Status og utfordringer - Kultur, frivillighet og fritid

Oppnådde resultater 2014

Som det fremgår av årsrapporten for 2014, har tjenesteområdet
oppnådd blant annet følgende resultater:

 • Møteplassen Asker kulturhus (øvre vestibyle) har blitt et populært møte- og tilholdssted etter at det ble lagt tak over restauranten Glorioso.
 • Det er stor bredde i Kulturhusets arrangementer, og kommunen har særlig lykkes med å gjøre tilbudene til barn og barnefamilier bedre kjent og brukt.
 • Etablering av ny organisasjon og fokus på økonomistyring i Natur og idrett.

Innspill fra komiteen

Komité for Teknikk, kultur og fritid har i sak 28/15 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet:

 • Driftsmidler til vedlikehold (f.eks. nærmiljøanlegg)
 • Tilskuddsmidler til frivillighet, idrett og kultur
 • Øvingslokaler
 • Prissetting (reduksjon) for aktiviteter for barn og ungdom innenfor idrett og kultur

Rådmannen har vurdert innspillene og foretatt prioriteringer slik det fremgår av utfordringene og satsningsområdene, samt drifts- og investeringsbudsjettet. I tillegg vil
flere av prioriteringene bli fulgt opp direkte i de enkelte enheters virksomhetsplaner.

Utfordringene i neste fireårsperiode

Med bakgrunn i oppnådde resultater og politiske føringer, har kommunen definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode:

 • Implementere Kulturplan med strategier, mål og tiltak, samt utarbeide en Kulturarenaplan.
 • Etablere gode møteplasser ute og inne, og invitere til samskaping mellom kommunen og innbyggerne knyttet til aktiviteter, arrangementer og vedlikehold.
 • Organisering og finansiering av Den kulturelle skolesekken.
 • Sikre kapasitet, dekningsgrad og rettferdig fordeling av treningstid i haller.
 • Bidra til en sosial og fysisk aktiv hverdag for alle gjennom etablering av stier, turveier og nærmiljøanlegg, og ivareta og etablere sammenhengende og robuste blågrønne strukturer i alle deler av kommunen.
 • Sikre representativitet i Frivillighetsutvalget og grupper som i dag ikke er representert, samt styrke samarbeidet med frivilligheten.