Status og utfordringer - Økonomi

For å sikre kommunens økonomiske handlingsrom, er det etablert en økonomisk politikk som innebærer at kommunen styrer etter handlingsregler for driftsbudsjettet, investeringsbudsjettet og finansforvaltningen.

Asker kommune har et godt utgangspunkt med høye frie inntekter sammenlignet med andre kommuner. Flere år med positivt netto driftsresultat, god avkastning på finansforvaltningen og oppbygging av fondsreserver har bidratt til å styrke kommunens økonomiske handlingsrom.

Finansielle nøkkeltall fra KOSTRA
Kommune/årAsker
2013
Asker
2014
Bærum
2014
Skedsmo
2014
Oppegård
2014
Kostragr.13
2014
Frie inntekter i kroner per innbygger 49 770 50 769 52 842 45 542 48 085 46 497
Bto driftsresultat i pst. av bto. driftsinntekter 1,60 % 3,00 % 1,50 % 5,20 % 2,20 % 0,60 %
Nto driftsresultat i pst. av bto. driftsinntekter 4,70 % 5,40 % 2,50 % 4,70 % 1,10 % 1,00 %
Nto avdrag i pst av bto. driftsinntekter 3,80 % 2,80 % 3,90 % 3,20 % 4,90 % 2,90 %
Nto lånegjeld i kroner per innbygger 56 375 60 332 49 513 44 724 57 355 44 934
Nto lånegjeld i pst. av bto. driftsinntekter 83 % 89 % 69 % 67 % 86 % 67 %
Bruk av lån (netto), i pst. av bto. investeringsutg. 31 % 55 % 33 % 72 % 45 % 64 %
Disposisjonsfond i pst. av bto. driftsinntekter 14 % 15 % 21 % 7 % 10 % 6 %

Kilde: SSB per 15. juni 2015.

Tabellen viser at Asker kommune har en robust økonomi. Kommunens netto driftsresultat er høyere enn Bærum og sammenlignbare kommuner. Askers hovedutfordring er ambisjonsnivået på investeringer og dermed utviklingen i lånegjeld. Asker har i 2014 høyere lånegjeld per innbygger enn Bærum og andre sammenlignbare kommuner.

Etter mange år med høyere skatteinntekter enn lagt til grunn i budsjettanslagene, opplevde Asker kommune, i likhet med resten av kommunesektoren, en betydelig skattesvikt i 2014. Det er stor usikkerhet rundt fremtidig utvikling av kommunenes skatteinntekter. Det samme gjelder utviklingen i kommunenes pensjonsutgifter, som har hatt en stor økning de siste årene.

Kommunesektoren står også overfor store utfordringer med økte kostnader som følge av befolkningsutviklingen:

  • Økt tjenestebehov knyttet til økende antall eldre innbyggere.
  • Økende lånegjeld, rente- og avdragskostnader som følge av økte realinvesteringer.
  • Statlige reformer som ikke finansieres fullt ut.

I budsjettet for 2014 vedtok kommunestyret varige innsparinger på ca. 15 mill. kroner. Disse ble videreført i sin helhet i 2015. Det vil også fremover være nødvendig tilpasse tjenesteproduksjonen til endrede rammebetingelser. Rådmannen legger derfor fram en effektiviserings- og omstillingsplan for perioden 2016-2019.

Netto driftsresultat

Asker kommune oppnådde i 2014 et netto driftsresultat på 5,4 prosent, noe som er godt innenfor vedtatt ambisjonsnivå om minimum 3 prosent netto driftsresultat.

Netto driftsresultat
  FaktiskBudsjett
 År201120122013201420152016201720182019
Netto driftsresultat 2,6 % 4,5 % 4,7 % 5,4 % 2,8 % 2,9 % 3,2 % 3,8 % 4,4 %

Avvik i forhold til budsjett

Avkastningen på energifondet har bidratt vesentlig til netto driftsresultat de siste årene. I 2014 bidro også et positivt premieavvik til det gode resultatet. Driftsregnskapet viser for øvrig at brutto driftsutgifter har økt mer enn brutto driftsinntekter både i 2012, 2013 og 2014. Dette er en uheldig utvikling som rådmannen vil bremse gjennom å tilpasse utgiftene og tjenesteproduksjonen bedre til inntektsrammene.

I 2014 ble det iverksatt omstillingstiltak for 15 mill. kroner for å få budsjettet i balanse. Stor oppmerksomhet på økonomistyring og budsjettoppfølging ga det ønskede resultatet. Med et samlet mindreforbruk på 4,5 mill. kroner, oppnådde tjenesteområdene resultatet for måleindikatoren økonomistyring der målet er 0 prosent negativt avvik.

