Nøkkeltall - Helse og omsorg

Fokusområde brukere og økonomi

Helse og omsorg
 Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Prioritering
Netto driftsutgifter, pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over 107 609 111 339 120 296 98 981 97 666 107 042
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning 64 66 70 72 72 75
Dekningsgrad
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 0-66 år  16 17 14 18 15 19
Mottakere av hjemmetjenester, pr. 1000 innbyggere 67 år og over  272 274 332 413 310 378
Andel innbyggere 80 år og over i bolig med heldøgns bemanning 3,9 2,8 5 2,6 2,6 3,6
Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon 12,2 12,4 13,6 12,6 15,9 12,2
Produktivitet
Årsverk ekskl. fravær i brukerrettede tjenester pr. mottaker 0,61 0,56 0,54 0,44 0,51 0,49
Andel hjemmetjenestemottakere med omfattende bistandsbehov, 67 år og over 16,7 15,8 19,6 9,5 6,9 13,4
Bruksrater
Gjennomsnittlig antall tildelte timer per uke hjemmesykepleie 5 5,5 5,1 4,8 4,1 4,5
Gj.snittlig antall oppholdsdøgn per tidsbegrenset opphold i institusjon 15,4 14,7 16,7 27,8 36,6 19,7

Graf over dekningsgrad, produktivitet og bruksrater sammenlikning  med andre kommuner

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

Asker kommune har en lavere andel mottakere av hjemmetjenester enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 13, både når det gjelder innbyggere over og under 67 år. Asker ligger imidlertid over Bærum kommune når det gjelder mottakere av  hjemmetjenester under 67 år.

Asker ligger lavere enn Bærum, men høyere enn Skedsmo og Oppegård, når det gjelder andelen innbyggere i alderen 80 år og eldre i bolig med heldøgns bemanning. Det forventes en økning i andelen innbyggere i bolig med heldøgns bemanning når Gullhella omsorgsboliger åpner med 60 nye omsorgsboliger høsten 2015.

Når det gjelder hjemmesykepleie, ligger Asker høyere enn gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 13, Bærum, Skedsmo og  Oppegård når det gjelder tildelte timer per uke. Dette er i tråd med satsningen om at brukerne skal kunne bo i eget hjem så lenge det er ønskelig og forsvarlig.

Asker har en noe høyere andel korttidsplasser enn landsgjennomsnittet. Brukerne har gjennomsnittlig kortere liggetid per behandlingsopphold. Dette medfører at flere får tilbud om plass, og at plassene brukes etter hensikten.

Dekningsgrad heldøgns omsorg for eldre
År2015201620172018201920202021202420252030
Antall plasser sykehjem 370 370 386 386            
Antall omsorgsboliger 145 145 145 145            
Sum sykehjem og omsorgsboliger 515 515 531 531 560 575 595 655 700 875
Antall 80 år og over 2 373 2 424 2 466 2 545 2 652 2 726 2 823 3 120 3 322 4 172
Dekningsgrad 21,7% 21,2% 21,5% 20,9% 21,1% 21,1% 21,1% 21,0% 21,1% 21,0%

Kommunestyret har vedtatt en dekningsgrad på 21 prosent for heldøgns omsorg. Dekningsgraden var i 2014 på 19,3 prosent, og vil øke til 21 prosent i 2015 når Gullhella omsorgsboliger åpner.

Forventet befolkningsvekst i aldersgruppen 80 år og eldre tilsier at det er behov for nye plasser fra 2019 for å kunne opprettholde dekningsgraden. Kommunen kan om ønskelig benytte ledig kapasitet på Søndre Borgen sykehjem etter at pasientene er overført til Nesbru sykehjem.

NAV
 Asker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Prioritering
Netto driftsutgifter til råd, veiledn. og sos.foreb. arb. pr. innb.  20-66 år 707 823 967 1 276 1 130 1 100
Netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innb. 20-66 år 1 113 1 219 1 368 1 819 1 124 1 793
Dekningsgrad
Andelen sos.hjelpsmot. I alderen 20-66 år, av innbyggere 20-66 år 2,7 2,7 2,6 3,4 2,3 :
Produktivitet
Brutto driftsutg. til økonomisk sosialhjelp pr. mottaker 40 859 44 979 52 714 54 527 49 030 :
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 18-24 år (mnd) 5,2 5 4 3,8 3,6 :
Gjennomsnittlig stønadslengde mottakere 25-66 år (mnd) 5,2 5,4 5,3 5 4,7 :

Graf over prioriteringer innen helse og omsorg

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

Asker ligger lavere enn KOSTRA-gruppe 13 på netto driftsutgifter til råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid per innbyggere i alderen 20-66 år, samt netto driftsutgifter til økonomisk sosialhjelp per innbyggere i samme aldersgruppe.

