Investeringsbudsjettet - Kultur, frivillighet og fritid

Eksisterende prosjekter - tall i 1 000 kroner
 FaseBevilgn tom 20152016201720182019Prognose 2020 - 2022Tot.bevilgn.tom 2019Anslag tot kostnad
Eksisterende prosjekter 86 000 187 000 72 000 26 000 18 000 189 000 389 000  
Kirkelige investeringer S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 24 000
Østenstad kirkegård - driftsbygning F0 1 000 4 000 0 0 0 0 5 000  
Kommunale kulturminnebygg S 3 000 7 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000  
Koordineringspott for kulturarenaer S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000  
Kulturskolen til Kulturhuset F0 0 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000
Koordineringspott Idrett  S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000  
Solli skianlegg (eks vei og p-plass) F0 3 000 0 3 000 9 000 0 0 15 000 15 000
Ny ishall på Risenga/Askerhallen F0 3 000 0 0 0 0 147 000 3 000 312 500
Hvalstrand bad F0 0 5 000 0 0 0 0 5 000  
Holmen svømmehall F2 64 000 159 000 52 000 0 0 0 275 000 275 000
Turveier og friområder S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 10 000  
Rehabilitering av kunstgressbaner S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 15 000  
Nye prosjekter - tall i 1 000 kroner
 FaseBevilgn tom 20152016201720182019Prognose 2020 - 2022Tot.bevilgn.tom 2019Anslag tot kostnad
Nye prosjekter   25 900 7 000 5 000 1 000 10 000 38 900  
Askertun - rehabilitering F0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 10 000
Vardåsen kirke - underetasjen F0 0 9 400 0 0 0 0 9 400 9 400
Kulturhuset - inventar  F0 0 1 000 1 000 1 000 1 000 0 4 000 4 000
Kulturhuset - akustikk i biblioteket F0 0 500 0 0 0 0 500 500
Kulturhuset - vare/båreheis F0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
Heggedal innbyggertorg: Inventar og utstyr F0 0 0 0 4 000 0 0 4 000  
Vant i Askerhallen og Holmenhallen F0 0 1 500 1 500 0 0 0 3 000 3 000
Vardåsen alpinsenter - ny preppemaskin F0 0 2 000 0 0 0 0 2 000 2 000
Risenga kunstis - ny ismaskin F0 0 0 2 000 0 0 0 2 000  
Bryggesti Grønnsund - Kyststien F0 0 0 2 500 0 0 0 2 500 2 500
Semsvannet - friluftsbase F0 0 1 500 0 0 0 0 1 500  
Ny gravlund  F0 0 0 0 0 0 0 0 100 000
Borgen skole - flerbrukshall F0 0 0 0 0 0 0 0 50 000

Eksisterende investeringsprosjekter

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser.

  • S = Sekkepost
  • F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
  • F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
  • F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
  • F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Kirkelige investeringer

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 3 mill. kroner årlig i perioden til investeringer knyttet til kirkene. Årlig investeringsramme på 3 mill. kroner videreføres.

Kommunale kulturminnebygg

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 5 mill. kroner årlig i perioden til investeringer i kommunale kulturminnebygg. Årlig investeringsramme på 5 mill. kroner videreføres. I 2015 ble arbeidet med Vevstua på NaKuHel og det Gule huset på Nordre Bondi igangsatt. Disse arbeidene er forventet ferdigstilt i 2016. I tillegg blir
det også satt i gang arbeider på Tveiter gård i forbindelse med hovedhuset.

Koordineringspott for kulturarenaer

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 2 mill. kroner årlig til koordineringspott for kulturbygg. Årlig investeringsramme på 2 mill. kroner videreføres.
Midlene benyttes til mindre investeringer i kulturbyggene.

Kulturskolen til Kulturhuset

Kommunestyrets bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1 mill. kroner i 2019 for å utrede muligheten for å flytte kulturskolen til Kulturhuset.

Koordineringspott idrett

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 2 mill. kroner årlig til investeringer i idrett. Årlig investeringsramme på 2 mill. kroner videreføres. Midlene benyttes til inventar og utstyr i idrettshaller og idrettsanlegg.

Solli skianlegg (eks. vei og parkeringsplass)

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 å utarbeide et prosjekt som skulle se på mulighetene for et skianlegg på Solli. Det er ikke estimert en totalprognose for prosjektet, men det er satt av 15 mill. kroner. Per 2015 er det satt av 3 mill. kroner til prosjektet.
Reguleringsforslag for skianlegget og utvidet utfartsparkering, samt utfartsparkering ved skyteanleggene i Olledalen og nedre del av Solliveien, har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Reguleringsprosessen forventes avklart i løpet av 2016. Prosjektet er i investeringsfase F0 og
tilskuddsprosessen er ikke påbegynt.

Ny ishall på Risenga

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2012-2015 å bygge ny ishall på Risenga. Prosjektet er i investeringsfase F0 og har per 2015 en bevilgning på 3 mill. kroner til planlegging av ny ishall. Forventet totalbevilgning/ budsjettavsetning var i Handlingsprogram 2015-2018 på 312,5 mill. kroner. Disposisjonsplan for Risenga idrettspark ble behandlet i kommunestyret i juni 2015.

Videre arbeides det med valg av ulike alternativer for utbygging (ny ishall og/eller ombygging av Askerhallen) og finansieringsmodeller. Prosjektet har oppstart tidligst i perioden 2020-2022.

