Endringer i driftsregnskapet per målgruppe

Administrasjon og ledelse

Endringer Administrasjon og ledelse - tall i 1 000 kroner
Målgruppe 2016201720182019
Administrasjon        
Innovasjon 1 500 1 500 1 500 1 500
Kontroll og tilsyn 50 50 50 50
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 -6 893 -6 893 -6 893 -6 893
Lærlinger 750 2 300 3 300 5 000
Pris- og deflatorvekst 875 1 750 2 626 3 501
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer 1 851 1 851 1 851 1 851
KST - Omorganiseringer -322 -322 -322 -322
KST - Reversering av fakturagebyr 850 850 850 850
Administrasjon -1 340 1 085 2 961 5 536
         
Politisk styring        
Kontroll og tilsyn 395 395 395 395
Pris- og deflatorvekst 69 138 208 277
Valg -1 000 0 -1 000 0
Politisk styring -536 533 -397 672
         
Netto Administrasjon og ledelse -1 876 1 619 2 563 6 208

Oppvekst

Endringer Oppvekst - tall i 1 000 kroner
Målgruppe2016201720182019
Barnehagetilbud        
Gratis kjernetid for 4/5 åringer 1 600 1 600 1 600 1 600
Konsekvensjustering barnehage - antall barn 2 250 4 900 6 200 9 300
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 3 741 3 741 3 741 3 741
Likebehandling av kommunale og private barnehager -7 500 -7 500 -7 500 -7 500
Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage 2 317 2 317 2 317 2 317
Pris- og deflatorvekst 5 916 11 833 17 749 23 665
Økt pedagogtetthet i barnehager 343 685 1 028 1 371
KST - Fleksibelt opptak 0 5 000 7 500 10 000
KST - Gratis kjernetid -400 -400 -400 -400
KST - Nasjonalt minstekrav foreldrebetaling 1 600 1 600 1 600 1 600
KST - Endret finansiering private barnehager -3 900 -3 900 -3 900 -3 900
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -162 -162 -162 -162
Barnehagetilbud 5 805 19 714 29 773 41 632
         
Grunnskole        
Konsekvensjustering skole - antall barn 5 800 18 700 35 000 49 400
Drift idrettshall Nesøya 370 370 370 370
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 -7 646 -7 646 -7 646 -7 646
Pris- og deflatorvekst -493 -987 -1 480 -1 973
Styrke etterutdanning lærere 0 -1 500 -1 500 -1 500
KST - Alternative læringsarenaer 2 000 2 000 2 000 2 000
KST - Ny naturfagstime 1 000 2 300 2 300 2 300
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -481 -481 -481 -481
Grunnskole 551 12 757 28 564 42 471
         
Voksenopplæring        
Pris- og deflatorvekst 437 874 1 311 1 748
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -7 -7 -7 -7
Voksenopplæring 431 868 1 305 1 742
         
Barn og unge        
Mellom tjenesteområder 1 118 1 118 1 118 1 118
Opptrapping helsestasjon og skolehelsetjeneste 2 900 2 900 2 900 2 900
Pris- og deflatorvekst 1 261 2 521 3 782 5 042
KST - Helsestasjon/skolehelsetjeneste 800 800 800 800
KST - Omorganiseringer 190 190 190 190
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -153 -153 -153 -153
Barn og unge 6 116 7 376 8 637 9 897
         
Innsparing og effektivisering        
Innsparings- og omstillingstiltak -11 300 -11 300 -11 300 -11 300
Innsparing og effektivisering -11 300 -11 300 -11 300 -11 300
         
Netto Oppvekst 1 602 29 415 56 979 84 442

Helse og omsorg

Endringer Helse og omsorg - tall i 1 000 kroner
Målgruppe2016201720182019
Funksjonshemmede        
Arbeid og aktivitet for psykisk utviklingshemmede 1 700 1 700 1 700 1 700
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 3 693 3 693 3 693 3 693
Mellom tjenesteområder 300 300 300 300
Pris- og deflatorvekst 713 1 425 2 138 2 851
Røde kors nabovenn 0 -100 -100 -100
Økt utgift ressurskrevende brukere 10 900 10 900 10 900 10 900
KST - Brukerstyrt personlig assistanse 2 000 2 000 2 000 2 000
KST - Røde kors nabovenn 0 100 100 100
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -215 -215 -215 -215
Funksjonshemmede 19 090 19 803 20 516 21 228
         
Bolig, tjenestetildeling og NAV        
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 3 190 3 190 3 190 3 190
Pris- og deflatorvekst 1 058 2 115 3 173 4 230
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -54 -54 -54 -54
Bolig, tjenestetildeling og NAV 4 194 5 252 6 309 7 367
         
