Status og utfordringer - Læring og fornyelse

Kommunestyret vedtok i februar 2015 Asker kommunes innovasjonsstrategi 2015-2018 «Blikk for muligheter!» (sak 7/15). De folkevalgte har hatt en aktiv rolle i arbeidet med strategien og signaliserer at de ønsker å følge det videre implementeringsarbeidet tett.

Strategiens målsetning er å bygge en åpen og dynamisk, men samtidig robust innovasjonskultur hvor læring og fornyelse på tvers av sektorer og bransjer står helt sentralt. Involvering og samskaping med innbyggerne, næringslivet, frivillige organisasjoner og andre samfunnsaktører skal gjøre kommunen bedre rustet til å møte komplekse utfordringer på
nye og mer effektive måter.

Innsatsområdene i innovasjonsstrategien er oppsummert som følgende punkter i «Innovasjonsplakaten»:

Asker kommune skal skape verdier på nye måter gjennom å:

  • Være åpne og involvere medarbeidere, politikere, innbyggere og andre samfunnsaktører.
  • Bruke ny viten til å skape ny praksis, bedre tjenester og bærekraftig samfunnsutvikling.
  • Bygge kultur for tillit, læring, initiativ og kreativitet. 
  • Våge å la oss utfordre.
  • Tilby enkle og gode verktøy som støtter praktisk innovasjonsarbeid gjennom å samle, dele og spre kunnskap, ideer og løsninger.
  • Koble innovasjonsinitiativ med forskings- og utdanningsinstitusjoner og næringsliv.
  • Bruke digitalisering av tjenestene som et strategisk virkemiddel i innovasjonsarbeidet.
  • Akseptere risiko og lære av feilene vi gjør.
  • Måle at planlagte gevinster faktisk blir realisert.