Innledning og mål - Medarbeidere

Asker kommune er en kunnskapsbedrift hvor medarbeiderne utgjør den viktigste ressursen for å levere gode tjeneste. En god arbeidsgiverpolitikk er viktig for å møte fremtidens utfordringer med å skaffe kvalifisert arbeidskraft, angi kurs og retning for lederskap, utvikle medarbeidernes kompetanse og bygge en felles organisasjonskultur.

Arbeidsgiverpolitikken skal synliggjøre kommunens overordnede mål og strategier. Den skal fremme organisasjonskultur, resultat og omdømme, gjennom å utvikle medarbeidernes kompetanse, trivsel, engasjement og endringsevne. Arbeidsgiverpolitikken er et viktig strategisk virkemiddel for å sikre at våre ledere og medarbeidere når kommunens mål.

Mål for fokusområde Medarbeidere

Fokusmål: Motiverte og kompetente medarbeidere. 

Mål
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
MA.1. Godt arbeidsmiljø.MA.1.1. Medarbeidertilfredshet.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,85
MA.1.2. Sykefraværsprosent. < 7,6 % 7,7 - 7,8 % > 7,9 % Ny indikator
fra 2016
MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2016
MA.2. God medvirkning og medbestemmelse.MA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,46
MA.3. Nødvendig kompetanse. MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,11
MA.4. God ledelse.MA.4.1. Opplevd god ledelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,78
MA.5. Godt medarbeiderskap. MA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,1
MA.6. Redusere uønsket deltid.MA.6.1. Reduksjon i andelen deltidsansatte medarbeidere som oppgir å ha uønsket deltid.  Minst 10 % reduksjon 0 - 9,9 % reduksjon Økning 22,04

Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen viser at de ansatte i kommunen trives på arbeidsplassen, opplever god medvirkning og medbestemmelse, og opplever at de har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene. Resultatene fra medarbeiderundersøkelsen har vært stabilt gode de siste årene, men kan variere mellom tjenesteområdene. Det vises til de gjennomgående målekartene i tjenesteområdekapitlene.

Det er fortsatt en utfordring å redusere andelen deltidsansatte medarbeidere som har uønsket deltid. Kommunen har iverksatt flere tiltak for å etablere en heltidskultur. Tiltakene dreier seg om grunnleggende endringer i organisering, det å tilby heltidsstillinger, økning av grunnbemanning, vurdere arbeidstidsordninger og arbeide for kompetanse. Temaet heltidskultur vil ha en sentral plass i arbeidet med revisjon av Arbeidsgiverpolitisk plattform.

Det er utarbeidet en ny BMS-indikator for sykefraværsprosent på kommunenivå, som erstatter tidligere indikator for nærvær. Videre er det utarbeidet en ny indikator som måler hvor stor andel av virksomhetene som når sitt differensierte mål for sykefravær. Konkrete måltall på tjenesteområdenivå fremgår i tabellen nedenfor og i de ulike tjenesteområdekapitlene.