Satsingsområder - Økonomi

ed bakgrunn i oppnådde resultater, analyse av utfordringsbildet og politiske føringer, har kommunen definert  følgende satsningsområder innen økonomi:

  • Godt økonomisk handlingsrom
  • God økonomistyring
  • Effektiv tjenesteproduksjon

Godt økonomisk handlingsrom

Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for en kommunes økonomiske handlingsrom og utviklingen i tjenestetilbudet. Asker kommune har en høyere vekst i frie inntekter enn landsgjennomsnittet, og har gjennom flere år bygget opp differensierte og tilrettelagte tjenester med god kvalitet innenfor flere områder.

Befolkningsutviklingen vil også fremover gi økt behov for kommunale velferdstjenester. Samtidig blir tjenestene i kommunen stadig mer komplekse og krever høyere kompetanse. Dette er krevende i en tid med usikre økonomiske rammebetingelser, sviktende skatteinntekter og økte pensjonsutgifter. Kommunens høye investeringsnivå med vekst i lånegjeld og finanskostnader legger i tillegg beslag på en større andel av driftsbudsjettet.

På bakgrunn av dette er det fortsatt behov for tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser.

Tilpasse driften til endrede rammebetingelser – innsparing og effektivisering Som et grunnlag for effektiviseringen er det foretatt en analyse av Asker kommunes effektiviseringspotensial, målt mot sammenlignbare kommuner. Med bakgrunn i befolkningssammensetning, befolkningsvekst, frie inntekter og utgiftsbehov er kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård de mest relevante å sammenligne seg med.

Grafen viser at Asker kommune innenfor flere av tjenesteområdene har et høyere utgiftsnivå enn gjennomsnittet for sammenligningskommunene. Kilde: SSB Kostra per juni 2015.

 Noe av årsaken til at Asker kommune har et høyere utgiftsnivå, skyldes politiske prioriteringer, slik som for eksempel økt lærertetthet og økt pedagogtetthet i barnehager. Analysen viser at Asker kommune likevel har et betydelig effektiviseringspotensial.

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden, totalt 80 mill. kroner i perioden. Asker kommune skal, gjennom kontinuerlige effektiviseringer og forbedringer, videreutvikle tjenestetilbudet og kvaliteten på tjenestene til brukerne.

Følgende prinsipper legges til grunn for omstillingen:

  • Brukere med størst behov prioriteres
  • Reduksjon i tjenestebehov – fra reparasjon til forebygging
  • Bortfall/reduksjon av tjenester
  • Reduksjon i dekningsgrad/omfang
  • Reduksjon i kvalitet
  • Økte inntekter (gebyrer og brukerbetalinger på nivå med sammenlignbare kommuner)
  • Hverdagseffektivisering
Innsparing 2016 - tall i 1 000 kroner
 TjenesteområdeBeløp
Oppvekst 11 300
Helse og omsorg 2 400
Kultur, frivillighet og fritid 1 950
Teknikk og miljø 800
Sum 16 450

Rådmannen har fullmakt til å gjennomføre hverdagseffektivisering, mens tiltak av prinsipiell karakter krever politisk behandling. Omstillings- og innsparingstiltakene er nærmere beskrevet i tjenesteområdekapitlene. Der er det også angitt hvilke tiltak som er av prinsipiell karakter og hvilke som kan gjennomføres innenfor rammen av rådmannens fullmakt.

Oppvekstsektoren har fått et mindre omstillingskrav enn modellen skulle tilsi på grunn av kommunens satsing på barn og unge.

Kommunal rapport rangerer hvert år alle landets kommuner i Kommunebarometeret. 

God økonomistyring

Driften og tjenesteutviklingen skal sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon. Grunnlaget for dette legges gjennom handlingsprogrammet, og oppfølgingen skjer gjennom de prosessene som følger av plan- og styringssystemet.

Plan- og styringssystemet bygger blant annet på Balansert målstyring og rammestyring, og ivaretar en tett oppfølging av økonomi og oppnådde resultater. Dette skjer gjennom inngåelse av lederavtaler, utarbeidelse av virksomhetsplaner, ROS-analyser og månedlig rapportering og oppfølging.

Kommunens økonomistyring er basert på delegering av myndighet fra rådmannen vil virksomhetslederne. For at virksomhetslederne skal kunne styre og fatte gode beslutninger, er verktøy for økonomi- og virksomhetsstyring under kontinuerlig utvikling.

Effektiv tjenesteproduksjon

For å tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser arbeider Asker kommune målrettet med innovasjon, tjenesteutvikling og effektivisering. Bruk av ny teknologi og IKT skal bidra til effektivisering og lette arbeidet på visse områder. Samtidig skal det utvikles organisatoriske og faglige modeller som skal hjelpe oss til å møte fremtidens utfordringer på en best mulig måte.

Kunnskapssenteret er en sentral arena for kompetanseutvikling og samhandling, og skal tilrettelegge for innovasjon gjennom å tilby verktøy- og prosesstøtte. Som en oppfølging av IKT-strategien iverksettes flere prosjekter for å avvikle papirbaserte løsninger og erstatte manuelle arbeidsprosesser med digitale arbeidsprosesser. Sidene for Læring og fornyelse nærmere beskrivelse av innovasjon og effektivisering av tjenester og administrative prosesser.