Satsingsområder - Læring og fornyelse

Med bakgrunn i oppnådde resultater og ønsket om å tilrettelegge for en åpen, dynamisk og robust innovasjonskultur, har kommunen definert følgende satsningsområder for fokusområde Læring og fornyelse:

  • Gjennomføre Innovasjonsstrategi 2016–2018 «Blikk for muligheter!».
  • Videreutvikle en digital samhandlingsportal for deling og spredning av nye løsninger og gode praksiseksempler gjennom www.kominn.no.
  • Starte opp prosjektet «Jakten på tidstyver i Asker kommune».

Gjennomføre innovasjonsstrategien

Arbeidet med innovasjonsstrategien er nå i realiseringsfasen og følges opp med tanke på gevinstrealisering, jf. oversikten over strategiske prosjekter.

Kunnskapssenteret har fått et særlig ansvar for å tilrettelegge for gjennomføringen av innovasjonsstrategien. Dette vektlegges gjennom fire sentrale virkemidler som skal bidra til at Asker kommune jobber mer bevisst, systematisk og helhetlig med innovasjon, og dermed øker evnen og kapasiteten til å skape nye, nyttige og nyttiggjorte løsninger til det beste for brukerne og innbyggerne. Det er avsatt 1,5 mill. kroner årlig til å støtte opp under dette arbeidet, noe som er nærmere omtalt under tjenesteområde Administrasjon og ledelse.

Arenaer og nettverk

Kunnskapssenteret er møteplass og arena for kompetanseheving og kunnskapsdeling i Asker kommune. Senteret får derfor et særlig ansvar for å opprette delingsarenaer og nettverk på tvers i organisasjonen og på tvers av sektorer. Samlokaliseringen med AskersHus og Vestregionen gir gode forutsetninger for dialog, samskaping og partnerskapsutvikling. Asker deltar i flere sentrale nettverk som setter innovasjon på dagsorden, slik som KS innovasjonsalliansen og Innovation Forum Norway. Vi satser også på samarbeid med universiteter, høgskoler og forskningsmiljøer om følgeforskning på innovasjonsprosjektene for å evaluere resultater over tid.

Ledelse og myndiggjorte medarbeidere

Asker kommunes ledere har et særlig ansvar for å legge til rette for en arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og en tydelig kultur for læring, forbedring og innovasjon. Det er derfor igangsatt et lederutviklingsprogram for alle kommunens 250 ledere med et praksisnært utgangspunkt for operasjonalisering
av innovasjonsstrategien.

Målet for programmet er å styrke ledernes kompetanse om innovasjons- og endringsledelse og hvilke holdninger og atferd som bidrar til læring og fornyelse. Programmet startet i januar 2015 og vil vare ut våren 2016. Alle lederteamene blir i programperioden utfordret til å jobbe
med konkrete innovasjonstiltak i egen virksomhet med aktiv involvering av medarbeiderne.

I arbeidet med revisjon av Arbeidsgiverpolitisk plattform vil medarbeiderskap og behovet for mer oppmerksomhet rundt medarbeidernes aktive deltakelse i utviklingen av nye ideer og løsninger få et tydeligere fokus. Asker kommunes arbeidsgiverpolitikk og nøkkeltall er nærmere beskrevet under fokusområde Medarbeidere.

Metoder og verktøy

Innovasjonsstrategien vektlegger betydningen av gjennomføringskraft. Kommunens prosjektmodell vil derfor være et sentralt verktøy for å omsette satsningsområdene
i strategien til konkrete aktiviteter som en del av omstillingsoppdraget.

Det er utviklet en «verktøykasse» for gjennomføringsmetodikk som blant annet består av prosjekt- og porteføljestyringsmetodikk med støtteverktøy, tjenestedesign og innovasjonsverktøyene N3 og SLIK. Det er satt av dedikerte ressurser for å støtte opp om dette arbeidet gjennom etablering av relevante veiledningsfunksjoner.

