Status og utfordringer - Medvirkning

Medvirkning

Begrepet medvirkning brukes i kommunal sammenheng både om til innbyggere (innbyggermedvirkning) og brukere av kommunale tjenester (brukermedvirkning).
For å ivareta de politiske medvirkningsprosessene har kommunen råd og utvalg som skal sikre særskilte gruppers medvirkning og representasjon.

Asker kommune har tre slike kommunale råd. Eldrerådet og Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne er lovpålagte, mens det er kommunestyret som har besluttet å opprette Frivillighetsutvalget. Rådene benyttes som høringsinstanser i arbeidet med for eksempel kommuneplanen og handlingsprogrammet, samt relevante politiske saker som skal behandles i komiteene eller kommunestyret.

Kommunestyret behandlet i 2014 sak om innbyggermedvirkning i Asker kommune (sak 124/14). Gjennom denne saken ble det vedtatt at brukerundersøkelser, dialogmøter, fokusgrupper og nærmiljøkonferanser skal videreføres og videreutvikles for å styrke de politiske medvirkningsprosessene.

Kommunen gjennomfører årlige brukerundersøkelser for de fleste av tjenestene. Videre gjennomfører komiteene hvert år dialogmøter med representanter fra brukerrådene. Som en oppfølging av saken om innbyggermedvirkning, ble det våren 2015 gjennomført tre fokusgrupper innenfor hver av de tre komiteenes ansvarsområder. Dette var en prøveordning som skal evalueres. Nærmiljøkonferanser gjennomføres etter behov i forbindelse med relevante planprosesser og utviklingsprosjekter i kommunen.

Frivillighet

Frivilligheten står sterkt i Asker, og det finnes en rekke frivillige lag og foreninger i kommunen. Mange av disse har organisert seg i paraplyorganisasjoner (fellesråd).

Asker kommune har gjennom flere år arbeidet målrettet med å tilrettelegge for frivillighet. Kommunen har egen frivillighetskoordinator, frivillighetsutvalg og frivillighetsportal, og det arrangeres en årlig frivillighetskonferanse.

Frivillighetsarbeidet har gitt økt bevissthet om at det er viktig med god tilrettelegging for å opprettholde mangfoldet og deltakelsen i frivillig sektor. God tilrettelegging kan ivaretas på flere måter. Asker kommune har lagt vekt på å formalisere samarbeidet med frivillig sektor, og har blant annet samarbeidsavtaler med flere av fellesrådene og enkelte lag og foreninger.

Tabellen under viser at Asker fortsatt ligger godt over gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner når det gjelder gjennomsnittlig driftstilskudd per frivillig lag som mottar tilskudd fra kommunen.

Frivillighetstall
 Asker
2013
 Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
Kom.gr.13
2014
Antall frivillige lag som mottar kom. driftstilskudd 87 85 220 89 28 3 641
Kom. driftstilskudd til lag/forening - per lag 103 218 99 035 87 623 16 135 16 536 51 073
Antall frivillige organisasjoner   361        
Antall avtaler med to eller flere samarbeidspartnere   20        

Det er imidlertid fortsatt en utfordring å sikre deltakelse fra minoritetsgrupper og det internasjonale miljøet i Asker. Frivillighetsutvalget ble besluttet opprettet av kommunestyret i 2010. Etter en evaluering i 2013, er Frivillighetsutvalget nå videreutviklet gjennom et nytt og utvidet mandat og ny sammensetning.