Selvkostkalkyle

Vann, avløp, renovasjon, feiing og septik

Tabellene nedenfor viser selvkostkalkylene for henholdsvis vann, avløp, renovasjon, feiing og septik og hvilke beregningselementer som er lagt til grunn. Asker kommune praktiserer selvkostprinsippet innenfor samtlige områder. Det innebærer at eventuelle underskudd innenfor områdene kan fremføres mot senere års overskudd.

For beregning av kapitalkostnadene er det brukt serielånsmetoden som tilsvarer lineære avskrivninger.

Avskrivningsperioden for ledningsnettet er 40 år. Kalkulerte kapitalkostnader knyttet til nye investeringer er med i gebyrgrunnlaget året etter at anlegget er tatt i bruk. Dette er i tråd med kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for selvkostberegninger. Kalkylerenten i perioden 2016-2019 er lagt på 2,75 prosent i perioden. Renten skal tilsvare 5-årig swaprente med et tilleggspoeng på ½ prosentpoeng.

Vann - tall i 1 000 kroner
 BeregningselementerRegnskapPrognose Handlingsprogram
201120122013201420152016201720182019
Direkte driftskostnader 30 044 32 177 38 857 35 509 41 814 43 304 43 997 45 811 48 625
Indirekte driftskostnader 1 218 1 505 1 490 1 385 1 419 1 456 1 506 1 563 1 631
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 20 903 19 022 20 350 22 008 24 597 26 266 28 723 31 503 33 903
Gebyrgrunnlag 52 165 52 705 60 697 58 902 67 830 71 026 74 226 78 877 84 159
Gebyrinntekter 53 274 53 394 55 557 53 185 63 399 70 835 79 229 80 738 80 797
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -1 109 -690 5 140 5 717 4 431 191 -5 003 -1 861 3 361
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 13 137 14 155 9 319 3 765 -623 -834 4 215 6 217 2 981

 

Avløp - tall i 1 000 kroner
 BeregningselementerRegnskapPrognoseHandlingsprogram
201120122013201420152016201720182019
Direkte driftskostnader 34 026 30 181 35 336 39 843 42 343 51 554 50 179 52 003 54 327
Indirekte driftskostnader 1 393 1 537 1 407 1 242 1 231 1 349 1 372 1 424 1 481
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 13 907 12 638 14 039 16 334 18 519 20 268 22 971 25 893 28 481
Gebyrgrunnlag 49 327 44 356 50 782 57 419 62 093 73 172 74 522 79 320 84 289
Gebyrinntekter 49 662 47 605 47 684 45 017 55 229 66 052 77 918 80 145 80 905
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -335 -3 249 3 098 12 402 6 864 7 120 -3 397 -825 3 384
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 22 028 25 854 23 393 11 424 4 780 -2 307 1 074 1 940 -1 438

 

Renovasjon - tall i 1 000 kroner
 BeregningselementerRegnskapPrognoseHandlingsprogram
201120122013201420152016201720182019
Direkte driftskostnader 34 056 41 647 40 394 44 711 44 677 48 044 48 521 49 083 49 814
Indirekte driftskostnader 1 586 1 986 1 748 1 648 1 590 1 648 1 700 1 746 1 792
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 1 434 4 554 4 630 4 289 4 394 5 132 5 165 5 193 5 191
Gebyrgrunnlag 37 076 48 187 46 772 50 647 50 661 54 824 55 385 56 021 56 798
Gebyrinntekter 46 614 49 805 50 698 51 680 51 680 51 680 51 680 51 680 51 680
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -9 539 -1 618 -3 926 -1 033 -1 019 3 144 3 705 4 341 5 117
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente 10 099 11 983 16 275 17 731 19 252 16 594 13 294 9 259 4 326

 

Feiing - tall i 1 000 kroner
 RegnskapPrognoseHandlingsprogram
Beregningselementer201120122013201420152016201720182019
Direkte driftskostnader 5 317 4 143 6 295 5 270 5 479 4 623 4 716 4 810 4 907
Indirekte driftskostnader 165 151 156 144 144 136 141 146 150
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebyrgrunnlag 5 481 4 294 6 451 5 414 5 623 4 759 4 857 4 956 5 057
Gebyrinntekter 4 651 5 387 6 242 5 574 6 223 5 020 5 030 5 040 5 050
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) 831 -1 092 208 -160 -600 -261 -173 -84 7
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente -1 567 -500 -724 -579 13 277 461 558 567

 