Innenfor tjenesteområdene er det enkelte virksomheter med merforbruk, og disse følges opp spesielt.

Lånegjeld

Netto lånegjeld viser kommunens innlån minus kommunale utlån. I henhold til handlingsregelen skal ikke lånegjelden øke ut over veksten i frie inntekter eller kommunens økonomiske handlingsrom.

Lånegjeld
  FaktiskBudsjett
 År201120122013201420152016201720182019
Nto lånegjeld i pst av bto driftsinntekter 89 % 87 % 83 % 89 % 97 % 104 % 106 % 102 % 98 %

Asker kommune har særskilte utfordringer knyttet til det høye ambisjonsnivået på investeringene. Lånegjelden har ligget relativt stabil fra 2011 til 2014, men vil øke vesentlig og overstige 100 prosent av brutto driftsinntekter i handlingsprogramperioden.

Egenfinansiering av investeringer

Egenfinansieringen viser hvor stor andel av investeringene som er finansiert med egenkapital, salg av anleggsmidler, overføringer og tilskudd. Målet er en egenfinansiering på minimum 40 prosent av investeringskostnadene.

Egenfinansiering av investeringer
  FaktiskBudsjett
 År201120122013201420152016201720182019
Egenfinansiering av investeringer 40,0 % 34,7 % 69,2 % 45,2 % 61,8 % 38,6 % 36,7 % 76,1 % 57,5 %

Disponible fond

Disponible fond viser hvilke frie reserver kommunen har. For å ha en buffer for det uforutsette anbefaler rådmannen at disponible fond bør være på ca. 100 mill. kroner.

Disponible fond - tall i 1 000 kroner
  FaktiskBudsjett
 År201120122013201420152016201720182019
Disponible fond 229 513 229 496 121 782 120 313 112 028 107 024 104 147 137 641 216 024

Energifond

I tillegg til disponible fond har kommunen energifond med tilhørende realverdifond og bufferfond på til sammen 1,3 mrd. kroner. Det er forutsatt at realverdifondet øker med prisstigningen og at bufferfondet holdes på 2014-nivå.

Energifond - tall i 1 000 kroner
  FaktiskBudsjett
 År201120122013201420152016201720182019
Energifond inkl. realverdifond og bufferfond 1 148 779 1 179 650 1 194 191 1 254 992 1 274 905 1 275 304 1 275 710 1 276 124 1 276 547

Avsetning til disposisjonsfond

Avsetningen til disposisjonsfond ble som budsjettert i 2014. Asker kommune har totalt sett store reserver i fondene. Hvor store fondene skal være og hva de skal benyttes til er i stor grad styrt gjennom etablerte handlingsregler. Rådmannen vil vurdere disse på nytt i 2016.

Avsetningen til disposisjonsfond - tall i 1 000 kroner
 FaktiskBudsjett
År201120122013201420152016201720182019
Avsetning til disp.fond 99 318 102 636 98 294 211 447 200 159 135 308 137 841 174 626 219 938
Avsetning til disp.fond - avvik ift. budsjett -65 248 - - - - - - -

Befolkningsvekst

Befolkningsveksten i Asker har de fire siste årene variert fra 1,6 prosent til 2,1 prosent. I tråd med prognosene i kommuneplanen, er det i handlingsprogramperioden forutsatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 1,5 prosent årlig i tiden fremover.

Befolkningsvekst
 FaktiskBudsjett
 År201120122013201420152016201720182019
Befolkningsvekst 2,1 % 1,7 % 1,6 % 2,1 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 % 1,5 %

Tjenesteproduksjon

Effektiviteten i kommunens tjenesteproduksjon måles ved hjelp av 15 utvalgte produktivitetsindikatorer i KOSTRA. Disse indikatorene måler enhetskostnader og ikke kvalitet. Tidligere har Asker kommune sammenlignet seg med gjennomsnittet for kommunegruppe 13. Da mange av måleindikatorene ikke utarbeides på kommunegruppenivå, har vi valgt å endre dette til å sammenligne oss med kommunene Bærum, Skedsmo og Oppegård.

Måleindikator Ø.3.1 er endret i samsvar med dette. Målet er at minimum 70 prosent av produktivitetsindikatorene er på nivå med gjennomsnittet for sammenligningskommunene. Grunnlaget for valg av kommuner er redegjort for under avsnittet om godt økonomisk handlingsrom.