Psykisk helse og rus        
Opptrapping rus og psykiatri 8 000 13 000 18 000 23 000
Lavterskeltilbud psykisk helse 1 000 1 000 1 000 1 000
Mellom tjenesteområder -60 -60 -60 -60
Tilskudd til NaKuHel 0 -300 -300 -300
Pris- og deflatorvekst 797 1 594 2 391 3 188
KST - NaKuHel LKA prosjekt 0 300 300 300
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -61 -61 -61 -61
Psykisk helse og rus 9 677 15 474 21 271 27 068
         
Eldreomsorg        
Hjemmetjenesten 4 000 5 000 6 000 7 000
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 1 250 1 250 1 250 1 250
Mellom tjenesteområder -1 717 -1 717 -1 717 -1 717
Nesbru sykehjem 72 plasser 0 55 000 55 000 55 000
Nesbru sykehjem brukerbetaling 16 nye plasser netto 0 -6 400 -6 400 -6 400
Ny driftsavtale Risenga 5 760 5 760 5 760 5 760
Omdisponering av plasser Søndre Borgen 56 plasser 0 -43 000 -43 000 -43 000
Omsorgsboliger for eldre Gullhella 60 plasser 16 500 16 500 16 500 16 500
Pris- og deflatorvekst 3 287 6 575 9 862 13 150
KST - Gullhella omsorgsboliger strøm 750 750 750 750
KST - Gullhella omsorgsboliger brukertorget -350 -350 -350 -350
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -254 -254 -254 -254
Eldreomsorg 29 227 39 115 43 402 47 690
         
Samfunnsmedisin og forebygging        
Befolkningsendring fastleger 300 600 900 1 200
Befolkningsendring fysioterapeuter 150 300 450 600
Bosetting av flyktninger 2 000 907 -285 -285
KAD-plasser 14 700 14 700 14 700 14 700
Uttrekk mer-mindreforbruk 2014 -300 -300 -300 -300
Pris og deflatorvekst 734 1 468 2 202 2 935
KST - Innlemming øyeblikkelig hjelp døgnopphold 2 600 2 600 2 600 2 600
KST - Norsk pasientskadeerstatning 850 850 850 850
KST - Driftsavtale fysioterapeut 400 400 400 400
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -78 -78 -78 -78
Samfunnsmedisin og forebygging 21 356 21 447 21 439 22 622
         
Innsparing og effektivisering        
Innsparings- og omstillingstiltak -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
Innsparing og effektivisering -2 400 -2 400 -2 400 -2 400
         
Netto Helse og omsorg 81 144 98 690 110 537 123 575

Kultur, frivillighet og fritid

Endringer Kultur, frivillighet og fritid - tall i 1 000 kroner
Målgruppe2016201720182019
Frivillighet        
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 1 982 1 982 1 982 1 982
Mellom tjenesteområder 173 173 173 173
Pris og deflatorvekst 306 612 918 1 224
Redusert tilskudd Trafo kunsthall -100 -100 -100 -100
Vitensenter folkehelse 1 500 1 500 1 500 1 500
KST - Nærmiljøsentral 400 400 400 400
KST - Transportordning ressurssvake 300 300 300 300
KST - Kulturrådet koordineringsmidler 250 250 250 250
KST - Birøktprosjekt ved NaKuHel 150 0 0 0
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -2 -2 -2 -2
Frivillighet 4 959 5 115 5 421 5 727
         
Natur og idrett        
Pris og deflatorvekst -61 -122 -183 -244
Skibuss Solli 200 0 0 0
Tilskudd idrett - vanskeligstilte 300 300 300 300
KST - Aktivitetskort 300 300 300 300
KST - Prosjektering rulleskiløype Dikemark 200 0 0 0
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -46 -46 -46 -46
Natur og idrett 893 432 371 310
         
Kulturskolen        
Den kulturelle skolesekken 300 300 300 300
Kulturskolen 1 000 0 0 0
Pris- og deflatorvekst -158 -316 -474 -632
KST - Den kulturelle skolesekken 200 200 200 200
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -18 -18 -18 -18
Kulturskolen 1 324 166 8 -150
         
Kulturhuset        
Pris- og deflatorvekst -95 -190 -285 -381
KST - Omorganiseringer 132 132 132 132
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -13 -13 -13 -13
Kulturhuset 24 -71 -166 -262
         
Biblioteket        
Pris- og deflatorvekst 30 61 91 121
KST - driftskonsekvens av IKT investeringer -14 -14 -14 -14
Biblioteket 16 47 77 107
         
Museumsdrift        
Pris- og deflatorvekst 66 132 198 264
Museumsdrift 66 132 198 264
         