Septik - tall i 1 000 kroner
 BeregningselementerRegnskapPrognoseHandlingsprogram
201120122013201420152016201720182019
Direkte driftskostnader 628 652 630 815 763 781 893 817 835
Indirekte driftskostnader 17 10 9 14 13 13 14 14 14
Kalkulerte kapitalkostnader (serielån) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gebyrgrunnlag 645 661 639 829 775 794 908 830 849
Gebyrinntekter 720 570 702 908 910 910 1 040 910 910
Avsetn.(-)/bruk av fond(+) -75 91 -64 -79 -135 -116 -132 -80 -61
Netto utgift 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum fond inkl. kalk.rente -23 -116 -54 25 162 284 426 518 594

Utvikling av dekningsgrader

Tabellen under viser utviklingen av dekningsgrader for selvfinansierende tjenester innenfor teknisk sektor. Beregningene for handlingsprogramperioden 2016-2019 er basert på kostnadsprognoser og planlagte investeringer for perioden.

Fondene skal håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile innenfor et fem års perspektiv.

I kommende periode planlegges det et økt kostnadsnivå innenfor avløpsområdet. Dette grunnet et økt fokus på vedlikehold, rehabilitering og nyinvesteringer av ledningsnettet. I perioden er det også tatt høyde for økte utgifter til VEAS som følge av nødvendige investeringer i deres anlegg. Sammenlagt medfører dette at gebyrene planlegges økt med henholdsvis 20 prosent i 2016 og 18 prosent i 2017. De to siste årene i periodene er det kun lagt til grunn en mindre økning. Fondet vil i perioden ligge lavt og er stipulert til å være negativt i starten og slutten av perioden.

Innenfor vann foreslås det også økte gebyrer i perioden. Også innenfor vann skyldes dette økte kostnader knyttet til vedlikehold, rehabilitering og nyinvesteringer i ledningsnettet. Årsgebyret planlegges økt med 13 prosent i 2016 og 2017. Deretter vil gebyrene bare økes minimalt ut perioden. Fondet planlegges brukt opp i 2015 og man stipulerer negativt fond i 2016. Deretter vil fondet ligge positivt ut perioden.

Innenfor områdene vann og avløp legges det ikke opp til økning i tilknytningsavgiftene. Disse har vært holdt stabile over flere år.

Fondet tilknyttet renovasjon var ved utgangen av 2014 på 17,7 millioner kroner. Størrelse på fondet gjør at vi kan holde prisene stabile i hele perioden. Dette vil føre til at fondet reduseres til ¼ mot slutten av perioden.

Feiing har fremdeles et negativt fond. Prognoseberegning viser at vi i 2015 vil innhente underskuddet og kunne legge midler til fond. Det er inngått ny kontrakt gjeldene feiing som medfører et lavere kostnadsnivå. Dette gjør at gebyret foreslås redusert med 19 % i 2016. Deretter vil gebyret ligge stabilt i perioden.

Området septik har et lavt men positivt selvkostfond. Med fjorårets prisøkning viser prognoser at det ikke vil være nødvendig med ytterligere gebyrøkninger i kommende periode.

Dekningsgrader i prosent
 OmrådeRegnskapPrognoseHandlingsprogram
201120122013201420152016201720182019
Vann 102,1 101,3 91,5 90,3 93,5 99,7 106,7 102,4 96,0
Avløp 100,7 107,3 93,9 78,4 88,9 90,3 104,6 101,0 96,0
Renovasjon 125,7 103,4 108,4 102,0 102,0 94,3 93,3 92,3 91,0
Septik 111,7 86,2 110,0 109,6 117,4 114,6 114,5 109,6 107,2
Pipefeiing 84,8 125,4 96,8 103,0 110,7 105,5 103,6 101.7 99,9

Barnehagene

Tabellen nedenfor viser selvkostkalkylene med forslag til tilskuddssatser til private barnehager. Beregningen er med utgangspunkt i 2 år gamle regnskap i henhold til regelverket, og justert med lønnsøkning. Tilskuddssatsene er beregnet med forbehold på grunn av stor usikkerhet rundt regelverket som er per dags dato i endring. Fremtidige endringer i dette vil blant annet påvirke pensjon- og kapitalkostnader.

Tilskudd til private barnehager 2016
Type barnehageBeløp
Ordinære barnehager for små barn 208 987
Ordinære barnehager for store barn 107 217
Familiebarnehager små barn 138 598
Familiebarnehager store barn 105 282