Driftsbudsjettet - Økonomi

Budsjettforutsetninger

Driftsbudsjettet er lagt frem i løpende priser, der det er innarbeidet en årlig vekst i frie inntekter. På utgiftssiden er det tatt høyde for lønnsvekst, demografiendringer og prisjustering av eksterne kontrakter. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for forslag til økonomiske rammer: 

  • Prisvekst – 2,4 prosent
  • Lønnsvekst – 3,2 prosent
  • Pensjon – AKP 17,5 prosent og SPK 13,15 prosent
  • Deflator – 2,9 prosent
  • Årlig befolkningsvekst – 1,5 prosent
Hovedoversikt drift
 RegnskapVedt. BudReg. bud Vedtak i løpende priser 
 2014201520152016201720182019
Skatt og rammetilskudd -3 024 367 -3 140 000 -3 141 000 -3 319 550 -3 445 720 -3 598 365 -3 757 773
Gebyrer og brukerbetaling -542 516 -556 761 -560 628 -593 070 -628 618 -640 981 -650 556
Andre inntekter -479 234 -345 083 -398 167 -379 196 -379 982 -376 652 -376 652
Sum driftsinntekter -4 046 117 -4 041 844 -4 099 795 -4 291 816 -4 454 319 -4 615 998 -4 784 981
Lønn og pensjonskostnader 2 204 699 2 185 449 2 389 138 2 317 760 2 319 706 2 320 977 2 323 149
Varer og tjenester 1 231 745 1 210 903 1 240 452 1 257 689 1 278 662 1 304 693 1 333 421
Andre driftsutgifter 487 735 544 375 477 679 584 738 685 452 771 781 862 694
Sum driftsutgifter 3 924 179 3 940 727 4 107 269 4 160 187 4 283 820 4 397 452 4 519 264
Brutto driftsresultat -121 938 -101 117 7 474 -131 629 -170 499 -218 546 -265 717
Eksterne finansinntekter -155 103 -92 554 -111 036 -103 040 -107 550 -108 100 -108 650
Eksterne finansutgifter 273 528 252 851 271 338 279 814 305 639 323 881 336 776
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 118 425 160 297 160 302 176 774 198 089 215 781 228 126
Motpost avskrivninger -215 116 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884
Netto driftsresultat -218 629 -111 703 -3 108 -125 739 -143 294 -173 650 -208 475
Bruk av avsetninger -156 906 -14 099 -194 693 -9 955 -3 300 -4 035 -11 547
Avsetninger 240 649 125 802 197 801 135 694 146 594 177 685 220 023
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -134 886 0 0 0 0 0 0

Se detaljert versjon av hovedoversikt drift

Se endringer i driftsregnskapet per målgruppe

Se fordeling av driftsutgiftene

Driftsinntekter

Skatt og rammetilskudd

Det er lagt til grunn et anslag for nominell vekst i frie inntekter på 5,7 prosent fra regulert budsjett 2015 til budsjettet for 2016. For årene 2017-2019 er det i gjennomsnitt anslått en nominell vekst i frie inntekter på 4,2 prosent per år.

Graf som viser nominell skattevekst og frie inntekter

Skatt og rammetilskudd utgjør kommunenes frie inntekter. Disse kan disponeres fritt, i motsetning til øremerkede midler som går til bestemte formål. For å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne omfordeles skatteinntektene mellom kommunene gjennom såkalt inntektsutjevning. På grunn av dette bør skatt og rammetilskudd sees under ett.

Asker kommunes skatteinntekter er i 2016 beregnet til 148,7 prosent av landsgjennomsnittet. Gjennom inntektsutjevningen trekkes Asker kommune 499 mill. kroner.

Gjennom utgiftsutjevning i rammetilskuddet kompenseres kommunene for ulik behovsstruktur, som demografiske, geografiske og sosiale forskjeller. Fordi Asker kommune er en relativt lettdrevet kommune gir utgiftsutjevningen en reduksjon i rammetilskuddet. Indeks lavere enn 1 indikerer at utgiftsbehovet er lavere enn landsgjennomsnittet, og for Asker kommune er denne på 0,99 i 2016. Gjennom utgiftsutjevningen trekkes Asker kommune 33 mill. kroner.

Graf som viser utgiftsutjevning

Gebyrer og brukerbetalinger

Mange av kommunens tjenester finansieres gjennom gebyrer og brukerbetaling. Dette skjer både som selvkost og delfinansiering. Utgangspunktet for all forvaltning er at innbyggere ikke kan pålegges å yte til fellesskapet uten at dette er hjemlet i lov. Der Asker kommune er forvalter eller eier av varer eller tjenester som innbyggerne er forpliktet til å benytte seg av, kreves det følgelig lovhjemmel for å kunne kreve betaling.

I Handlingsprogram 2016-2019 legges det opp til at endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift skal endres med deflator eller slik at de kommer på nivå med sammenlignbare kommuner.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i «Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester».

