Status og utfordringer - Helse og omsorg

Oppnådde resultater 2014

Som det fremgår av årsrapporten for 2014, har tjenesteområdet blant annet oppnådd følgende resultater:

 • Kommunen har tatt i mot flere utskrivningsklare pasienter fra sykehus, og den gjennomsnittlige liggetiden for pasienter som ligger på sykehus etter at de er meldt utskrivningsklare er tilnærmet halvert fra 2010. Reduksjonen fra 2010 til 2014 er på 71,6 prosent.
 • Ventelister generelt er redusert. Eksempelvis er effektueringstiden for hjemmeboende som venter på langtidsplass per utgangen av 2014 på gjennomsnittlig 51 dager. Det vises til årsrapport 2014 for Helse og omsorg.
 • Kommunal akutt døgnplass (KAD-plass) er etablert ved Søndre Borgen sykehjem, og vil i 2016 bestå av sju plasser. Til plassene er det også etablert et nytt kommunalt fastlegekontor.
 • Elektronisk kommunikasjon/samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens helse- og omsorgstjeneste har bidratt til en bedre og tryggere dialog mellom partene, samt styrket pasientsikkerhet.
 • Det er etablert et samarbeid med høgskoler og andre utdanningsinstitusjoner for å sikre rett kompetanse på rett plass til rett tid. Asker kommune deltar i flere forskningsbaserte pilotprosjekter hvor målet er å drive praksisnær forskning med nytteverdi for både ansatte og forskere.
 • Strategisk kompetansestyring er etablert i den enkelte virksomhet for å sikre nødvendig kompetanse.
 • FOU -modellen er implementert fullt ut for å sikre fremtidig kompetansebehov og læringssløyfer.
 • Temaplan for Psykisk helse og rus 2015-2018 ble vedtatt av kommunestyret i juni 2014 (sak 77/14). Planen skal sikre bedre levekår for personer med rusutfordringer eller et psykisk helseproblem gjennom forebygging og fokus på mestring.
 • Utvikling av recovery-verksted og helhetlige boligtjenester ved hjelp av tjenestedesign er eksempler på nye innovasjonsprosjekter innen tjenesteområdet.
 • Det er etablert nye boliger for målgruppen psykisk helse og rus, og for mennesker med utviklingshemming.
 • Asker kommune har i 2014-2015 gjennomført et innovativt erfarings- og utviklingsprosjekt der tjenestedesign ble benyttet som metodikk for å utvikle et helhetlig konsept for boligsosiale tjenester.

Innspill fra komiteen

Komité for helse og omsorg har i sak 21/15 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet:

 • Psykisk helse-rus
 • Støttekontakter
 • Hverdagsrehabilitering og ergoterapi
 • Mennesker med nedsatt funksjonsevne – bolig og aktivitetstilbud

Rådmannen har vurdert innspillene og foretatt prioriteringer slik det fremgår av utfordringene og satsningsområdene, samt drifts- og investeringsbudsjettet. I tillegg vil flere av prioriteringene bli fulgt opp direkte i de enkelte enheters virksomhetsplaner.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Med bakgrunn i oppnådde resultater og politiske føringer, har kommunen definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode:

 • Paradigmeskifte – tjenesteutvikling: Det arbeides med en endret bruker- og pårørenderolle, der økt fokus på forebyggende tjenester skal sikre at flest mulig får mulighet til å bo lengst mulig i eget hjem.
 • Kompetanse: God kompetanse på rett nivå til riktig tid, er en forutsetning for gode, effektive og trygge tjenester. Det må skapes større faglig bredde, flere faggrupper og økt vekt på tverrfaglig arbeid.
 • Boligsosialt arbeid, psykisk helse og rus: Temaplan for psykisk helse og rus gir et godt grunnlag for å videreutvikle tjenestene. Strategier og tiltak skal fremme selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til oppgaveoverføring og innfasing av reformen knyttet til psykisk helse og rus.
 • Støttekontakt, avlastning, aktivitet og arbeid for utviklingshemmede: Støttekontakt og fleksible avlastningstjenester er et viktig bidrag når tjenestetilbudet i større grad skal dreies mot forebyggende arbeid og tidlig innsats. Nødvendig kapasitet i disse tjenestene til barn og unge med nedsatt funksjonsevne kan utsette for tidlig utflytting fra foreldrehjemmet til omfattende omsorgstilbud.
 • Velferdsteknologi: Temaplan for velferdsteknologi legger føringer for kommunens satsning. Utvikling og implementering av velferdsteknologi bidrar til at den enkelte kan føle seg trygg i eget hjem. Kommunen vil i årene fremover ha fokus på utvikling, implementering og kompetanseutvikling. Kommunen står overfor et omfattende arbeid med overgang fra analoge til digitale «trygghetspakker».