Satsingsområder - Medarbeidere

Med bakgrunn i oppnådde resultater, analyse av utfordringsbildet og politiske føringer, har kommunen definert følgende satsningsområder for fokusområde.

Medarbeidere:

 • Videreutvikle arbeidsgiverpolitikken
 • Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft
 • Redusere sykefraværet
 • Utvikle heltidskultur
 • Jobbe med etikk og antikorrupsjon
 • Styrke organisasjonens evne til omstilling og endring

Videreutvikle arbeidsgiverpolitikken

Asker kommunes arbeidsgiverpolitikk skal sikre god ledelse, godt arbeidsmiljø, godt medarbeiderskap, god medvirkning og medbestemmelse, og at kommunens
ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre arbeidsoppgavene.

Arbeidsgiverpolitisk plattform angir kommunens ambisjonsnivå, mål og prioriteringer for arbeidsgiverpolitikken. Arbeidsgiverpolitikken er under revisjon, og revidert plattform vil bli lagt frem for politisk behandling våren 2016. Temaene medarbeiderskap, innovasjon,
endring og fornying, samt økt internasjonalisering og arbeidsinnvandring, vil få økt oppmerksomhet i revidert arbeidsgiverpolitikk.

Det skal fremmes sak om revidert Arbeidsgiverpolitisk plattform.

Ledelse i Asker kommune handler om å forvalte lokalsamfunnets ressurser på best mulig måte i tråd med politisk vedtatte mål. Kommunens ledere skal gi retning, utnytte
handlingsrommet og være resultatorientert. Ledere skal videre legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap
og læring, forbedring og innovasjon.

Lederne følges opp gjennom egen lederskole, systematisk lederutvikling og regelmessig lederdialog. Arbeidet med å utvikle gode ledere er et satsningsområde i kommunen.
Det vises til heftet «Ledelse og styring i Asker kommune» for en nærmere beskrivelse av overordnede prinsipper og føringer for ledelse og styring i kommunen.

Gode prosesser for ansattes medvirkning og medbestemmelse skal bidra til å skape en omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune til beste for innbyggerne. Dette er ivaretatt gjennom Hovedavtalen og kommunens interne retningslinjer for medbestemmelse.

Et godt arbeidsmiljø er viktig for ansattes trivsel, og er en forutsetning for å kunne ivareta også de øvrige satsningsområdene i arbeidsgiverpolitikken. Arbeidsmiljøutvalget vedtar hvert år en felles aktivitetsplan for HMS- og nærværsarbeidet. Denne skal sikre en helhetlig og
systematisk innsats for arbeidsmiljøet i kommunen.

Medarbeiderskap handler om å myndiggjøre medarbeiderne. Medarbeiderskap skaper motiverte og ansvarsbevisste medarbeidere som gjennom involvering bidrar aktivt til å nå mål, utvikle organisasjonen og skape et godt arbeidsmiljø. Myndiggjorte medarbeidere tar også ansvar for egen læring og deler sin kompetanse med resten av organisasjonen. Økt vektlegging av medarbeiderskap i hele organisasjonen er en viktig forutsetning for at kommunen skal lykkes i arbeidet med medborgerskap og samskaping. Les mer om medborgerskap og samskaping på sidene om utfordringer for tjenesteområdene.

Rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft

Asker kommune vil i fremtiden stå overfor utfordringer med å opprettholde og videreutvikle en serviceinnstilt og effektiv organisasjon. Befolkningsøkningen medfører at kommunen må levere flere tjenester til innbyggerne. Arbeidet med å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft blir derfor viktig.