Se oversikt over brukerbetalinger

Se selvkostkalkyle

Driftsutgifter

Lønns- og pensjonskostnader

I Revidert Nasjonalbudsjett for 2015 ble lønnsveksten nedjustert fra 3,3 prosent til 3,2 prosent. På grunnlag av dette er det budsjettert med en lønnsvekst på 3,2 prosent i 2016. De årlige premiene til pensjon har de siste årene økt betydelig, og er en av kommunens største utgiftsposter.

Asker kommunes pensjonsleverandør Storebrand avviklet satsingen på offentlig tjenestepensjon fra 2015, og Asker kommune etablerte egen pensjonskasse fra 1. januar 2015. Det forventes at dette vil gi lavere fremtidige pensjonskostnader for Asker kommune enn en tilslutning til en fellesskapsordning.

Varer og tjenester

Kjøp av varer og tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon er prisjustert med 2,9 prosent i henhold til kommunal deflator. Budsjettposter der det er avtaler om prisregulering eller videresalg, er prisjustert med forventet prisstigning på 2,4 prosent.
Vedlikeholdsbudsjettet er justert tilsvarende. Øvrige budsjettposter er ikke prisjustert.

Finansposter

I finansforvaltningen inngår oppfølging av kommunens bankavtale, forvaltning av energifondet, overskuddslikviditet og gjelds- og renteporteføljen. Investeringsporteføljene energifond og overskuddslikviditet er skilt ut i to porteføljer i samsvar med finansreglementet.

Avkastning finansforvaltning og renteinntekter

Energifondet forvaltes med 50 prosent av DnB Asset Management, 30 prosent av Nordea Investment Management og 20 prosent av Pareto Forvaltning.

Energifondet forvaltes med en aksjeandel på 43 prosent og en renteandel (obligasjoner og pengemarked) på 57 prosent. Forvaltningsstrategien forventer å gi en årlig avkastning på 5,5 prosent.

For å opprettholde realverdikapitalen i energifondet avsettes et beløp tilsvarende inflasjon til realverdifond. Avkastning utover dette avsettes til bufferfondet. Bufferfondet skal dekke eventuelle tap på finansinvesteringer og renteøkninger. Avsetning til bufferfondet beregnes i henhold til standard stresstest av investeringsporteføljen. Er bufferfondet høyere enn nødvendig i forhold til stresstest, benyttes overskytende til finansiering av investeringer.

Overskuddslikviditeten forvaltes som bankinnskudd og kortere rentepapirer (inntil 3 år). Budsjettert forventet avkastning på overskuddslikviditeten er 4 prosent, mens ordinære bankinnskudd forventes å gi en avkastning på 2,8 prosent.

Historisk og forventet avkastning på energifondet - tall i 1 000 kroner
  Regnskap Vedtak i løpende priser
 År20122013201420152016201720182019
Avkastning i Kroner 104 312 181 936 74 141 65 406 68 640 73 150 73 700 74 250
Avkastning i % 9,6 15,2 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Rente og avdragsutgifter

Det forventes et fortsatt lavt rentenivå i Norge. Det budsjetteres i gjennomsnitt med 50 prosent fastrentelån og 40 prosent lån med flytende renter. En kalkulert gjennomsnittsrente basert på disse forutsetningene på 2,5 prosent er benyttet for å beregne kommunens renteutgifter i handlingsprogramperioden.

Budsjetterte låneopptak forskyves i den grad kommunens likviditet gir rom for det. Budsjetterte avdragsutgifter på 144,3 mill. kroner er beregnet til å være tilstrekkelig for å oppfylle kommunelovens krav om minimumsavdrag. I tillegg er nivået på avdragsutgiftene fastsatt etter handlingsregel for investeringer som sier at veksten i langsiktig gjeld eksklusive startlån og VAR ikke bør overskride veksten i frie inntekter. Kommunens renteutgifter øker i perioden. Dette henger primært sammen med et økende investeringsbehov.

Kommunens rente- og avdragsutgifter ved å betjene lånegjelden

Renter og avdrag - tall i 1 000 kroner
 RegnskapVedt. budsjettReg. budsjettVedtak i løpende priser
 År2014201520152016201720182019
Renteutgifter 114 527 120 149 120 157 134 715 150 140 160 482 164 077
Avdragsutgifter 112 632 131 923 131 920 144 320 154 720 162 620 171 920
Sum brutto renter og avdrag 227 159 252 072 252 077 279 035 304 860 323 102 335 997
%-vis end. fra året før   11 % 11 % 11 % 9 % 6 % 4 %
   
