Satsingsområder - Kultur, frivillighet og fritid

Det er definert fem satsningsområder som er gjennomgående for alle tjenesteområder:

 • Medborgerskap og samskaping
 • Forebygging og tidlig innsats
 • God helhet og samhandling
 • God kvalitet
 • Nødvendig kompetanse

Medborgerskap og samskaping

Kommunen er et lokalt fellesskap der innbyggerne involveres aktivt som ressurs og samarbeidspartner gjennom økt fokus på medborgerskap og samskaping.

Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid bidrar til samskaping ved å støtte opp om innbyggernes initiativ knyttet til store arrangementer og festivaler, slik som Hvalstrandfestivalen, Kammermusikkfestivalen, St. hans i Vollen og Asker kulturfestival.

Det er inngått samarbeidsavtaler med Asker kulturråd og alle frivilligsentralene. Samarbeidsavtalen med Asker idrettsråd er revidert. Etablering av Heggedal innbyggertorg, med samordnet drift av seniorsenter, bibliotek, helsestasjon og nærmiljøsentral, er en pilot knyttet til samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten.

Kultur, frivillighet og fritid er sentrale virkemidler i folkehelsearbeidet, og medborgerskap og samskaping er sentrale prinsipper for å nå målene i planen. Totalt fordeles det årlig ca. 11,5 mill. kroner i tilskuddsmidler til ulike organisasjoner og aktiviteter innen kultur og fritid. Dette er drift- og aktivitetstilskudd til barn og unge innen kultur og idrett, samt kulturarrangementer som bidrar til medborgerskap og frivillig innsats.

Frivillig sektor har en sentral rolle i folkehelsearbeidet. Frivillighetsmeldingen ble vedtatt i januar 2014 med visjonen «Det skal være lett å være frivillig i Asker». Hvert av tiltakene foreslått i meldingen skal saksutredes.

Møteplasser og kulturarenaer skal utvikles i kommunens tettsteder, og Holmen og Borgen er slike utviklingsområder. Som en del av denne utviklingen er det i samsvar med formannskapets vedtak i sak 45/15 etablert en frivilligsentral på Borgen. Frivilligsentralen ble etablert for en prøveperiode, og ny sak fremmes for politisk behandling i første halvdel av 2016.

Det skal fremmes sak om frivilligsentral på Borgen.

En fremtidig frivilligsentral på Holmen må sees i sammenheng med tettstedsutviklingen i dette området.

Samfunnsutvikling

Folkehelse, mangfold og inkludering er sentrale utfordringer for tjenesteområdet. Folkehelse innebærer en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet. Et bredt aktivitetstilbud, tilgang til rekreasjonsarealer og et gjennomgående turveinett er vesentlig for å oppnå god folkehelse. Samtidig bidrar befolkningsveksten til press på naturen, og det er viktig å opprettholde balansen mellom vekst og vern.

Kulturopplevelse og kulturdeltakelse er en viktig faktor for folkehelsen og samfunnsutviklingen. Utvikling av gode og aktive lokalmiljø krever anlegg som dekker behovene for aktiviteter. Økt deltakelse i kulturlivet er positivt for å oppnå et inkluderende og mangfoldig samfunn. Dette vil være sentrale temaer i utviklingen av Borgenområdet.

Forebygging og tidlig innsats

Kultur

Kulturplan 2016-2026 skal behandles i kommunestyret høsten 2015. Kulturplanen er en overordnet plan for hele kulturområdet, og omfatter både den frivillige og profesjonelle delen av kulturlivet. Kulturplanen fastsetter strategier, mål og tiltak, samt en prioriteringsliste som skal legges til grunn for kulturarbeidet og handlingsprogramarbeidet
de neste årene.

Følgende seks temaer er prioritert i kulturplanen:

 • Arenaer for kulturutøvelse
 • Barn og unge
 • Frivillighet og folkehelse
 • Inkludering og mangfold
 • Kommunal organisering
 • Profesjonelt kunst- og kulturarbeid

Arbeidet med å implementere planen starter opp høsten 2015 og fortsetter videre i perioden.

Kulturhuset etterstreber høy kvalitet og lavest mulig pris/gratisarrangementer i kulturtilbudene for barn og unge, for slik å kunne inkludere flest mulig. Familiefestivalen «Barnas verdensdager» og søndagsarrangementet «Barnas kultursøndag» er gode eksempler på dette.

Kulturskolen vil i 2016 arbeide for bedre samhandling og helhet mellom fagmiljøene i kulturskolen, grunnskolen og barnehagen, med særlig fokus på kunst og kultur som aktiviteter knyttet til forebygging, tidlig innsats og integrering. Kultur-SFO innføres fra skoleåret 2016/2017. Dette er nærmere beskrevet under tjenesteområde Oppvekst. Det er på sikt ønskelig å etablere et tilbud til barnehagebarn innenfor rammen av Den kulturelle skolesekken.

