Investeringsbudsjettet - Helse og omsorg

Investeringsbudsjettet Helse og omsorg

Investeringsbudsjetter - tall i 1 000 kroner
 FaseBevilgn.
tom 2015
2016201720182019Prognose
2020-2022
Tot.bevilgn.
tom 2019
Anslag tot.
kostnad
Eksisterende prosjekter   158 500 243 000 98 500 57 500 34 500 253 500 592 000  
Koordineringspott Helse og omsorg - eiendom S 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 18 000  
Boligsosial handlingsplan S 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 150 000  
Nesbru sykehjem - tomt F3 30 000 0 0 0 0 0 30 000 30 000
Nesbru sykehjem  F3 89 500 196 500 49 000 0 0 0 335 000 335 000
Nye boliger i Skustadgata F2 1 000 9 000 0 0 0 0 10 000 10 000
Omsorgsboliger funk/utv.hemmede  F0 2 000 0 15 000 23 000 0 0 40 000 40 000
Søndre Borgen Helsehus F0 500 0 0 0 0 150 000 500 150 500
Utstyr Helse og omsorg S 500 500 500 500 500 1 500 2 500 4 000
Sem - enkeltstående boliger F2 2 000 3 000 0 0 0 0 5 000 5 000
Nedre Sem - rehab/ombygg. av bygningsmassen F0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000
                   
Nye prosjekter   2 000 1 000 2 000 16 000 21 000 0 42 000 442 000
Solgården - rehab av sykehjem F0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 2 000
Nytt sykehjem F0 0 0 0 0 0 0 0 400 000
Omsorgsboliger funk/utviklingshemmede F0 0 1 000 2 000 16 000 21 000 0 40 000 40 000

 Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser.  
S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

Koordineringspott for Helse og omsorg

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 2 mill. kroner årlig til koordineringspott for Helse og omsorg. Prosjektet økes med 2 mill. kroner fra 2016, til 4 mill. kroner årlig. Midlene benyttes til mindre investeringer i eksisterende bygningsmasse.

Boligsosial handlingsplan

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2013-2016 en årlig kostnadsramme på 30 mill. kroner. Prosjektets bevilgning er videreført på samme nivå for perioden 2016-2019. Det skal bygges/kjøpes 60 nye enheter, jf. sak 86/14 til formannskapet. Se for øvrig nærmere omtale
under tjenesteområde Eiendom. Det er budsjettert med 6 mill. kroner per år i tilskudd fra Husbanken.

Nesbru sykehjem  

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 å bygge 72 nye sykehjemsplasser på Nesbru. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 101 mill. kroner. Kjøp av tomten har en egen bevilgning på 30 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2015-2018 på 310 mill. kroner. Den er nå økt til 335 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden, samt at det er gitt 14 mill. kroner til løst inventar og utstyr og 5 mill. kroner til vei i henhold til formannskapets vedtak i sak 81/15. Det er avsatt 101 mill. kroner i 2015 med planlagt byggestart i juni 2015. Prosjektet er i investeringsfase F3 med innflytting planlagt 1. kvartal 2017. Det er gitt tilsagn om tilskudd fra Husbanken for 72 sykehjemsplasser. Tilskuddet er beregnet å komme i 2018, og med dagens satser er det estimert til 134,6 mill. kroner.

Skustadgata

Det skal etableres 6 ettervernsboliger og en baseleilighet i Skustadgata. Forventet totalbevilgning i Handlingsprogram 2015-2018 var på 9,5 mill. kroner. I tillegg var det en forutsetning å bruke 8,5 mill. kroner fra prosjektet «Boligsosial handlingsplan» slik at total prosjektkostnad var på 18 mill. kroner. På grunn av prisstigning er forventet prosjektkostnad oppjustert til 18,5 mill. kroner fra 2016. Prosjektet er i investeringsfase F2 med planlagt ferdigstillelse i 2016. Det er budsjettert med et tilskudd på 1,7 mill. kroner.

Omsorgsboliger til funksjonshemmede/utviklingshemmede

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2013-2016 en bevilgning på 2 mill. kroner i 2014 til utredning av prosjektet. Det er totalt bevilget 40 mill. kroner til bygging av 10-12 enheter. Prosjektet planlegges ferdigstilt i 2018, avhengig av tomtevalg og reguleringsarbeid. Prosjektet er i investeringsfase FO. Prosjektet sees i sammenheng med eventuelle private prosjekter for brukergruppen. Kontakt med Husbanken angående tilskudd er ikke opprettet, da prosjektet er i en tidlig fase.

Utstyr Helse og omsorg

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 å bevilge 0,5 mill. kroner årlig til kjøp av utstyr for Helse og omsorg. Prosjektet videreføres med samme årlige kostnadsramme.

Sem - Enkeltstående boliger

Kommunestyret vedtok i 2. tertialrapport 2015 å overføre 3 mill. kroner fra 2015 til 2016. Totalbudsjettet til prosjektet er 5 mill.

Nedre Sem

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1 mill. kroner til vurdering av ulike bruksformål for Nedre Sem. Videre fremdrift innarbeides i Handlingsprogram 2017-2020.

Nye investeringsprosjekter

Solgården – rehabilitering av sykehjem

Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 1 mill. kroner til en mulighetsstudie, for å kunne foreta en tilstandsvurdering av bygget og utarbeide alternative tiltak for en hensiktsmessig oppgradering. Det vil bli lagt frem politisk sak når resultatet foreligger. Arbeidet sees i sammenheng med ferdigstillelsen av Nesbru sykehjem og eventuelt ledige lokaler på Søndre Borgen sykehjem.

Omsorgsboliger til funksjonshemmede/utviklingshemmede

For å imøtekomme et økt behov til brukergruppen, planlegges det 10-12 nye boliger i perioden 2016-2019, avhengig av tomtevalg og reguleringsarbeid. Det signaliseres en budsjettprognose på 40 mill. kroner. Det er bevilget 40 mill. kroner med 1 mill. kroner i 2016 og resten fordelt utover i perioden.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2016-2019

Søndre Borgen Helsehus

Utviklingen av et Helsehus i tilknytning til sykehjemmet på Søndre Borgen er en del av det lokalmedisinske senteret.

Fase 1 i utviklingen av Helsehus er i prosess gjennom etablering av korttidsplasser, kommunale akutte døgnplasser (KAD-plasser), samt kommunalt legekontor som åpnet i april 2015. Videre mulighetsstudie planlegges gjennomført i 2015/2016.

Det ble i Handlingsprogram 2015-2018 signalisert et behov på 150 mill. kroner i perioden 2019-2021 inntil mulighetsstudiet er gjennomført og politisk vedtak er fattet. Prosjektet er i investeringsfase F0. Budsjettavsetningen knytter seg til et nybygg tilknyttet Søndre Borgen sykehjem.

Nytt sykehjem

For å sikre en utbygging av heldøgns omsorgsplasser for eldre i tråd med vedtatt dekningsgrad er det foreslått bevilget 400 mill. kroner i perioden 2023-2026 for utvikling av 100 nye sykehjemsplasser.