Driftsbudsjettet - Kultur, frivillighet og fritid

Tall i 1 000 kroner

Driftsbudsjettet


RegnskapVedt.bud.Reg.bud.Vedtak i løpende priser
2014201520152016201720182019
Frivillighet og tilskudd 17 032 15 317 12 950 17 908 18 064 18 370 18 676
Natur og idrett 35 662 38 631 40 098 40 318 39 857 39 796 39 735
Kulturskolen 19 266 15 815 18 316 17 920 16 762 16 604 16 446
Kulturhuset 14 551 13 007 14 167 14 191 14 095 14 000 13 905
Biblioteket 19 460 19 437 19 698 19 715 19 745 19 775 19 806
Museumsdrift 2 661 2 767 2 767 2 833 2 899 2 965 3 031
Kirken 34 662 35 314 31 735 32 545 33 355 34 164 34 974
Andre tros- og livssynssamfunn 4 550 2 477 4 056 4 153 4 250 4 348 4 445
Innsparing og effektivisering       -1 950 -3 800 -3 800 -3 800
Sum  147 843 142 763 143 787 147 632 145 227 146 223 147 218

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 148 mill. kroner i 2016.

Budsjettendringer 2016 - 2019

Nedenfor gis en oversikt over områder som endres fra 2015 til 2016-2019. Se fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden.

Tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 og 1. tertialrapport 2015

 • Trafo kunsthall
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2014-2017 0,8 mill. kroner i tilskudd til Trafo Kunsthall med en nedtrapping av tilskuddet med 0,1 mill. kroner i to år. Fra 2016 er budsjettert tilskudd til Trafo Kunsthall 0,6 mill. kroner pr år.
 • Kulturskolen
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 1,5 mill. kroner til styrking av Asker kulturskole. Asker kulturskole har fått inntektsbortfall etter nedleggelse av musikklinjen ved Bleiker videregående skole. Kulturskolen tilføres 1,0 mill. kroner i 2016 for å hindre at elever mister kulturskoletilbudet, samt for å hindre oppsigelser av ansatte. Nedbemanningen skal skje ved naturlig avgang over en periode på to år.
 • Skibuss Solli
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 0,2 mill. kroner til utvidet tilbud med gratis skibuss til Solli på vinterstid for sesongene 2014/2015 og 2015/2016. Tiltaket avvikles fra 2017.
 • Idrett - vanskeligstilte
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 0,3 mill. kroner til tilskudd øremerket idrettstiltak til økonomisk vanskeligstilte. Tilskuddet disponeres i samarbeid med Asker idrettsråd og det enkelte idrettslag. Tilskuddet er videreført i handlingsprogramperioden. Ordningen evalueres etter ett år.
 • Den kulturelle skolesekken
  Formannskapet vedtok i sak 62/15 at Asker kommune skal opprettholde tilbudet om Den kulturelle skolesekken ved å kompensere bortfallet av tippemidler med 60 kroner per elev per år, og at konsekvensene skulle innarbeides i 1. tertialrapport 2015 og Handlingsprogram 2016-2019. I 1. tertialrapport 2015 ble det vedtatt å opprettholde  tilbudet i Den kulturelle skolesekken med 0,22 mill. kroner i 2015 og 0,3 mill. kroner for hvert år videre i perioden.

Nye tiltak

 • Vitensenter folkehelse
  Til utvikling og drift av et vitensenter for folkehelse på Sem i samarbeid med NaKuHel, tilføres 1,5 mill. kroner hvert år fra 2016.
 • Gebyrer og brukerbetalinger
  Det foretas enkelte justeringer i gebyrer og brukerbetalinger. Endringene har samlet sett ingen økonomiske konsekvenser for tjenesteområdet, men innebærer noen justeringer av enkeltsatser. Se foreslåtte endringer i brukerbetalinger.
 • Nærmiljøsentral Borgen
  Formannskapet vedtok i sak 45/15 Frivillighetssentral på Borgen, å innarbeide kommunens andel av driftskostnadene for 2016 i tilleggsinnstillingen. Kommunens andel av driftskostnadene utgjør 0,4 mill. kroner og tilføres fra 2016

 • Den kulturelle skolesekken
  Formannskapet vedtok i sak 62/15 Den kulturelle skolesekken, å bevilge kr 60 pr elev som kompensasjon for bortfall av øremerkede tilskudd. Tiltakets totalkostnad er beregnet til 0,5 mill. kroner.