Illustrasjon ergaringslæring

Struktur og måling

Det er innført en overordnet porteføljestyring for strategiske utviklingsprosjekter som baserer seg på det nasjonale arbeidet rundt rammeverk for program- og porteføljestyring i offentlig sektor. Hovedmålet er å sørge for en helhetlig oppfølging av både økonomi og resultater, muligheter og risiko i den strategiske prosjektporteføljen.

Prosjekt- og porteføljestyringsmetodikk skal sikre at resultatene fra prosjekter blir fulgt opp slik at planlagte gevinster faktisk blir realisert. Dette innebærer konsekvensjustering og gevinsthåndtering på tvers av prosjekter, samt å koordinere og se dem i sammenheng med
andre tiltak og aktiviteter som ligger i linjen.

Det legges opp til tett politisk involvering og rapportering på porteføljen for å sikre god dialog hele veien frem til nye og nyttiggjorte løsninger. Som et ledd i å oversette overordnede strategier til konkrete handlinger vil prosjektmodellens krav til strukturert gevinstarbeid følges tettere opp. Alle strategiske prosjekter skal utarbeide relevante gevinstplaner som nedfelles i lederavtalene og følges opp gjennom den årlige lederdialogen.

Midler til satsning på innovasjon, endring og fornying

Det avsettes 1,5 mill. kroner årlig for å støtte opp under gjennomføringen av innovasjonsstrategien. Midlene skal i hovedsak prioriteres innenfor følgende områder:

  • Som såkornmidler for initiativ i organisasjonen, samt bidrag til å sikre gjennomføringskraft i innovasjonsprosjektene.
  • Som del av egenfinansieringen i prosjekter der det søkes om tilskudd fra tilretteleggingsapparatet. Formålet er å øke muligheten for å utløse eksterne midler.
  • Som støtte til eksternt samarbeid rundt entreprenørskap, innovasjonsprosjekter og utvikling av samskapingsarenaer sammen med lokale og regionale aktører i offentlig, frivillig og privat sektor.
  • Kompetanse- og metodeutvikling innenfor innovasjonsmetodikk og gevinstrealisering.

Videreutvikle Kominn.no som digital samhandlingsportal

Arbeidet med portalen har, etter en ny vurdering av behov og omfang, blitt organisert som et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje for 2016. Det er etablert samarbeid med et nyopprettet regionalt innovasjonsnettverk som ønsker å bidra til å
etablere portalen som en regional arena for nettverksbygging, samt deling og spredning av gode innovasjonseksempler på tvers av fylkeskommuner og kommuner vest for Oslo.

Det skal fremmes sak om kommunens innovasjonsportal.

Prosjektet "Jakten på tidstyver i Asker kommune"

Flere undersøkelser viser at mange yrkesgrupper i offentlig sektor i dag bruker mer tid enn tidligere på administrasjon og mindre på dem de skal levere tjenester til. Tidstyver kan være tungvinte arbeidsrutiner, regler og rapporteringer som stjeler tid fra de brukerrettede
oppgavene. Det kan handle om manuelt arbeid som kunne ha vært løst digitalt, eller det kan være overflødig rapportering eller unødvendig tidkrevende planprosesser. Å fjerne tidstyver vil gi mer tid til å prioritere kjerneoppgavene i virksomhetene og økt kvalitet i tjenesteproduksjonen. Regjeringen gjennomførte i 2014 et tidstyvprosjekt i statlig sektor som videreføres i 2015. Kommunene utfordres til å starte opp tilsvarende prosesser.

Rådmannen vil derfor høsten 2015 etablere «Jakten på tidstyver i Asker kommune» som et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje. Prosjektet skal i gjennomføringen teste ut ulike metoder og verktøy, samt fjerne og forebygge tidstyver. Det kan bli aktuelt å bruke noen av de avsatte innovasjonsmidlene for å stimulere dette arbeidet i organisasjonen.

Det skal fremmes sak om prosjektet «Jakten på tidstyver i Asker kommune».