Natur og idrett

Friområdene og friluftsområdene er viktige arenaer og møteplasser for befolkningen. Områdene stimulerer til aktivitet som fremmer folkehelse og naturopplevelser, og brukes av både den enkelte og av lag og foreninger.

Tilrettelegging for en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet er et av satsningsområdene i folkehelseplanen. Asker kommune har fra 2013 hatt et samarbeidsprosjekt med Den norske turistforening med mål om å etablere flere rundturer i nærmiljøet. Tiltaket henger nært sammen med kommuneplanens mål om at alle boligområder, skoler og barnehager skal ha tilgang til rekreasjonsarealer innen gangavstand, samt tiltak om å legge til rette for gjennomgående turveinett også i byggesonen.

2015 er Friluftslivets år, og det ble i denne forbindelse avsatt engangsmidler for å motvirke økende gjengroing. Det har vært gjennomført tiltak knyttet til skjøtsel rundt Semsvannet og topprydding ved Vardåsen. Tiltakene vil ha begrenset effekt dersom de ikke videreføres. Både den kommende grøntplanen, plan for ivaretakelse av naturmangfoldet og ønsket om et mer åpent landskap, tilsier at skjøtsel av kommunens grøntområder bør styrkes vesentlig.

God helhet og samhandling

Kultur

Kulturplanens visjon er «kultur til alle». Det skal jobbes for godt samspill mellom kommunen, næringslivet og kulturlivet. Det innebærer inkludering av innbyggere med annen kulturbakgrunn, innflyttere fra andre deler av Norge og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Noen eksempler på samarbeid som pågår i dag er Radar Event, Seniornett, Foreningen Norden, Venner av Asker kulturhus, Barnas verdensdager, Asker kulturfestival og samarbeid med enkeltpersoner som driver språk-kafé eller holder foredrag i biblioteket.

Radar er en ungdomskulturarena med profesjonelt utstyrt scene og ansatte med kulturfaglig bakgrunn. Ungdommene er medarrangører, og dette gir læring, mestringsfølelse, sosialt fellesskap og tilhørighet.

Det er utviklet et forbedret bookingsystem (VEGA), nye nettsider for Asker kulturfestival med integrert billettsystem, nye nettsider for Asker bibliotek, samt nye nettsider for Asker kulturhus med kulturkalender som vises på skjerm i kulturhuset. For å tilrettelegge tjenestene best mulig, skal det arbeides videre med å organisere kulturarbeidet slik at det blir enkelt og lett tilgjengelig for alle.

Asker kulturskole er et ressurssenter for musikk- og kulturfaglig opplæring for flest mulig barn og unge. Strategi for kulturskolen skal angi retning for den videre utviklingen, og det vil i løpet av 2016 foretas en gjennomgang av kulturskolens opplæringstilbud.

Det skal fremmes sak om ny strategi for Asker kulturskole.

Natur og idrett

Asker kommune kjøpte i 2015 et område ved Dikemark idrettsplass (Poverudveien) fra Oslo kommune. Reguleringsarbeid med tanke på fremtidig utvikling av Dikemark idrettspark planlegges igangsatt i 2015 i tett samarbeid med Asker idrettsråd og berørte lag og foreninger. Prosessen ventes sluttført i løpet av 2016. Prioriteringer gjennom kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet vil synliggjøre når det kan være aktuelt med tiltak som eksempelvis rulleskiløype.

Det skal fremmes sak om disposisjonsplan for Dikemark idrettspark.

Arbeidet med Risenga og Drengsrud idrettsparker videreføres i perioden.

Asker kommune gjennomfører flere tiltak for å forebygge forsøpling. Skolerusken og Velrusken er vellykkede arrangementer som har vært gjennomført i mange år. I 2015 ble Strandrydderdagen gjennomført i stor skala for første gang, med om lag 150 fremmøtte fordelt på ni betjente stasjoner. Kommunen vil vurdere behovet for å fokusere ytterligere på holdningsskapende tiltak eller kampanjer som motvirker forsøpling, gjerne i fellesskap med nærmiljøene.

God kvalitet

Kultur

Et av hovedpunktene i kulturplanen er å utarbeide en kulturarenaplan. Gode lokaler er avgjørende for å skape gode møteplasser og utvikle kulturaktivitetene. Skolen er en arena for helhet og samhandling. Det blir viktig å vurdere bruken av skolenes lokaler utenom skoletiden, for både kulturskolen, det frivillige kulturlivet og idretten. Dette gjelder også lagerplass. Ved bygging av nye skoler og institusjoner må det legges til rette for kulturaktiviteter i egnede lokaler utenom skoletiden.