Renter kompensasjon -7 631 -13 905 -13 905 -7 905 -7 905 -7 905 -7 905
Renteinntekter -108 767 -91 954 -91 953 -102 440 -106 950 -107 500 -108 050
 - Herav avkastning Energifond -74 392 -65 406 -65 406 -68 640 -73 150 -73 700 -74 250
Sum renteinntekter -116 398 -105 859 -105 858 -110 345 -114 855 -115 405 -115 955
%-vis end. fra året før   -9 % -9 % 4 % 4 % 0 % 0 %
Netto rente- og avdragsutgifter 110 761 146 214 146 218 168 690 190 005 207 697 220 042

Driftsresultat

Netto driftsresultat er en indikator på den økonomiske balansen i kommunen. Den viser årets driftsoverskudd etter at renter og avdrag er betalt, og uttrykker hva Asker kommune sitter igjen med til avsetninger og investeringer. Fra 2014 skal ikke lenger merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer føres i driftsregnskapet og påvirker således ikke netto driftsresultat. På grunnlag av dette har Teknisk beregningsutvalg nedjustert anbefalt minimumsnivå for netto driftsresultat fra 3 prosent til 1,75 prosent. Asker kommune opprettholder imidlertid kravet om minimum 3 prosent netto driftsresultat.

HP 2016-2019
 RegnskapVedt. BudReg. bud Vedtak i løpende priser 
 År2014201520152016201720182019
Netto driftsresultat i kroner -218 629 -111 703 -3 108 -125 739 -143 294 -173 650 -208 475
Netto driftsresultat i pst av sum driftsinntekter 5,4 % 2,8 % 0,1 % 2,9 % 3,2 % 3,8 % 4,4 %
Netto driftsresultat uten avkastning energifond 3,6 % 1,1 % -1,5 % 1,3 % 1,6 % 2,2 % 2,8 %

Hovedoversikt drift 1A

Hovedoversikt drift 1A viser kommunens inntekter og hvordan disse disponeres videre. Rubrikken «til fordeling drift» viser hva som fordeles videre til tjenesteområdene.

Hovedoversikt drift 1 A - tall i 1 000 kroner
 RegnskapVed.
bud.
Reg. bud. Vedtak i løpende priser 
 År2014201520152016201720182019
Skatt på inntekt og formue -2 199 039 -2 351 077 -2 335 077 -2 454 183 -2 542 017 -2 654 629 -2 772 229
Ordinært rammetilskudd -825 328 -788 923 -805 923 -865 367 -903 702 -943 736 -985 544
Andre generelle statstilskudd -57 593 -66 047 -66 047 -63 047 -63 833 -60 503 -60 503
Sum frie disponible inntekter -3 081 960 -3 206 047 -3 207 047 -3 382 596 -3 509 552 -3 658 868 -3 818 275
Renteinntekter og utbytte -154 026 -91 953 -110 436 -102 440 -106 950 -107 500 -108 050
Renteutg, provisjoner og andre finansutg. 159 776 120 139 138 622 134 697 150 123 160 464 164 060
Avdrag på lån 112 631 131 920 131 920 144 320 154 720 162 620 171 920
Netto finansinntekter/-utgifter 118 381 160 106 160 106 176 577 197 893 215 584 227 930
Til ubundne avsetninger 211 247 125 277 196 395 135 308 137 841 174 626 219 938
Til bundne avsetninger 936 0 0 0 0 0 0
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk -85 670 0 -134 885 0 0 0 0
Bruk av  avsetninger -28 227 0 -24 305 0 0 0 0
Netto avsetninger 98 286 125 277 37 205 135 308 137 841 174 626 219 938
Overført til investeringsregnskapet 0 0 0 0 0 0 0
Til fordeling drift -2 865 293 -2 920 664 -3 009 736 -3 070 712 -3 173 819 -3 268 658 -3 370 408
Merforbruk/mindreforbruk 134 886            

Hovedoversikt drift 1B

Hovedoversikt drift 1B viser hvordan «til fordeling drift» fra hovedoversikt 1A er fordelt på tjenesteområdene

Hovedoversikt drift 1 B - tall i 1 000 kroner
 RegnskapVed. bud.Reg. bud Vedtak i løpende priser 
 År2014201520152016201720182019
Administrasjon og ledelse 206 863 211 246 226768 220 166 223 661 224 605 228 250
Oppvekst 1 279 966 1 271 282 1310028 1 308 641 1 336 453 1 364 017 1 391 481
Helse og omsorg 1 147 070 1 107 000 1138926 1 208 047 1 225 592 1 237 439 1 250 477
Kultur, frivillighet og fritid 147 843 142 763 143787 147 632 145 227 146 223 147 218
Teknikk og miljø 94 305 87 886 94110 95 346 97 614 98 780 100 239
Eiendomsforvaltning 103 646 106 623 130431 126 084 136 082 137 780 138 577
Sentrale utgifter og inntekter -249 286 -6 136 -34 314 -35 204 9 189 59 815 114 166
  2 730 407 2 920 664 3 009 736 3 070 712 3 173 819 3 268 658 3 370 408

Se endringer i driftsregnskapet per målgruppe