Nøkkeltall - Kultur, frivillighet og fritid

Fokusområde brukere og økonomi

Kultur og idrett

Kostra
Prioritering Asker
2013
 Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
ko.gr.13
2014
Nto. dr.utg kultur og idrettssektoren i pst av kommunens totale nto dr.utg 4,6 4,9 5,6 4,3 4 3,9
Nto. dr.utg for kultursektoren per innb. i kroner, konsern 2 359 2 429 2 955 1 898 1 924 1 904
Nto. dr.utg kommunale kulturbygg per innbygger 358 327 141 390 228 199
Nto dr.utgl kommunale idrettsbygg per innbygger 744 816 1 520 564 352 483
Nto. dr.utg idrett per innbygger 197 120 129 11 311 163
Nto. dr.utg folkebibliotek per innbygger 331 339 314 204 300 259
Nto. dr.utg aktivitetstilbud barn og unge per innbygger 138 134 297 238 278 168
Nto. dr.utg kommunale kultur- og musikkskoler per innbygger 248 325 260 206 287 239
Nto. dr.utg til andre kulturaktiviteter per innbygger 271 290 160 189 133 247
Nto. dr.utg museer per innbygger 65 48 4 14 25 52

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

Asker kommune benytter 4,9 prosent av kommunens totale netto driftsutgifter til kultur- og idrettssektoren. Asker har lavere utgifter enn Bærum på dette området, men høyere enn sammenlignbare kommuner og kommunegruppe 13.

Profilen viser at kommunen særlig prioriterer kulturskolen, biblioteket, kulturaktiviteter, museer og idrett.

Asker kommune bruker samlet sett mindre enn Bærum på idrett, men mer enn sammenlignbare kommuner. Det er viktig å se sammenhengen mellom kommunens bruk av ressurser på idrettsaktiviteter og idrettsbygg.

Asker har lavere kostnader til aktivitetstilbud for barn og unge enn sammenlignbare kommuner. Dette skyldes at mange av aktivitetstilbudene organiseres gjennom kulturskolen.

Graf som viser prioriteringer sammenliknet med andre kommuner

Kilde: SSB KOSTRA per juni 2015

Kirke og trossamfunn

Medlemmer trossamfunn
 2011201220132014
Antall medlemmer i Den norske kirke (kirkens medlemsregister) 40 479 40 544 40 785 41 038
Antall medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn (Brønnøysundregistrene) 5 653 6 013 6 466 7 150

Asker kirkelige fellesråd og de fem menighetene hadde per desember 2014 totalt 73,9 årsverk, hvorav 50,8 (inkludert Elveplassen) er lønnet av kommunale midler. Kirken hadde i 2014 gjennomsnittlig 4930 besøk per uke ved gudstjenester og ulike arrangementer. Om lag halvparten av de besøkende kommer til gudstjenester eller andre kirkelige handlinger, mens den resterende halvparten besøker kirken i forbindelse med annet kultur- og menighetsarbeid.

Kostra
 KommuneAsker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
K.gr.13
2014
Prioritering
Nto. dr.utg Den norske kirke, gravplasser og krematorium per innbygger 580 475 494 255 403 474
Nto. Dr.utg andre religiøse formål per innbygger 68 76 122 41 44 60
Utdypende tjenesteindikatorer
Medlem av Dnk i prosent av antall innbyggere 70 68 68 66 72 74
Døpte i prosent av antall fødte 50 48 51 47 59 59
Konfirmerte i prosent av 15-åringer 50 50 55 47 61 59
Kirkelige gravferder i prosent av antall døde 88 85 89 86 96 88
Medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn i prosent av antall innbyggere 11 12 13 17 13 12

Utgiftene per innbygger til kirken har gått noe ned fra tidligere år. Dette må sees i sammenheng med små investeringer i kirkebygg de siste årene, samt en økning i antall innbyggere. Andelen innbyggere som er medlem av Den norske kirke er synkende, mens andelen medlemmer i andre tros- og livssynssamfunn øker. 

Andre nøkkeltall

Andre nøkkeltall brukere og økonomi
 År200920102011201220132014
Antall idrettslag 55 54 58 59 59 57
Antall medlemmer i idrettslag 25 271 25 300 25 271 25 837 24 240 24 298
Antall besøkende Risenga svømmehall 205 654 211 160 252 000 262 000 254 763 265 000
Antall besøkende i Landøya bad 59 976 79 483 81 363 92 950 89 558 92 000

Antall idrettslag og antall medlemmer i idrettslagene har holdt seg stabilt de siste årene. Antall besøkende både ved Risenga og Landøya svømmehaller har økt fra 2013 til 2014.

Fokusområde Medarbeidere

Sykefravær

Sykefraværstall
 Resultat 2012Resultat 2013Resultat 2014Måltall
2016
Kultur og fritid 4,60 % 7,00 % 5,80 % 5,40 %
Asker kommune 8,60 % 8,10 % 8,00 % 7,60 %

Nedgangen i sykefraværet i 2014 er positiv og følger den generelle trenden i samfunnet. Det er et mål at sykefraværet innen 2016 skal reduseres til 5,4 prosent.

Kompetanse

Graf som viser kompetansen innen kultur, frivillighet og fritid

Kilde: HRM

Medarbeidernes kompetanse spenner vidt som følge av tjenesteområdets sammensatte ansvarsområde. De ansatte innen tjenesteområdet har generelt høy utdanning.

Årsverksutvikling kultur og fritid

Årsverksutvikling
 PerÅrsverkEndring i % fra året før
Desember 2012 117 3,5
Desember 2013 122 4,3
Desember 2014 122 0

Tjenesteområdet har en stabil ansattgruppe med lav turnover.

Alderssammensetning

Graf over alderssammensetning innen kultur, frivillighet og fritid

Kilde: HRM

Tjenesteområdet har en god spredning i ansattes alder.