Satsingsområder - Medvirkning

Med bakgrunn i oppnådde resultater, analyse av utfordringsbildet og politiske føringer, har kommunen definert følgende satsningsområder for fokusområde Medvirkning:

  • Stimulere til deltakelse og medvirkning
  • Tilrettelegge for frivillighet

Stimulere til deltakelse og medvirkning

Asker kommune har en rekke ulike arenaer for medvirkning. De ulike medvirkningsarenaene utfyller og supplerer hverandre, og inngår som viktige elementer i kommunens plan- og styringssystem.

Kommunen vil kontinuerlig videreutvikle arenaene for kommunikasjon og dialog med innbyggerne.

Kommunikasjonsstrategien legger til grunn at de digitale mediene er hovedkanal for kommunens kommunikasjon med innbyggerne. Det vil i årene fremover legges økt
vekt på digital dialog med innbyggerne og næringslivet, inkludert digitale medvirkningsarenaer.

Tilrettelegge for frivillighet

Frivillige lag og foreninger utgjør bærebjelken i Askers mangfoldige kultur- og fritidstilbud, og gir innbyggere i alle aldre muligheten til deltakelse og samhørighet. Frivillige lag og foreninger er også viktige i arbeidet med å legge til rette for medvirkning og medborgerskap.

Asker kommune skal fortsatt arbeide aktivt med å tilrettelegge for frivillighet. Frivilligsentraler er viktige i arbeidet med å understøtte positive prosesser i nærmiljøutvikling. Ny frivilligsentral er under etablering i Kulturhagen ved
Søndre Borgen, med forventet oppstart i januar 2016. Frivillighetsmeldingen foreslår også ny frivilligsentral på Holmen. Det vises til en nærmere beskrivelse under tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid.

Innvandrerrådet ble etablert i 2010 som et rådgivende organ for kommunen i saker som gjelder integrering. Kommunestyret vedtok våren 2014 at Innvandrerrådet skulle avvikles i sin nåværende form. Samtidig fikk rådmannen, i samarbeid med frivillighetsutvalget, i oppdrag å etablere en dialogarena for mangfold, inkludering og internasjonalisering.

Frivillighetsutvalget har vurdert ulike dialogarenaer for mangfold og internasjonalisering. Som en del av dette arbeidet har utvalget også vurdert hvordan innbyggere med minoritetsbakgrunn i større grad kan motiveres til å delta på de medvirkningsarenaene som allerede eksisterer. Frivillighetsutvalgets foreløpige konklusjon er å invitere innbyggere, politikere og administrasjonen til fokusgrupper hvor målet er å skape gode prosesser for
samskaping.