Innledning og mål - Kultur, frivillighet og fritid

Tjenesteområdet skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud med god kvalitet for alle innbyggere, i nært samarbeid med idrettslag, friluftsorganisasjoner, kulturlivet og frivilligheten.

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid består av virksomhetene Asker kulturhus, Biblioteket, Asker kulturskole og Natur og idrett. Områdene frivillighet og folkehelse ligger også til tjenesteområdet, inkludert frivillighetskoordinator, folkehelsekoordinator, tilskuddsordninger til lag og foreninger og øvrig frivillig virksomhet og kulturformidling.

I tillegg omfatter tjenesteområdet sentrale oppgaver som utøves i nært samarbeid med kommunen, slik som kulturminnevern, stiftelsen Akershus fylkesmuseum (avdelingene Asker museum og Oslofjordmuseet), Asker kirkelige fellesråd og øvrige tros- og livssynssamfunn.

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2014
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik -1,40 %
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 100 %
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 100 %
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats.  100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 100 %
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,95
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,78
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,66
MA.1. Godt arbeidsmiljø MA.1.1. Medarbeidertilfredshet.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,9
MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2016
MA.2. God medvirkning og medbestemmelseMA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,18
MA.3. Nødvendig kompetanse.MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,18
MA.4. God ledelseMA.4.1. Opplevd god ledelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,78
MA.5. Godt medarbeiderskapMA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,03
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon 
L.1.1.Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,33
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,43

Resultatene viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudet, brukertilfredshet, brukermedvirkning og service.

Resultatene viser at det er behov å se nærmere på relasjonen mellom ledere og medarbeidere knyttet til forventninger og evne til omstilling og utvikling. Arbeidsgiverpolitikken som er under revisjon, vil være et godt hjelpemiddel i dette arbeidet.

Tjenesteområdet hadde et samlet merforbruk på 2 mill. kroner i 2014. Dette skyldes to forhold. Det har vært et relativt stort merforbruk knyttet til avtalen med Den norske kirke. Videre har nedleggelsen av musikklinjen ved Bleiker videregående skole medført bortfall av inntekter og midlertid overtallighet av ansatte. Det er igangsatt en omstilling for å tilpasse driften til budsjettrammene og reforhandling av avtalen med kirken.

Unikt målekart
Sentrale
utfordringer
MåleindikatorØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
B-KFF.1. Gode kultur- og fritidstilbudB-KFF.1.1. Antall strender med Blått flagg. > 4 3 0 - 2 400,00 %
B-KFF.1.2. Årlig økning i antall kilometer merkede stier og løyper. > 4 2 0 - 2 Ny indikator
fra 2016
B-KFF.1.3. Prosentvis økning i antall virtuelle besøk på bibliotekets hjemmesider.  5 - 100 % 0 - 4 % Nedgang 77,60 %
B-KFF.1.4. Andel elever i grunnskolealder i kommunens musikk- og kulturskole, av antall barn i alderen 6-15 år.  15 - 100 % 12 - 14 % 0 - 11 % 14 %
B-KFF.1.5. Dekningsgrad i idrettshaller - timer per uke pr oppmeldte lag.  > 1,4 timer 1,2 - 1,4 timer 0 - 1,2 timer 1,42
B-KFF.2. Gode møteplasser B-KFF.2.1. Prosentvis økning i antall utleieforhold i Kulturhuset.  5 - 100 %  0 - 4 % Nedgang  -3,12
B-KFF.2.2. Prosentvis økning i antall fysiske besøk i biblioteket.  5 - 100 %  0 - 4 % Nedgang  4,42

Resultatene viser at andelen elever i grunnskolealder på kulturskolen har økt det siste året. Næringsutleien i Kulturhuset har gått ned i perioden, mens utleie til organisasjoner har gått opp. Det er totalt en nedgang i antall utleieforhold. Det har vært en økning i antall besøkende på små og store arrangementer i biblioteket i 2014.

Det innføres en ny indikator fra 2016 for å måle utviklingen i antall kilometer merkede stier og løyper. Attraktive turområder i nærmiljøet er et viktig folkehelsetiltak.