Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift - tall i 1 000 kroner


RegnskapVedt. BudReg. bud Vedtak i løpende priser
 2014201520152016201720182019
Brukerbetalinger -171 949 -179 626 -181 485 -186 323 -197 082 -201 440 -205 799
Andre salgs- og leieinntekter -370 567 -377 135 -379 144 -406 747 -431 536 -439 540 -444 757
Overføringer med krav til motytelser -378 937 -261 385 -305 908 -291 573 -291 573 -291 573 -291 573
Rammetilskudd fra staten -825 328 -788 923 -805 923 -865 367 -903 702 -943 736 -985 544
Andre statlige overføringer -91 070 -83 233 -91 366 -86 821 -87 607 -84 277 -84 277
Andre overføringer -9 227 -464 -892 -802 -802 -802 -802
Skatt på inntekt og formue -2 199 039 -2 351 077 -2 335 077 -2 454 183 -2 542 017 -2 654 629 -2 772 229
Sum driftsinntekter -4 046 117 -4 041 844 -4 099 795 -4 291 816 -4 454 319 -4 615 998 -4 784 981
Lønnsutgifter 1 797 197 1 687 908 1 800 671 1 789 666 1 791 612 1 792 883 1 795 055
Sosiale utgifter 407 502 497 541 588 467 528 094 528 094 528 094 528 094
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal t 548 183 520 561 558 199 560 254 565 441 571 229 578 216
Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenestep 683 562 690 342 682 254 697 435 713 221 733 465 755 205
Overføringer 325 274 434 522 371 374 479 797 582 055 669 930 762 390
Avskrivninger 215 116 170 885 170 885 170 885 170 885 170 885 170 885
Fordelte utgifter -52 655 -61 031 -64 580 -65 943 -67 487 -69 034 -70 580
Sum driftsutgifter 3 924 179 3 940 727 4 107 269 4 160 187 4 283 820 4 397 452 4 519 264
Brutto driftsresultat -121 938 -101 117 7 474 -131 629 -170 499 -218 546 -265 717
               
Renteinntekter, utbytte og eieruttak -154 090 -91 954 -110 436 -102 440 -106 950 -107 500 -108 050
Mottatte avdrag på lån -1 013 -600 -600 -600 -600 -600 -600
Sum eksterne finansinntekter -155 103 -92 554 -111 036 -103 040 -107 550 -108 100 -108 650
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter 159 850 120 149 138 640 134 715 150 140 160 482 164 077
Avdragsutgifter 112 632 131 923 131 920 144 320 154 720 162 620 171 920
Utlån 1 046 779 779 779 779 779 779
Sum eksterne finansutgifter 273 528 252 851 271 338 279 814 305 639 323 881 336 776
Resultat eksterne finansieringstransaksjoner 118 425 160 297 160 302 176 774 198 089 215 781 228 126
               
Motpost avskrivninger -215 116 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884 -170 884
Netto driftsresultat -218 629 -111 704 -3 109 -125 740 -143 295 -173 650 -208 476
               
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk -85 670 0 0 0 0 0 0
Bruk av disposisjonsfond -19 551 0 0 0 0 0 0
Bruk av bundne fond -51 685 -14 099 -33 650 -9 955 -3 300 -4 035 -11 547
Sum bruk av avsetninger -156 906 -14 099 -194 693 -9 955 -3 300 -4 035 -11 547
Overført til investeringsregnskapet 1 996 0 100 0 0 0 0
Avsetninger disposisjonsfond 211 447 125 277 196 395 135 308 137 841 174 626 219 938
Avsetninger til bundne fond 27 206 525 1 305 387 8 754 3 059 85
Sum avsetninger 240 649 125 802 197 801 135 694 146 594 177 685 220 023
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk -134 886 0 0 0 0 0 0