Kirken        
Mellom tjenesteområder -2 000 -2 000 -2 000 -2 000
Pris- og deflatorvekst 810 1 619 2 429 3 239
Kirken -1 190 -381 429 1 239
         
Andre trossamfunn        
Pris- og deflatorvekst 97 195 292 389
Andre trossamfunn 97 195 292 389
         
Innsparing og effektivisering        
Innsparings- og omstillingstiltak -1 950 -3 800 -3 800 -3 800
Innsparing og effektivisering -1 950 -3 800 -3 800 -3 800
         
Netto kultur, frivillighet og fritid 4 239 1 834 2 829 3 824

Teknikk og miljø

Endringer Teknikk og miljø - tall i 1 000 kroner
Målgruppe 2016201720182019
Vann og avløp        
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 -379 -379 -379 -379
Pris- og deflatorvekst -1 701 -3 401 -5 102 -6 802
VAR - konsekvensjusteringer selvkost 321 2 052 3 921 5 584
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -34 -34 -34 -34
Vann og avløp -1 793 -1 762 -1 594 -1 632
         
Renovasjon        
Pris- og deflatorvekst -775 -1 550 -2 325 -3 100
VAR - konsekvensjusteringer selvkost 2 302 3 104 3 901 4 706
Renovasjon 1 527 1 554 1 575 1 606
         
Samferdsel        
Kollektivtransport på fjorden 200 200 0 0
Pris og deflatorvekst 489 978 1 467 1 956
Samferdsel 689 1 178 1 467 1 956
         
Brann og redning        
VAR - konsekvensjusteringer selvkost 1 104 1 567 1 994 2 560
Pris- og deflatorvekst 867 1 733 2 600 3 467
Brann og redning 1 970 3 300 4 594 6 027
         
Asker drift        
Asker Drift -190 490 1 170 2 000
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 1 352 1 352 1 352 1 352
Pris- og deflatorvekst -830 -1 660 -2 490 -3 320
Asker drift 332 181 31 31
         
Plan og bygg        
Pris- og deflatorvekst -457 -913 -1 370 -1 826
Plan og bygg 3 000 3 000 3 000 3 000
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -33 -33 -33 -33
Plan og bygg 2 510 2 054 1 597 1 141
         
Innsparing og effektivisering        
Innsparings- og omstillingstiltak -800 200 200 200
Innsparing og effektivisering -800 200 200 200
         
Netto Teknikk og miljø 4 436 6 705 7 870 9 329

Eiendom

Endringer Eiendom - tall i 1 000 kroner
Målgruppe2016201720182019
Driftskonsekvenser investeringer 2 700 13 100 15 200 16 400
FDV - nye bygg 1 320 1 320 1 320 1 320
Husleie Asker kommunale pensjonskasse 12 875 12 875 12 875 12 875
Innleie av lokaler 1 778 1 778 1 778 1 778
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 -4 129 -4 129 -4 129 -4 129
Pris- og deflatorvekst -402 -804 -1 207 -1 609
Mellom tjenesteområder 2 186 2 186 2 186 2 186
KST - Gullhella omsorgsboliger renhold og praktisk bistand 1 250 1 250 1 250 1 250
KST - Gullhella omsorgsboliger husleie og refusjon -4 550 -4 550 -4 550 -4 550
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -174 -174 -174 -174
Netto Eiendom 12 854 22 852 24 550 25 348

Overordnet

Endringer overordnet - tall i 1 000 kroner
Målgruppe2016201720182019
Finans 25 705 51 531 69 773 82 668
Innsparinger tjenesteområdene 0 -20 000 -40 000 -60 000
Integreringstilskudd flyktninger -3 000 -3 786 -456 -456
Kompensasjon lønnsoppgjør 80 500 156 500 235 500 317 500
Uttrekk mer-/mindreforbruk 2014 4 140 4 140 4 140 4 140
Pris og deflatorvekst 10 20 30 41
Saldering mot disposisjonsfond 7 947 5 169 41 405 86 167
Skatt og rammetilskudd -179 550 -305 720 -458 365 -617 773
Uttrekk rådmannens reserve 2015 -16 300 -16 300 -16 300 -16 300
VAR - konsekvensjusteringer selvkost -648 -5 965 -11 850 -17 009
Økt tilskudd ressurskrevende  -10 900 -10 900 -10 900 -10 900
KST - Ressurskrevende tjenester - økt egenandel 700 700 700 700
KST - Nedjustert lønnsreserve -9 800 -16 100 -18 600 -21 100
KST - Saldering avsetning/bruk av disposisjonsfond -1 150 -350 -350 -350
KST - Driftskonsekvens av IKT investeringer -54 -54 -54 -54
Netto overordnet -102 400 -161 114 -205 327 -252 726