Rekrutteringsstrategien belyser hvordan kommunen gjennom enhetlige prosesser skal tiltrekke seg, beholde og utvikle den kompetansen som organisasjonen til enhver tid har behov for. Rekrutteringsstrategien vektlegger sju innsatsområder som blir viktige i det fremtidige rekrutteringsarbeidet:

 • Styrke kommunenes omdømme
 • Rekruttere unge og nyutdannede
 • Beholde arbeidskraften
 • Sikre mangfold og inkludering
 • Øke bruken av teknologi og mer effektiv organisering
 • Øke kompetansen i tjenestene
 • Boligpolitikk

Rekrutteringsstrategien gir retninger og føringer for planer og tiltak knyttet til bemanning i de ulike tjenesteområdene. Systematisk kompetansekartlegging og medarbeidersamtaler
ved hjelp av Obisoft skal bidra til å avdekke kompetansegap og deretter iverksette tiltak for å ivareta organisasjonens fremtidige kompetansebehov.

Økt arbeidsinnvandring til Norge gir oss arbeidskraft med annen erfaring og kompetanse, og bidrar til et flerkulturelt og mangfoldig samfunn. Asker kommune må i større grad rekruttere arbeidstakere som representerer mangfoldet og sammensetningen i samfunnet for øvrig. Sentrale tiltak i denne forbindelse vil være å tilrettelegge for et tettere samarbeid med NAV, Voksenopplæringen, Flyktningkontoret, Folkeuniversitetet og næringslivet i kommunen, å tilrettelegge for norskopplæring i større grad enn tidligere, samt oppfordre minoritetsspråklige til å søke stillinger i kommunen.

Betydningen av økt internasjonalisering og arbeidsinnvandring blir et sentralt tema i arbeidet med revisjon av Arbeidsgiverpolitisk plattform.

Redusere sykefraværet

Et høyt sykefravær er en stor utfordring for enkeltmedarbeiderne, arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten. Asker kommune inngikk IA-avtale med arbeidstakerorganisasjonene
i 2001, og har gjennom denne avtalen forpliktet seg til en felles innsats for å redusere sykefraværet. Målet om 20 prosent reduksjon er ikke nådd verken nasjonalt eller i
Asker kommune.

Partssammensatt utvalg vedtok i sak 7/15 at det skal fastsettes konkrete og differensierte mål for sykefravær for hele kommunen, for de ulike tjenesteområdene og for alle virksomhetene.

Målet for Asker kommune er å komme ned i et samlet sykefravær på 7,0 prosent innen 2018. Tabellen under viser måltall for 2016 for hvert enkelt tjenesteområde. Mål på virksomhetsnivå fastsettes i styringsdialogen mellom rådmannen og de enkelte virksomhetslederne, og innarbeides i virksomhetenes virksomhetsplaner.

Sykefravær
TjenesteområdeResultat 2012Resultat 2013Resultat 2014Mål 2016
Asker kommune totalt 8,6 % 8,1 % 8,0 % 7,6 %
Administrasjon og ledelse 5,8 % 4,5 % 4,5 % 4,3 %
Oppvekst  8,6 % 7,8 % 7,9 % 7,5 %
Helse og omsorg 10,2 % 9,4 % 9,4 % 9,0 %
Kultur, frivillighet og fritid 4,6 % 7,0 % 5,8 % 5,4 %
Teknikk og miljø 6,9 % 8,1 % 6,1 % 5,5 %
Eiendom 9,1 % 6,7 % 8,0 % 7,5 %

For å nå målet om redusert sykefravær er det nødvendig med felles innsats og systematisk arbeid over tid.

Prioriterte felles satsingsområder frem mot 2018:

Partssamarbeid og medvirkning:

 • Felles planer og tiltak for å redusere sykefraværet skal forankres i AMU og PSU.
 • Helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal på dagsorden i de lokale medbestemmelsesmøtene seks ganger i året.
 • Lokale ledere, verneombud og tillitsvalgte skal være sentrale pådrivere i IA-arbeidet og det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Styrking av HMS-kompetansen og det systematiske og forebyggende HMS-arbeidet:

 • Felles HMS-opplæring for ledere og verneombud videreføres.
 • Det tilrettelegges for en god og hensiktsmessig bruk av bedriftshelsetjenesten.
 • Fortsatt oppmerksomhet på forebygging og håndtering av vold, trusler og konflikter, samt forebygging av støy i barnehagene.