Den gjennomsnittlige stønadslengden for sosialhjelpsmottakere er noe høyere i Asker enn i sammenligningskommunene. Det er iverksatt tiltak for å få stønadsmottakere raskere over i arbeid eller andre tiltak. Stønadslengden for de yngste sosialhjelpsmottakerne har imidlertid gått ned. Dette viser at kommunens økte innsats mot den yngste aldersgruppen har hatt effekt.

Dekningsgrad psykisk helse og rus

Det er bevilget midler til kjøp og/eller bygging av omkring 60 boliger til definerte målgrupper som er vanskeligstilte på boligmarkedet innen utgangen av 2017. Dette inkluderer også boliger til målgruppen psykisk helse og rus.

Tabellen under viser dekningsgraden knyttet til boliger for målgruppen psykisk helse og rus. Oversikten viser at forventet befolkningsvekst i aldersgruppen 18-67 år tilsier at det vil være behov for 7 nye boliger i perioden 2016-2019. Dette må sees i sammenheng med den boligsosiale utbyggingen i perioden. 

Dekningsgrad psykisk helse og rus
  Prognose for befolkningsutvikling  2015-2019 
År20152016201720182019
Prognose befolkningsvekst 18 - 67 år 37 648 38 209 38 695 39 250 39 782
  Prognose antall brukere og behov for boliger 2015-2019
År20152016201720182019
Antall brukere:  742 764 774 785 796
Forekomst i %: 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 % 2,00 %
Dekningsgrad boliger: 14,00 % 14,00 % 14,00 % 14,00 % 14,00 %
Boligbehov ved 14% DG: 104 107 108 110 111
Økning antall boliger ved 14% DG: 2 3 1 2 1

Inngangsverdi 1.1.15 er 102 boliger

Fokusområde medarbeidere

Sykefravær
 OmrådeResultat
2012
Resultat
2013
Resultat
2014
Måltall 2016
Helse og omsorg 10,2 % 9,4 % 9,4 % 9,0 %
Asker kommune 8,6 % 8,1 % 8,0 % 7,6 %

Kilde: HRM

Sykefraværet ligger i 2014 på samme nivå som i 2013. Virksomhetene arbeider kontinuerlig med tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Til sammenligning var landsgjennomsnittet for sykefravær i kommunal helse- og omsorgstjeneste i 2014 på 10,1 prosent (kilde SSB).

Det er et mål at sykefraværet innen 2016 skal reduseres til 9 prosent.

Kompetanse

Graf som viser kompetansen innen helse og omsorg

En  høy andel av de ansatte i helse og omsorgstjenesten har fagutdanning (fagarbeider, høgskoleutdanning, høgskoleutdanning med videreutdanning, master). Andelen varierer imidlertid noe mellom virksomhetene.

Det er innført et system for strategisk kompetansestyring i tjenesteområdet som skal sikre fremtidig behov for kompetanse i henhold til nasjonale og lokale mål knyttet til andel kompetanse, type kompetanse og kjønn og alder.

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling helse og omsorg
Per datoÅrsverkEndring i % fra året før
Desember 2012 787 4
Desember 2013 885 12,5
Desember 2014 922 4,2

Årsverksutviklingen fra 2013 til 2014 er knyttet til etablering av nye omsorgsboliger for mennesker med utviklingshemming og psykisk helse og rus, samt nye årsverk i hjemmesykepleien.

Alderssammensetning

Graf over alderssammensetning innen helse og omsorg

Tjenesteområde Helse og omsorg har flest ansatte i alders-gruppen 40-60 år. Den relativt høye gjennomsnittsalderen tilsier at tjenesteområdet har fokus på rekruttering. Det strategiske verktøyet for kompetansestyring sikrer et systematisk og målrettet arbeid med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere.