Balanse

Asker kommunes balanse var på 12,8 mrd. kroner ved utgangen av 2014. Balansen viser kommunens eiendeler og hvordan disse er finansiert med henholdsvis egenkapital og gjeld.

Eiendeler

Eiendeler består av omløpsmidler og anleggsmidler. Asker kommune hadde ved utgangen av 2014 bokførte omløpsmidler på 2,6 mrd. kroner og bokførte anleggsmidler på 10,2 mrd. kroner.

Gjeld og egenkapital

Asker kommune hadde ved utgangen av 2014 en bokført gjeld på 8,7 mrd. kroner, hvorav 3,7 mrd. i estimert pensjonsforpliktelse, 4,3 mrd. i lånegjeld og 0,7 mrd. kroner i kortsiktig gjeld. Bokført egenkapital var på 4,0 mrd. kroner.

Lånegjeld (tall i 1 000 kroner)
 RegnskapBudsjett
201420152016201720182019
Lånegjeld UB 4 307 118 4 649 818 5 239 581 5 576 389 5 616 416 5 680 177
Herav:
Startlån 571 064 656 064 766 064 848 064 927 064 1 003 064
Lån til finansiering investeringer 3 736 054 3 993 754 4 473 517 4 728 325 4 689 352 4 677 113
Netto lånegjeld per innbygger 60 332 66 051 72 892 75 906 74 168 72 881

Asker kommune har de senere årene vært opptatt av å bremse lånegjeldsutviklingen og øke graden av egenfinansiering av investeringer. Investeringsnivået er likevel høyt, og gjeld per innbygger viser en stor økning i handlingsprogramperioden.

Egenkapital

Asker kommunes egenkapital består av fond og kapitalkonto. Fondene består av energifondet (grunnkapital, realverdifond og bufferfond) og andre drifts- og investeringsfond.

Ved utgangen av 2014 var energifondet på 1,3 mrd. kroner. Fondet er forutsatt økt slik at realverdien opprettholdes i perioden. Bundne fond utgjør 127,5 mill. kroner og antas videreført på samme nivå i perioden. Disponible fond på 120 mill. kroner forutsettes noe redusert i 2015-2017 for deretter å øke til 216 mill. kroner i slutten av perioden.

Kapitalkontoen var ved utgangen av 2014 på 2,4 mrd. kroner. Som følge av egenfinansiering av investeringer forventes kapitalkontoen å øke i perioden.