Økt satsing på helsefremmende arbeid:

 • Det helsefremmende prosjektet «La mæ få klar det sjøl» videreføres i alle barnehager.
 • Helseprofilkartlegging tilbys utvalgte målgrupper for å øke bevisstgjøringen rundt den enkeltes ansvar for egen helse og arbeidsevne. 

Sykefraværsarbeidet:

 • Spesiell satsing rettet mot korttidsfravær, tidlig innsats, arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers rett og plikt til medvirkning.
 • Utvikling av spesifikke forebyggende tiltak rettet mot kvinner.

Det skal fremmes sak om oppfølging av sykefraværsarbeidet.

Utvikle heltidskultur

Asker kommune vil arbeide med å utvikle en heltidskultur for ansatte i kommunen. Dette er viktig av flere årsaker. Mye deltid kan være uheldig for tjenestenes kvalitet og for brukernes behov for forutsigbarhet og kontinuitet. En heltidskultur kan også bidra til styrket omdømme og at kommunen blir mer attraktiv som arbeidsgiver for fremtidens arbeidstakere. Videre er det en politisk målsetting å redusere uønsket deltid, og KS og hovedsammenslutningene
har inngått en felleserklæring om heltidskultur.

For å lykkes i arbeidet med heltidskultur, er det viktig at virksomhetene har eierskap til og støtter opp under dette arbeidet i forbindelse med rekruttering, kompetanseheving og turnusplanlegging.

Videre er det en forutsetning at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse slik at de faglige kravene ivaretas. Kommunen må utarbeide en policy for heltidskultur, gjennomføre
holdningsskapende arbeid, samt gi opplæring og veiledning i de muligheter som ligger i arbeidsmiljøloven knyttet til arbeidstidsordninger i forbindelse med turnusarbeid.

Det skal fremmes sak om arbeidet med heltidskultur.

Jobbe med etikk og antikorrupsjon

Kommunestyret vedtok våren 2014 (sak 46/14) reviderte etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i kommunen, mens Handlingsplan mot korrupsjon ble vedtatt våren 2015 (sak 36/15).

Asker kommune skal videreføre og videreutvikle det systematiske etikk- og antikorrupsjonsarbeidet i organisasjonen, blant annet gjennom implementering av etiske
retningslinjer og handlingsplan mot korrupsjon. Rådmannen vil i perioden arbeide med å fremme god etisk praksis og nulltoleranse mot korrupsjon. Sentrale tiltak vil være:

 • Gjennomgang av kommunens plan- og styringsdokumenter, reglementer og støtteprosesser, for å sikre at de støtter opp under målene for å forebygge misligheter og korrupsjon.
 • Tilrettelegge for jevnlige etiske refleksjoner i de enkelte virksomhetene.
 • Vurdere behovet for styrket opplæring for å forebygge uetisk adferd og korrupsjon.
 • Videreføre arbeidet med risikokartlegging og oppfølging av risikoområder knyttet til samfunnsansvar.

Styrke organisasjonens evne til omstilling og endring

For å møte velferdsutfordringer og opprettholde tjenestekvaliteten og kommunens rolle som samfunnsutvikler, kreves det evne til omstilling, endring og fornyelse.

Asker kommune har et eget lederutviklingsprogram for innovasjonsledelse. Videre vil betydningen av omstilling og endring stå sentralt i arbeidet med revisjon av
Arbeidsgiverpolitisk plattform. I tillegg er det viktig å skape gode arenaer og rutiner for deling og samarbeid på tvers i organisasjonen, samt jobbe med medarbeiderskap og strategisk kompetanseledelse.

Arbeidet med å tilrettelegge for omstilling og endring, samt bygge en åpen, dynamisk og robust innovasjonskultur i kommunen, er nærmere beskrevet under fokusområde Læring og fornyelse og tjenesteområde Administrasjon og ledelse.