 • Kulturråd koordineringsmidler
  Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å innvilge midler til kulturrådet tilsvarende 0,25 mill. kroner per år ut Handlingsprogram perioden til leie av bistand ved behov.

 • Birøktprosjekt ved NaKuHel
  Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å innvilge 0,15 mill. kroner i 2016 til birøktprosjektet ved NaKuHel som støtte til samarbeidsprosjektet mellom ulike frivillige organisasjoner til psykisk helse og rus arbeid.

 • Aktivitetskort
  Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å innvilge 0,3 mill. kroner til innføring av aktivitetskort innen kultur og idrett til barn og unge.

 • Prosjektering rulleskiløype på Dikemark
  Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å innvilge 0,2 mill. kroner i 2016 til prosjektering av rulleskiløype på Dikemark.

 • Transportordning ressurssvake
  Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å innvilge 0,3 mill. kroner til transportordning for ressurssvake i samarbeid med frivillighetsutvalget. 

 • Kirken og andre trossamfunn
  Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å tilføre 1,85 mill. kroner i 2016 for å skjerme kirken og trossamfunnene for den foreslåtte effektiviseringen. Effektiviseringen vil tre i kraft i 2017.

 • Driftskonsekvens av IKT investeringer
  IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. For å dekke de økte kostnadene, overføres driftsmidler fra tjenesteområdene til sentralt IKT-budsjett.

Omorganisering

Kulturhuset har tatt over booking av lokaler på kulturhuset fra Servicetorget. Midler for disse oppgavene blir derfor flyttet mellom disse virksomhetene.

 • Kirken og andre trossamfunn – redusere tilskudd 
  Nåværende avtale med kirken er sagt opp, og det skal reforhandles ny avtale. Netto driftsutgifter til Den norske kirke, gravplass og krematorium ligger per innbygger høyere enn sammenlignbare kommuner. Redusert tilskudd til kirken medfører lavere tilskudd også til andre trossamfunn. Kommunestyret vedtok i sak 130/15 Handlingsprogram 2016-19 å tilføre Kultur, frivillighet og fritid 1,85 mill. kroner for å skjerme kirken og trossamfunnene i 2016. Effektiviseringen vil tre i kraft i 2017.
 • Brukerbetaling svømmehall
  Brukerbetaling i svømmehallene økes med 5 prosent utover deflator for å komme på samme nivå som gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner.
 • Asker kulturskole
  Elevbetaling ved Asker kulturskole økes med 6 prosent utover deflator for å komme på samme nivå som gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner.
 • Effektivisering av driften av kulturhuset og biblioteket
  Bemanningen ved biblioteket reduseres med en stilling. Billettørtjenesten ved kulturhuset avvikles og annonseringen reduseres.

 • Natur og Idrett
  Natur- og idrettsforvaltningen effektiviseres med 0,5 mill. kroner.

Omstilling og effektivisering

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 15-20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden. For 2016 legges det opp til en omstilling og effektivisering av tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid på 3,8 mill. kroner.

Tall i 1 000 kroner. 

Forslag til tiltak
 Innsparing 2016
KFF 1 Økt brukerbetaling badene Politisk -900
KFF 2 Økt brukerbetaling kulturskolen Politisk -300
KFF 3 Effektivisering av driften i kulturhus og bibliotek Administrativt -250
KFF 4 Effektivisering av Natur og Idrett Administrativt -500
Sum     -1 950

Tilskuddsmidler

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres.

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid genererte i 2014 ca. 5,2 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var:

 • Den kulturelle skolesekken (Kulturdepartementet)
 • Den kulturelle spaserstokken (Akershus fylkeskommune)
 • Spillemiddeltilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (Kulturdepartementet)
 • Naturmangfold (Fylkesmannen)
 • Driftstilskudd til etablerte frivilligsentraler (Kulturdepartementet)