Kommunestyrets vedtak om drift og tilsyn i skoler, haller og anlegg (sak 3/15) skal gjennomføres i 2016. Dette har også betydning for kulturskolens etablering av kulturstasjoner i tilknytning til nærmiljøsentrene. Det er behov for en helhetlig gjennomgang av kulturskolens undervisningssteder/organisering, herunder tilgangen til tilfredsstillende undervisningslokaler. Kulturskolen skal arbeide videre med en intern behovs- og konsekvensanalyse for en fremtidig samlokalisering med Asker kulturhus. Samlokalisering av Asker kulturskole og Asker kulturhus vil kunne bidra til en bedre ressursutnyttelse og kunst- og kulturfaglig samhandling/helhet.

Det skal fremmes sak om kulturarenaplan.

Natur og idrett

Arbeidet med revidering av Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet startet opp i 2015 og ferdigstilles i 2016. Planen vil være et grunnlagsdokument for fremtidig vurdering av investerings- og driftstiltak. Brukerne og frivilligheten er aktivt med i revideringsprosessen, og planen gir dermed mulighet for å etablere omforente mål og tiltak
innen idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet. 

Tilstrekkelig kapasitet i haller og anlegg er avgjørende for å kunne tilby gode idrettstilbud. Kapasitet, dekningsgrad og rettferdig fordeling av treningstid i haller har stort fokus. Ny flerbrukshall ved Nesøya skole ble åpnet i 2015, og ny flerbrukshall ved Heggedal skole åpnes i 2016. Deretter følger ny flerbrukshall ved Landøya skole i 2018. Ny svømmehall på Holmen åpnes i 2017. 

Idrettslagenes rammebetingelser for bruk av idrettshaller og anlegg følger av prislisten som vedtas i handlingsprogrammet. Kommunestyret behandlet i 2015 sak om åpningstider (sak 66/15) der idrettens behov og ønsker, samt økonomiske konsekvenser av dette, ble belyst. Videre har kommunestyret behandlet sak om kvalitetsstandard i idrettshaller (sak 78/15) og kvalitetsstandard for utendørs idrettsanlegg (sak 67/15). Rådmannen forutsetter i Handlingsprogram 2016-2019 at eksisterende åpningstider og standarder videreføres.

Nye EU -krav stiller energikrav til belysningsprodukter, noe som medfører at armaturer i lysløypene må skiftes ut. 

Det skal fremmes sak om LED-belysning i lysløyper.

Det er etablert over 400 ulike nærmiljøanlegg i kommunen. Mange av disse er ball-løkker og ballbinger. I tillegg inngår sandvolleyballbaner, akebakker, treningsparker og petanque-baner i oversikten over nærmiljøanlegg. Nærmiljøanleggene er av stor sosial og fysisk betydning for innbyggerne i lokalmiljøet. Felles for anleggene er at ansvaret for drift og vedlikehold ligger hos mange ulike aktører, både frivilligheten og kommunen.

Vedlikeholdet av nærmiljøanleggene har vært forsømt. Som en del av forenklings- og fornyingsperspektivet må det utvikles nye samarbeidsmodeller innenfor den økonomiske rammen for å løse dette.

Asker kommune vil videreføre arbeidet med drift og vedlikehold av de største og mest besøkte strendene. Kvaliteten på strendene synliggjøres gjennom tildeling av Blått flagg. For 2016 tas det sikte på Blått flagg-godkjenning av Sjøstrand, Hvalstrand og Hvamodden. Det er usikkert om det er mulig å få til godkjenning av Holmenskjæret når svømmehall på Holmen er under oppføring. 

Etter føringer fra komiteen skal det utarbeides prinsipper for bruk av kommunale svømmehaller.

Det skal fremmes sak om formål, prinsipper og brukerbetaling for ulik bruk av kommunale svømmehaller.

Nødvendig kompetanse

Kultur og frivillighet

Frivillig aktivitet gir mennesker muligheter til å bruke sine evner og kompetanse. Kunst og kultur får egenverdi for den enkelte når den utøves og oppleves, samtidig som det har verdi gjennom at vi er til stede sammen, som publikum eller utøvere. Kultur er en viktig del av folkehelsen. En stor andel av befolkningen i Asker er aktive og har mye å bidra med.

Det er behov for å arbeide mer med informasjon og nettverksbygging. 

Frivillighetsutvalget er i 2015 videreutviklet gjennom revidert mandat og ny sammensetning. Dette er nærmere beskrevet under fokusområde Medvirkning.

Det skal fremmes sak om kompetanseheving og kunnskapsformidling i frivilligheten.