Investeringsbudsjettet - Økonomi

Investeringsbudsjettet er presentert i faste 2016-priser. Prosjektene (jf. vedlegg 16.3 og 16.4) er kategorisert i forhold til hvilken fase de befinner seg i, for å synliggjøre eventuelle usikkerhetsmarginer ved de fremlagte budsjettavsetningene.

Asker kommune har særskilte utfordringer knyttet til det høye ambisjonsnivået på investeringene. Det er etablert en handlingsregel for investeringer som sier at kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Dette betyr at vi skal:

  • Redusere investeringsnivået
  • Tenke langsiktig (mer enn 4 år)
  • Øke egenfinansieringen til minimum 40 prosent
  • Vurdere standard og arealeffektivitet i bygg
  • Ha fokus på kostnadseffektive bygg
  • Ha fokus på verdibevarende vedlikehold
  • Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

Det er lagt opp til et høyt investeringsnivå i perioden 2016-2019. Det er derfor viktig å se investeringene i et lengre tidsperspektiv, slik at handlingsregelen for investeringer kan opprettholdes innenfor en 8-årsperiode.

Hovedoversikt 2A

Hovedoversikt 2A viser bevilgningene i perioden 2016-2019 og hvordan disse er budsjettert finansiert. Det er kun budsjettet for første år i handlingsprogramperioden som formelt vedtas av kommunestyret. De øvrige årene angir budsjettavsetninger.

Hovedoversikt 2A - tall i 1 000 kroner
 Regnskap Vedt.
bud.
Vedtak i faste priser
 År201420152016201720182019
Investeringer i anleggsmidler 760 058 862 600 1 016 430 647 400 517 350 375 550
Utlån og forskutteringer 120 420 100 000 125 000 100 000 100 000 100 000
Avdrag på lån 14 666 15 000 15 000 18 000 21 000 24 000
Avsetninger 24 871 0 0 0 0 0
Årets finansieringsbehov 920 014 977 600 1 156 430 765 400 638 350 499 550
Bruk av lånemidler -512 564 -687 482 -749 083 -509 528 -223 647 -259 681
Inntekter fra salg av anleggsmidler -32 839 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Tilskudd til investeringer -36 321 -16 800 -99 500 -11 000 -186 640 -29 830
Kompensasjon for merverdiavgift -99 555 -123 318 -157 847 -91 872 -72 063 -51 039
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner -100 984 -15 000 -15 000 -18 000 -21 000 -24 000
Andre inntekter -1 593 0 0 0 0 0
Sum ekstern finansiering -783 855 -857 600 -1 036 430 -645 400 -518 350 -379 550
Overført fra driftsregnskapet -1 996 0 0 0 0 0
Bruk av avsetninger -134 164 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000 -120 000
Sum finansiering -920 014 -977 600 -1 156 430 -765 400 -638 350 -499 550

Hovedoversikt 2B

Hovedoversikt 2B viser investeringer per tjenesteområde.

Hovedoversikt 2B - tall i 1 000 kroner
 Regnskap Ved.
bud.
Vedtak i faste priser
 År201420152016201720182019
Administrasjon og ledelse 21 710 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Oppvekst 226 733 287 000 300 500 244 500 214 800 160 000
Helse og omsorg 173 018 212 000 244 000 100 500 73 500 55 500
Kultur, frivillighet og fritid 50 794 97 500 212 900 79 000 31 000 19 000
Teknikk og miljø 162 169 227 100 197 250 194 400 169 050 112 050
Eiendomsforvaltning 125 635 29 000 51 780 19 000 19 000 19 000
Sum 760 058 862 600 1 016 430 647 400 517 350 375 550

Eksisterende investeringsprosjekter

Nye investeringsprosjekter

Finansieringsbehov

Forslag til investeringsprogram innebærer en investeringskostnad på 2,6 mrd. kroner over fire år inklusiv VAR-investeringer, eller 2,1 mrd. kroner eksklusiv VAR-investeringer. Investeringene ligger i all hovedsak på svømmehall, sykehjem, omsorgsboliger og skole- og barnehagebygg.

