Innledning og mål - Læring og fornyelse

Økende forventninger til velferdsstaten og en tiltagende knapphet på ressurser utgjør en sentral utfordring i årene fremover. For å opprettholde god tjenestekvalitet og kommunens rolle som samfunnsutvikler, kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse. Gjennom å utvikle en kultur for erfaringslæring og styrke evnen til å omsette kunnskap til ny praksis og bedre tjenester, har Asker kommune som ambisjon å være en innovativ og lærende organisasjon.

Mål for fokusområde Læring og fornyelse

Fokusmål: Fremtidsrettet og lærende organisasjon. 

Mål
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
L.1. Kultur for læring og fornyelse - innovasjon. L.1.1.Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,51
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,72
L.2. Fasilitere og tilrettelegge for innovasjonL.2.1. Årlig prosentvis økning i antall ideer og løsningsforslag som kommer inn i Innovasjonsportalen fra ansatte, innbyggere og næringslivet (NYTT).  > 5
%poeng 
2 - 4,9 %poeng < 2
%poeng
Ny indikator
fra 2015
L.2.2. Andel ideer og løsningsforslag fra Innovasjonsportalen som etter kvalitetssikring velges gjennomført av Asker kommune eller andre aktører (NYTTIG).        Ny indikator
fra 2017
L.2.3. Andel gjennomførte prosjekter i Asker kommunes regi som kan vise til gevinstrealisering iht. plan etter implementering (NYTTIGGJORT).        Ny indikator
fra 2017

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte i kommunen i stor grad opplever at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse, og at de aktivt bruker de mulighetene som tilbys for opplæring, utvikling og etisk refleksjon. Resultatene kan imidlertid variere mellom tjenesteområdene, noe som fremkommer i målekartene i tjenesteområdekapitlene.

Det ble i forbindelse med Handlingsprogram 2015–2018 utarbeidet tre nye måleindikatorer for innovasjon som skulle innfases over tre år. Arbeidet med innovasjonsportalen er noe forsinket. Dette medfører at innfasingen av indikatorene L.2.2 og L.2.3 blir utsatt til 2017.