Innledning og mål - Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten skal sikre en bærekraftig tjeneste slik at alle kommunens innbyggere skal få flest mulig gode levekår og de sosiale helseforskjellene i befolkningen reduseres uavhengig av bosted, kjønn, etnisk og sosial bakgrunn og økonomisk evne. Befolkningen skal tilbys nødvendig helsehjelp gjennom et likeverdig tjenestetilbud.

For å sikre at den enkelte kan leve et trygt, meningsfullt og et mest mulig selvstendig liv, tilbyr kommunen ulike tjenester. Tjenesteområde Helse og omsorg omfatter helsetjenester, psykisk helsetjeneste, sosiale tjenester, tjenester til funksjonshemmede, sykepleietjenester og omsorgstjenester for eldre. Sykehjemsplasser og omsorgsboliger som driftes av private og/eller interkommunale selskaper inngår også i dette tjenesteområdet.

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2014
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik -0,70 %
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 54,55 %
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 91 %
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats.  100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 100 %
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,11
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,9
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,81
MA.1. Godt arbeidsmiljøMA.1.1. Medarbeidertilfredshet.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,33
MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2016
MA.2. God medvirkning og medbestemmelseMA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,95
MA.3. Nødvendig kompetanse.MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,61
MA.4. God ledelseMA.4.1. Opplevd god ledelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,26
MA.5. Godt medarbeiderskapMA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,63
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon 
L.1.1.Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,96
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,29

Resultatene viser at brukerne er godt fornøyd med helse- og omsorgstjenestene, og at de ansatte i tjenesteområdet opplever god ledelse, medbestemmelse og nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver. De ansatte opplever også at organisasjonen på en god måte tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse.

Tjenesteområdet vil i tiden fremover fortsatt ha fokus på økonomistyring, samt jobbe aktivt for å øke andelen virksomheter som er miljøsertifisert og følge opp henvendelsene i AskerDialogen.

Unikt målekart
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
B-HO.1. God kvalitet.B-HO.1.1. Antall hjemmeboende brukere som får en vurdering ut fra prinsipper om hverdagsrehabilitering.  > 30 nov.29 0 - 10 Ny indikator
fra 2016
B-HO.1.2. Andel hjemmeboende brukere som får økt funksjonsnivå etter gjennomført hverdagsrehabilitering.  75 - 100 % 50 - 74 % 0 - 49 % Ny indikator
fra 2016
B-HO.1.3.  Antall brukere som får et behandlingstilbud fra psykologteamet.  > 200 150 - 199 0 - 149 Ny indikator
fra 2016
B-HO.2. God helhet og samhandling.B-HO.2.1. Andel funksjonshemmede brukere over 18 år som ikke har flyttet i egen bolig uten individuell plan.  90 - 100 % 75 - 89 % 0 - 74 % Ny indikator
fra 2016
B-HO.2.2. Gjennomsnittlig stønadslengde sosialhjelp.  < 4,5 mnd. 4,4 - 5,4 mnd. > 5,5 mnd. 5,4 måneder
B-HO.2.3. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar.  0 - 3 døgn 4 døgn > 5 døgn 2,04 døgn
B-HO.2.4. Antall hjemmeboende brukere (gjennomsnitt) som venter på langtidsplass på sykehjem.  0 - 5  6 - 9 > 10 Ny indikator
fra 2016
B-HO.3. God bruker-medvirkning.B-HO.3.1. Opplevd god brukermedvirkning i tjenestetilbudet. 4,5-6 4-4,4 0-3,9 4,61
B-HO.4. Nødvendig kompetanseB-HO.4.1. Andel ansatte i Helse og omsorg med fagutdanning. > 75 % 66 - 74 % < 65 % Ny indikator
fra 2016

Helse og omsorg har i dette handlingsprogrammet gjort en større revidering av de tjenestespesifikke BMS-målene. Målekartet hadde tidligere fokus på indikatorer knyttet til brukernes opplevde kvalitet. De nye målene består i større grad av objektive kvalitetsindikatorer som er bedre egnet til å måle faktisk kvalitet i tjenestene. De nye måleindikatorene er utviklet i samarbeid med KS.
 
Gjennomsnittlig stønadslengde for sosialhjelp har økt noe. Se kommentar under avsnittet om NAV. Gjennomsnittlig liggetid på sykehus etter at pasienten er definert som utskrivningsklar er redusert fra 3,7 døgn i 2013 til 2,04 døgn i 2014.