Innenfor tjenesteområde Teknikk og miljø knytter investeringene seg i all hovedsak til selvkostområdene vann, avløp og renovasjon, samt fortau og gang- og sykkelveier. Det henvises til tjenesteområdenes kapitler for en nærmere beskrivelse av investeringsprosjektene.
Fullstendig oversikt over forslag til investeringer finnes under Eksisterende investeringsprosjekter og Nye investeringsprosjekter

Finansieringsbehov - tall i 1 000 kroner
  Vedtak i faste priser
 2016201720182019SUM
Investeringsutgifter ekskl. VAR 876 930 510 400 400 350 283 550 2 071 230
Investeringsutgifter VAR  139 500 137 000 117 000 92 000 485 500
Sum finansieringsbehov 1 016 430 647 400 517 350 375 550 2 556 730
Finansiering:          
Kompensasjon for merverdiavgift -157 847 -91 872 -72 063 -51 039 -372 821
Tilskudd -99 500 -11 000 -186 640 -29 830 -326 970
Inntekter fra salg av anleggsmidler -15 000 -15 000 -15 000 -15 000 -60 000
Bruk av bufferfond -50 000 -50 000 -50 000 -50 000 -200 000
Bruk av disposisjonsfond -70 000 -70 000 -70 000 -70 000 -280 000
Bruk av lån VAR-prosjekter -139 500 -137 000 -117 000 -92 000 -485 500
Bruk av lån øvrige prosjekter -484 583 -272 528 -6 647 -67 681 -831 439
Sum finansiering -1 016 430 -647 400 -517 350 -375 550 -2 556 730

Finansiering

Investeringsbudsjettet finansieres med kompensasjon for merverdiavgift, ulike tilskudd, salg av anleggsmidler, egenkapital eller opptak av lån.

Kompensasjon for merverdiavgift

Kompensasjon for merverdiavgift fra investeringer føres direkte i investeringsregnskapet til finansiering av investeringer. Det er budsjettert med 373 mill. kroner i merverdiavgiftskompensasjon i fireårsperioden.

Tilskudd

For å stimulere kommunene til investeringer er det etablert ulike støtteordninger. Det er tre hovedkategorier tilskudd:

Tabellen under viser store prosjekter som er berettiget til tilskudd fra Husbanken og spillemidler fra fylkesmannen.

Tilskudd - tall i 1 000 kroner
 Vedtak i faste priser
 2016201720182019SUM
Boligsosial handlingsplan 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000
Landøya skole 0 0 0 7 000 7 000
Gullhella - 60 nye omsorgsboliger 91 800 0 0 0 91 800
Flytting av Kraglund til Skustadgata 1 700 0 0 0 1 700
Nesbru sykehjem 0 0 134 640 0 134 640
Heggedal skole inkl. flerbrukshall 0 5 000 0 0 5 000
Omsorgsboliger 0 0 0 16 830 16 830
Badeanlegg Holmen-området 0 0 46 000 0 46 000
Sum 99 500 11 000 186 640 29 830 326 970

Felles for støtteordningene er at kommunen mottar pengene etter at prosjektet er ferdigstilt. Det er budsjettert med totalt 327 mill. kroner i tilskudd i fireårsperioden. De største tilskuddene gjelder omsorgsboliger Gullhella og Nesbru sykehjem. Rådmannen følger opp tilskuddene gjennom retningslinjer og prosedyrer.

Inntekter fra salg av anleggsmidler

Tidligere budsjetterte inntekter ved salg av eiendom på 15 mill. kroner i året videreføres i handlingsprogramperioden.

Bruk av fond

Som en del av egenfinansieringen av investeringer er det forutsatt benyttet avkastning fra finansforvaltningen med 50 mill. kroner og bruk av disposisjonsfond med 70 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden.

Bruk av lån

Opptak av lån påfører driftsbudsjettet fremtidige rente- og avdragskostnader. Driftskostnader knyttet til startlån og VAR-investeringer finansieres gjennom brukerbetalinger og belaster ikke kommunens driftsbudsjett på samme måte. For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom har det vært et mål å legge opp til et investeringsbudsjett med en høyere grad av egenfinansiering.

Departementets anbefaling er at kommunene bør ha en egenfinansieringsgrad ved investeringer i bygg og anlegg i størrelsesorden 30-50 prosent. Asker kommune har vedtatt minimum 40 prosent egenfinansiering av investeringer (inkludert tilskudd og refusjoner).

Budsjettert låneopptak i fireårsperioden er på 0,7 mrd. kroner eksklusiv VAR-investeringer. I tillegg tar kommunen opp startlån i Husbanken på 125 mill. kroner i 2016 og 100 mill. kroner i resten av perioden.

Finansiering av investeringer:

Graf som viser finansiering av investeringer