Kommunal rapport - Kommunebarometeret

Bakgrunn og metodikk

Systematisk analyse av nøkkeltall og benchmarking (sammenligning) med andre kommuner gir viktig styringsinformasjon i arbeidet med å effektivisere og forbedre kommunens tjenestetilbud, og benyttes som et viktig supplement til målstyringen (BMS). Rådmannen har i de siste års  handlingsprogramdokumenter presentert KO STRA-tall og annen relevant offentlig statistikk innenfor alle tjenesteområder. Gode sammenligninger forutsetter god kvalitet på datagrunnlaget, og det arbeides kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på nøkkeltallene.

Kommunal Rapport utarbeider hvert år et kommunebarometer som har til hensikt å gi et bilde av hvordan kommunene driver sine tjenester. Kommunebarometeret er et journalistisk produkt som rangerer landets kommuner basert på 123 nøkkeltall som i hovedsak er hentet fra KOSTRA. I tillegg benyttes offentlig statistikk fra andre kilder, både SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Rangeringen innebærer at det alltid vil være noen kommuner som er i toppen og noen i bunnen av barometeret.

Metodikken er basert på at de 5 prosent beste kommunene får karakteren 6, mens de 5 prosent dårligste får karakteren 1. Kommunene mellom ytterpunktene får karakter ut fra om nøkkeltallet ligger nært de beste eller de dårligste. Metodikken er videre basert på ulik vekting mellom sektorene. Sektorene grunnskole og eldreomsorg teller til sammen 40 prosent av barometeret.

Kommunebarometeret er under stadig utvikling og spesielt metoden for måling av Eldreomsorg ble vesentlig endret fra 2014 til 2015. Det er tatt inn flere nøkkeltall fra ulike deler av omsorgstrappa og vekten på dekningsgrad på sykehjem er redusert. Endringen har medført en vesentlig forbedring av Askers resultater på dette området. Kommunebarometeret tar ikke hensyn til overordnede politiske prioriteringer og nye reformer eller ulikheter mellom kommunene når det gjelder folkehelse, arbeidsledighet, personinntekt, demografi osv.

Kommunebarometeret 2015

Asker kommunes plassering de fem siste årene
 ÅrTotal plasseringGrunnskoleEldreomsorgBarnevernBarnehageHelseKulturØkonomiVAR
2015 10 4 240 68 252 115 133 64 9
2014 4 3 208 94 242 113 117 41 11
2013 8 4 231 206 248 158 137 26 39
2012 28 4 264 193 206 159 117 113 68
2011 87 - 305 251 292 180 89 34 74

Tallene fra tidligere år er korrigert i henhold til 2015-modellen.

Kommunebarometeret 2015 viser at Asker kommune oppnår gode resultater. På landsbasis ligger Asker i 2015 på 10. plass. Med dette ligger Asker øverst både på fylkesoversikten og på oversikten over kommunene i kostragruppe 13. Til sammenligning ligger Bærum på 27. plass på landsoversikten.