Kompetansetilskudd Boligsosialt utviklingsprogram (Husbanken)