Eksisterende investeringsprosjekter

 

Investeringsoversikt eksisterende prosjekter - tall i 1 000 kroner
 FaseBevilgningPrognoseTotal bevilgning.Anslag total kostnad
  T.o.m. 201520162017201820192020-2022T.om. 2019 
Sum eksisterende prosjekter, inkl. eventuelle endringer   532 021 982 630 623 400 474 350 353 550 965 650 2 965 951  
Herav VAR   56 621 139 500 137 000 117 000 92 000 276 000 542 121  
                   
Eiendom   30 000 47 880 19 000 19 000 19 000 39 000 134 880  
Eiendomsutvikling S 1 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 9 000  
Generelle brannkrav S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000  
Universell utforming S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Rehabilitering stikkledninger V/A -kommunal eiendom S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Føyka/Elvely F0 14 000 1 500 3 000 3 000 3 000 0 24 500 24 500
Tettstedsutvikling S 5 000 8 000 8 000 8 000 8 000 15 000 37 000  
Fredtunveien 5 - nytt ambulansebygg F0 3 000 30 380 0 0 0 0 33 380 33 380
Øvre Sem - mulighetsstudie F0 1 000 0 0 0 0 0 1 000  
                   
Oppvekst:   163 800 300 500 244 500 214 800 160 000 121 900 1 083 600  
Koordineringspott Oppvekst - eiendom S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000  
Heggedal skole  F3 112 000 163 000 21 000 0 0 0 296 000 296 000
Landøya ungdomsskole inkl. flerbrukshall F1 5 200 10 000 180 000 154 800 0 0 350 000 350 000
Risenga ungdomsskole  F1 2 100 4 000 5 000 50 000 150 000 61 900 211 100 273 000
Arnestad skole - utskifting av paviljong til permanent bygg F0 2 000 10 000 18 000 0 0 0 30 000 30 000
Kistefossdammen barnehage - 6 avd F2 10 000 45 000 10 500 0 0 0 65 500 65 500
Bleikerfaret bhg - 6 avd (inkl. spes.avd) F2 14 000 56 000 0 0 0 0 70 000 70 000
Spesialskoler F2 8 500 2 500 0 0 0 0 11 000 11 000
Føyka bhg - utvidelse F0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
                   
Helse og omsorg:   158 500 243 000 98 500 57 500 34 500 253 500 592 000  
Koordineringspott Helse og omsorg - eiendom S 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 18 000  
Boligsosial handlingsplan S 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 90 000 150 000  
Nesbru sykehjem - tomt F3 30 000 0 0 0 0 0 30 000 30 000
Nesbru sykehjem  F3 89 500 196 500 49 000 0 0 0 335 000 335 000
Nye boliger i Skustadgata F2 1 000 9 000 0 0 0 0 10 000 10 000
Omsorgsboliger funk/utv.hemmede  F0 2 000 0 15 000 23 000 0 0 40 000 40 000
Søndre Borgen Helsehus F0 500 0 0 0 0 150 000 500 150 500
Utstyr Helse og omsorg S 500 500 500 500 500 1 500 2 500 4 000
Sem - enkeltstående boliger F2 2 000 3 000 0 0 0 0 5 000 5 000
Nedre Sem - rehab/ombygg. av bygningsmassen F0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 000
                   
Kirken:   4 000 7 000 3 000 3 000 3 000 9 000 20 000  
Kirkelige investeringer S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000 24 000
Østenstad kirke - driftsbygning F0 1 000 4 000 0 0 0 0 5 000  
                   
Kultur:   5 000 9 000 7 000 7 000 8 000 21 000 36 000  
Kommunale kulturminnebygg S 3 000 7 000 5 000 5 000 5 000 15 000 25 000  
Koordineringspott for kulturarenaer S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000  
Kulturskolen til Kulturhuset F0 0     0 1 000 0 1 000 1 000
                   
Natur og idrett:   77 000 171 000 62 000 16 000 7 000 159 000 333 000  
Koordineringspott Idrett  S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 6 000 10 000  
Solli skianlegg (ekskl. vei og p-plass) F0 3 000 0 3 000 9 000 0 0 15 000 15 000
Ny ishall på Risenga/Askerhallen F0 3 000 0 0 0 0 147 000 3 000 312 500
Hvalstrand bad F0 0 5 000 0 0 0 0 5 000  
Holmen svømmehall F2 64 000 159 000 52 000 0 0 0 275 000 275 000
Turveier og friområder S 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000   10 000  
Rehabilitering av kunstgressbaner S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 6 000 15 000  
                   
Teknikk og miljø:   83 721 194 250 179 400 147 050 112 050 332 250 716 471  
VAR-prosjekter:                  
Utbygging VA S 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 60 000 100 000  
Rehabilitering vann og avløp S 27 000 100 000 110 000 90 000 65 000 195 000 392 000  
Småanlegg S 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 9 000 15 000  
Omlegging av VA v/veiutbygging S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Tekniske anlegg nye boligfelt S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Vassdrag S 121 2 000 0 0 0 0 2 121  
Fyllplass, gassanlegg. Miljøtiltak S 4 500 12 500 2 000 2 000 2 000 6 000 23 000  
                0  
Andre prosjekter:               0  
Utbedring kommunale veier S 4 000 6 000 6 000 6 000 6 000 18 000 28 000  
Fortau Østrevei 60 til Vendla 14 F2 6 500 15 000 12 500 0 0 0 34 000  
Trafikksikring S 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 20 000  
Samferdsel, tiltak i hovedplan parkering S 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
Heggedal Torg og park S 5 000 10 000 10 000 10 000 0 0 35 000  
Oppfølging av sykkelstrategi S 1 000 4 000 4 000 4 000 4 000 12 000 17 000  
Asker Drift - investeringer S 2 100 2 250 2 400 2 550 2550 8 250 11 850  
Underlandsveien - ny gang- og sykkelvei F0 0 10 000 0 0 0 0 10 000  
Luftstrekk i bakke S 2 500 1 500 1 500 1 500 1 500 0 8 500  
Ras- og flomsikring F0 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 3 000 5 000  
                   
Administrasjon og ledelse:   10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000  
IKT felles S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000