Status og utfordringer - Medarbeidere

Årsverksutvikling

Årsverksutvikling per tjenesteområde
TjenesteområdeDesember
2012
Desember
2013
Desember
2014
Administrasjon og ledelse 158 167 173
Oppvekst og utdanning 1 572 1 607 1 590
Helse og omsorg 787 885 922
Kultur og fritid 117 122 122
Teknikk og miljø 148 153 154
Eiendom 137 138 143
Årsverk totalt 2919 3072 3104
Ansatte totalt 3632 3811 3864
Antall ansatte i fødselspermisjon (årsverk) 80 (62,0) 108 (81,1) 95 (75,0)
Antall lærlinger 28 25 28
Antall BPA (Brukerstyrt personlig assistent) 94 81 61
Antall i delvis permisjon   123 133

Asker kommune hadde i 2014 totalt 24,4 prosent mannlige ansatte og 75,6 prosent kvinnelige ansatte. Denne fordelingen har vært stabil over flere år. Nasjonalt var fordelingen av mannlige og kvinnelige ansatte i kommunal sektor på henholdsvis 22 og 78 prosent. Kilde: HRM

Kommunen hadde i 2014 totalt 28 lærlinger. Færre søkere, blant annet til helsearbeiderfaget, er årsaken til at målet om 30 lærlinger ikke ble nådd. Per august 2015 har kommunen inngått 35 lærlingekontrakter. 

Opptrappingsplan for lærlinger
 2015201620172018
Opptrapping per år 5 5 10 10
Totalt antall lærlinger 35 40 50 60

Alderssammensetning

Tabellen under viser alderssammensetningen i Asker kommune. Fordelingen har vært relativt stabil de siste tre årene, med en økning blant de yngste medarbeiderne. Alderssammensetningen varierer imidlertid mellom tjenesteområdene, og enkelte tjenesteområder har en vesentlig høyere gjennomsnittsalder enn andre. Dette medfører ulike utfordringer knyttet til rekruttering og livsfasepolitikk. Kilde: HRM. 

Graf som viser alderssammensetning på medarbeidere

Sykefravær

Tabellene under viser utviklingen av sykefraværet i Asker kommune.

Sykefravær i Asker kommune

Det samlede sykefraværet var i 2014 på 8 prosent. Sykefraværet blant kvinner økte fra 8,7 prosent til 8,8 prosent, mens sykefraværet blant menn ble redusert fra 5,9 prosent til 5,3 prosent.

Sykefraværet har hatt en svakt synkende tendens de siste fire årene. Sykefraværet er høyest innenfor de tjenesteområder og virksomheter med høy kvinneandel. Også innenfor tjenester der kvinner og menn gjør samme arbeid, er kvinners sykefravær betydelig høyere enn menns sykefravær.

I 2014 var det legemeldte fraværet i Asker kommune på 7,1 prosent, noe som er 0,4 prosentpoeng under gjennomsnittet for norske kommuner og 0,3 prosentpoeng under gjennomsnittet for kommunene i KO STRA-gruppe 13. Spredningen i det legemeldte sykefraværet i KO STRA-gruppen er fra 6,2 prosent til 8,9 prosent.

Økt kvinnelig sysselsetting og høy andel kvinnelige ansatte, spesielt innen helse- og omsorgstjenestene, barnehager og SFO, er en viktig årsak til det økte sykefraværet i kommunene. Veksten i tjenestebehov og sysselsetting vil i følge nasjonale prognoser fortsatt komme i oppvekstsektoren og helse- og omsorgstjenestene. Disse to tjenesteområdene
utgjør til sammen 80 prosent av årsverkene i Asker kommune. Utviklingen i disse tjenesteområdene vil derfor i stor grad prege den samlede sykefraværsutviklingen i kommunen.

Kompetanse

Tabellen under viser kompetansefordelingen blant ansatte i Asker kommune.

Kompetanse

Asker kommune vil på lik linje med andre kommuner ha utfordringer med å rekruttere nødvendig arbeidskraft i årene framover.

Deltid

Tabellen under viser fordelingen av deltidsstillinger i Asker kommune. Kun ansatte i fast forpliktene arbeidsforhold er med i utvalget. Tilfeller der lavere stillingsprosent skyldes permisjon, AFP, seniortiltak, arbeidsavklaring og lignende er ikke definert som deltid.

Fordeling av deltidsstillinger
Deltid pr. Tjenesteområde1 - 19 %20 - 49 %50 - 79 %80 - 99 %AntallAndel deltid %
Administrasjon og ledelse   2 6 6 14 8
Eiendom   7 11 19 37 24
Helse og omsorg 158 189 283 206 836 62
Kultur og fritid 14 40 26 8 88 51
Oppvekst og utdanning 11 134 250 276 671 37
Teknikk og miljø 8 1 4 5 18 11
Totalsum 191 373 580 520 1664 43

Omfanget av deltidsstillinger i kommunal sektor har lenge vært en utfordring. KS inngikk et partsamarbeid i 2013 om en felles retning på arbeidet for å skape en heltidskultur i kommunesektoren. I avtalen er det uttalt at mye deltid kan være uheldig for kvaliteten på tjenestene og for muligheten for å rekruttere tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft. KS sin
lønns- og personalstatistikk for 2014 viser at 53 prosent av alle kommuneansatte arbeider deltid, i pleie- og omsorgssektoren mer enn to tredeler.

Kommunesektoren står overfor store utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde arbeidskraft i årene fremover. For å møte disse utfordringene og den økte befolkningsveksten, må flere jobbe mer. Dette kan gjøres gjennom å øke nærværet på arbeidsplassene og utvikle en heltidskultur. For at kommunesektoren skal være en attraktiv arbeidsplass i framtida, er det viktig at ansatte tilbys faste hele stillinger.

Asker kommune vil arbeide med å utvikle en heltidskultur i tråd med den felles retningen som er beskrevet i den inngåtte felleserklæringen «Det store heltidsvalget» mellom KS og hovedsammenslutningene. For å lykkes i arbeidet med å utvikle en heltidskultur er det viktig at virksomhetene tar eierskap til det videre arbeidet med holdningsendring, rekruttering, kompetanseheving og turnusplanlegging.