Innledning og mål - Medvirkning

Asker kommune legger stor vekt på å motivere innbyggerne til deltakelse og medvirkning i lokalsamfunnet. Formålet med medvirkningen er å øke innbyggernes innflytelse i de politiske prosessene gjennom dialog med de folkevalgte underveis i valgperioden. Samtidig gir medvirkning viktig kunnskap og styringsinformasjon til de folkevalgte, noe som igjen gir et bedre beslutningsgrunnlag.

Samfunnet står overfor utfordringer det offentlige ikke kan løse alene. Medborgerskap betyr at innbyggerne engasjerer seg og deltar i lokalsamfunnet, og at de aktivt bidrar til å løse de utfordringene fellesskapet står overfor. Asker kommune vil sammen med innbyggerne, frivilligheten og næringslivet arbeide målrettet for økt medborgerskap og samskaping på de områdene der det er hensiktsmessig.

Mål for fokusområde Medvirkning

Fokusmål: Innbyggere som aktivt deltar i samfunnsutviklingen

Mål
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkning. MV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 99,34
MV.1.2. Gode internettsider.  6 stjerner 5 stjerner 0 - 4 stjerner Ikke målt
MV.2. Tilrettelegge for frivillighet. MV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats.  100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 98,21
MV.2.2. Organisasjonenes opplevelse av kommunen som en god tilrettelegger for frivillighet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,19

Statistikk fra AskerDialogen viser at nesten alle henvendelsene fra innbyggerne følges opp innen fristen på 14 dager.

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) gjennomfører jevnlig tester av kommunenes internettjenester. Det ble ikke gjennomført slik test i 2014, og det mangler derfor resultat for indikatoren MV.1.2.

Tilnærmet alle kommunens virksomheter har gjennomført tiltak som stimulerer til frivillig innsats, noe som er en fremgang fra 2013. Resultatene fra en spørreundersøkelse blant 130 frivillige lag og foreninger i kommunen viser imidlertid at kommunen fortsatt må arbeide med å tilrettelegge for frivillighet. Det er viktig at kommunen bidrar til en god prosess for å avklare gjensidige forventninger knyttet til ansvar, oppgavefordeling og samskaping.