Innledning og mål - Økonomi

Økonomisk handlingsrom er avgjørende for å kunne opprettholde og videreutvikle tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. God økonomistyring og vedtatte handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen skal sikre en bærekraftig økonomi.

Stabilitet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken gir god kvalitet i tjenestene, fornøyde ansatte, brukere og innbyggere.

Mål for fokusområde Økonomi

Fokusmål: God økonomistyring og godt økonomisk handlingsrom

Målkart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
Ø.1. Godt økonomisk handlingsrom. Ø.1.1. Netto driftsresultat.  3 % eller bedre  2,5 - 2,9 % Mindre enn 2,5 % 5,4
Ø.1.2. Prosentvis endring av netto lånegjeld sammenlignet med prosentvis endring av brutto driftsinntekter.  Mindre enn 1 1 - 1,1 Mer enn 1,11 Ny indikator
fra 2015
Ø.1.3. Egenfinansiering av investeringer, i prosent av investeringer i anleggsmidler.  > 40 % 30 - 39 % < 30 % Ny indikator
fra 2015
Ø.1.4. Disponible fond. > 100 mill. kr 50 - 99
mill. kr 
< 50 mill. kr Ny indikator
fra 2015
Ø.2. God økonomistyring. Ø.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,15
Ø.2.2. Avsetning til disposisjonsfond - avvik i forhold til budsjett.  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik Ny indikator
fra 2015
Ø.3. Effektiv tjeneste-produksjon.Ø.3.1. Andel utvalgte produktivitets-indikatorer (KOSTRA) med bedre resultat enn gjennomsnittet for sammenlignings-kommunene.  71 - 100 % 50 - 70 % 0 - 49 % Ny indikator
fra 2016

Rådmannen er godt fornøyd med målene som er oppnådd innenfor fokusområde Økonomi. Høyt netto driftsresultatet har bidratt til å opprettholde et godt økonomisk handlingsrom. Resultatet viser også at det har vært god økonomistyring i virksomhetene.

For å kunne måle om vi oppfyller kravene i vedtatte handlingsregler for drift, investering og finansforvaltning er det etablert nye måleindikatorer for dette i 2015. I tillegg foreslår rådmannen å endre måleindikatoren for effektivitet i tjenesteproduksjonen fra 2016. En sammenligning med gjennomsnittet for kommunene Bærum, Oppegård og Skedsmo vil gi mulighet for å bruke flere og bedre indikatorer enn det KOSTRA-gruppe 13 gir. Valget av sammenligningskommuner er beskrevet under satsingsområder for økonomi.