Badeanlegg og infrastruktur Holmen-området

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2012-2015 å bygge nytt badeanlegg i Holmen-området. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 68 mill. kroner. Formannskapet vedtok i sak 125/15 å øke bevilgningen til Holmen svømmehall med 29 mill. kroner i forhold til bevilgning i Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2016-19. Forventet totalprognose var i Handlingsprogram 2015-2018 på 241 mill. kroner. Den er nå økt til 275 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Prosjektet er i investeringsfase F2 og anlegget planlegges ferdigstilt første halvår 2017. Tilgangen til friluftsområdet Holmenskjæret blir noe begrenset i byggeperioden. Det er søkt om spillemidler og ENOVA-tilskudd til prosjektet, stipulert til 46 mill. kroner i 2018. Kommunestyret vedtok i sak 120/15 å overføre 4 mill. kroner fra 2015 til 2016.

Turveier og friområder

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 2 mill. kroner årlig til investeringer i turveier og friområder. Årlig investeringsramme på 2 mill. kroner videreføres. Midlene benyttes til opparbeidelse/etablering og rehabilitering av stier, turveier, skiløyper og friområder.

Rehabilitering av kunstgressbaner

Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 3 mill. kroner årlig til rehabilitering av kunstgressbaner. Årlig investeringsramme på 3 mill. kroner videreføres. Rehabilitering av Arnestad og Risenga ble gjennomført i 2015. Det var opprinnelig lagt opp til rehabilitering av
en bane per år, men behovet ved Risenga var stort og ble fremskyndet. Budsjettavsetning for 2016 benyttes til inndekning av dette. Arbeidet med rehabilitering av flere baner fortsetter i 2017 med Holmen, Nesøya og Borgen.

Hvalstrand bad

Kommunestyret vedtok i sak 120/15 at prosjektet får overført 5 mill. kroner fra 2015 til 2016.

Nye investeringsprosjekter

Askertun – rehabilitering

Askertun er nedslitt. For å rehabilitere bygget tilføres 10 mill. kroner i 2016. I tillegg må det tilrettelegges for universell utforming, samt foretas hensiktsmessige endringer av planløsninger i henhold til dagens bruk av bygget.

Kulturhuset – inventar

For utskifting av inventar i kulturhuset tilføres 1 mill. kroner årlig i perioden 2016-2019.

Kulturhuset – akustikk i biblioteket

For å bedre akustikken i biblioteket tilføres 0,5 mill. kroner i 2016 til blant annet nye takplater og gardiner.

Heggedal innbyggertorg – inventar og utstyr

Til anskaffelse av inventar og utstyr til det nye innbyggertorget i Heggedal tilføres 4 mill. kroner i 2018.

Nye vant i Askerhallen og Holmenhallen

For å bedre sikkerheten for spillere har Norges ishockeyforbund innført nye krav til utforming av vant i ishaller. Askerhallen fikk nye vant i 2013. Det må gjøres noen endringer for at disse skal møte de nye kravene. Vantene i Holmen ishall må byttes. For å tilfredsstille nye krav tilføres prosjektet 1,5 mill. kroner i 2016 og 1,5 mill. kroner i 2017.

Vardåsen alpinsenter – ny prepareringsmaskin

For å dekke behovet for ny prepareringsmaskin i Vardåsen skianlegg tilføres 2 mill. kroner i 2016.

Risenga kunstisbane – ny ismaskin

For å dekke behovet for ny isprepareringsmaskin på Risenga kunstisbane tilføres 2 mill. kroner i 2017.

Bryggesti Grønnsund – kyststien

Til opparbeidelse til ny bryggesti på Grønnsund, som en del av kyststien, tilføres 2,5 mill. kroner i 2017.

Semsvannet – friluftsbase

Kommunestyret vedtok i sak 68/14 å opparbeide en utebase for friluftsliv på Sem. Prosjektet tilføres 1,5 mill. kroner i 2016.

Vardåsen kirke underetasjen

Formannskapet vedtok i sak 127/15 å vurdere oppgradering av underetasjen i Vardåsen kirke i forbindelse med Handlingsprogram 2016-19. Det er foreslått et prosjekt i 2 faser hvor kommunen tar ansvar for fase 1 og kirken selv for fase 2. Totalkostnaden for begge faser er beregnet til 9,5 mill. kroner. Det forutsettes en tilbakebetaling fra Kirken for gjennomføring av fase 2 på 4 mill. kroner. Før oppstart forutsettes det inngått avtale med kirken omkring medfinansiering.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2016 - 2019

Kulturhuset - ny vare- og båreheis

Det er behov for ny vare- og båreheis i Kulturhuset. Det foreslås en bevilgning på 10 mill. kroner i perioden 2020-2022.

Ny gravlund

Det er behov for en ny gravlund i tillegg til Asker kirkegård og Østenstad kirkegård. Rådmannen foreslår at det avsettes 100 mill. kroner til ny gravlund i perioden
2023-2026.

Borgen skole – flerbrukshall

Ved kommunestyrets behandling av Handlingsprogram 2015-2018 ble det avsatt 50 mill. kroner til flerbrukshall på Borgen i perioden 2023-2026. Dette er en budsjettavsetning
inntil prosjektet er ferdig utformet. Det er i 2015 etablert en midlertidig idrettshall på Borgen/Drengsrud i forbindelse med Asker International School.