Driftsbudsjettet - Oppvekst

Driftsbudsjettet Oppvekst

Tall i 1 000 kroner

Driftsbudsjettet
 RegnskapVedt.bud.Reg.bud.Vedtak i løpende priser
 År2014201520152016201720182019
Barnehagetilbud 466 276 462 161 460 318 466 123 480 032 490 091 501 950
Grunnskole 610 881 593 523 629 384 628 063 640 270 656 077 669 983
Voksenopplæring 16 281 18 280 18 408 18 838 19 275 19 712 20 149
Barn og unge 186 527 197 318 201 919 206 916 208 177 209 437 210 698
Innsparing og effektivisering       -11 300 -11 300 -11 300 -11 300
Sum Oppvekst 1 279 966 1 271 282 1 310 028 1 308 641 1 336 453 1 364 017 1 391 481

Kilde: Agresso

Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i 2016.

Budsjettstyrking 2016-2019

Nedenfor gis en oversikt over områder styrkes i 2016.
For fullstendig tabell over foreslåtte endringer i fireårsperioden vises det til Endringer i driftsregnskapet per målgruppe.

Tiltak fra Handlingsprogram 2015-2018 og  1. tertialrapport 2015

 • Demografikompensasjon
  For å ivareta økningen av antall barn i barnehage og skole tilføres tjenesteområdet 8,1 mill. kroner i 2016 med en videre økning i perioden i henhold til prognosen.
 • Ekstraordinært tilskudd til private barnehager
  I budsjettet for 2016 er det forutsatt likebehandling av kommunale og private barnehager i henhold til regelverket for beregning av tilskudd til de private barnehagene. Tilleggsbevilgningen på 7,5 mill. kroner i 2015 til private barnehager knyttet seg endringer i regelverket for beregning av tilskudd som medførte dobbelt ulempe med variasjon i pensjon. Det ble derfor gitt ekstra tilskudd utover det regelverket tilsa. Tiltaket videreføres ikke i 2016.
 • Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage
  Det er innført et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling fra 1. mai 2015.  Asker kommune kompenseres gjennom rammetilskuddet med 2,3 mill. kroner i årlig i handlingsprogramperioden.
 • Etterutdanning lærere 
  Kommunestyret bevilget i Handlingsprogram 2015-2018 1,5 mill. kroner for å styrke budsjettet for etterutdanning av lærere knyttet til matematikkløftet i 2015 og 2016. Fra 2017 foreslås satsningen avviklet.  Regjeringen gjennomfører et lærerløft og foreslår å styrke satsingen på videreutdanning for lærere med 144 mill. kroner over Kunnskapsdepartementets budsjett i 2015. Styrkingen innebærer en økning på 1500 nye studieplasser til videreutdanning.
 • Økt pedagogtetthet i barnehagene
  Kommunestyret vedtok i sak 65/11 en opptrapping til to førskolelærere per avdeling over åtte år. Dette betyr at det skal være én førskolelærer per 12 barn når barna er over 3 år. For å ivareta vedtaket tilføres tjenesteområdet 0,3 mill. kroner i 2016 med en videre økning i perioden.
 • Drift idrettshall Nesøya
  Kommunestyret bevilget i 1. tertialrapport 2015 0,37 mill. kroner for å tilrettelegge for aktiviteter utenfor skoletiden på samme nivå som øvrige kommunale idrettshaller. Bevilgningen tilføres også i handlingsprogramperioden 2016-2019.

Nye tiltak

 • Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer
  Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner. Asker kommune kompenseres gjennom rammetilskuddet med 1,2 mill. kroner årlig i handlingsprogramperioden.  
 • Helsestasjon og skolehelsetjeneste
  Regjeringen fortsetter styrkingen av helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Innenfor veksten i de frie inntektene til kommunene for 2016 legges det til grunn at 200 mill. kroner skal gå til ytterligere satsing på tjenesten. For å ivareta intensjonene i kommune-proposisjonen tilføres tjenesteområdet 2,9 mill. kroner i perioden 2016-2019.
 • Endret finansiering private barnehager
  Ny forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager trer i kraft fra 1.1.2016. Endringene går blant annet på beregning av pensjon- og kapitalkostnader. Dette medfører en innsparing for kommunen på 3,9 mill. kroner som trekkes ut fra rammetilskuddet.
 • Fleksibelt barnehageopptak
  Regjeringen fortsetter styrkingen av større fleksibilitet i barnehageopptaket. Asker kommune er allerede i gang med mer fleksibelt opptak, og det er for 2017 lagt inn en økning i driftsbudsjettet for å kunne styrke dette tiltaket.
 • Driftskonsekvens av IKT investeringer
  IKT-investeringer er nødvendig for effektivisering men medfører ofte økning i sentrale driftskostnader. For å dekke de økte kostnadene, overføres driftsmidler fra tjenesteområdene til sentralt IKT-budsjett.
 • Omorganiseringer
  For å optimalisere driften av kommunens tjenester er noen oppgaver flyttet mellom tjenesteområder.
 • Alternative læringsarena
  Forankret i Asker kommunes satsning på forebygging og tidlig innsats vil det bli en styrking for å sikre elevene et trygt og godt læringsmiljø. Kommunestyret har vedtatt en styrking med 2 millioner kroner.
 • Ny naturfagstime
  Som en del av regjeringens realfagsstrategi foreslås det å øke timetallet i naturfag med én uketime på 5.-7. trinn fra høsten 2016. Asker kompenseres gjennom rammetilskuddet med 1,0 mill. kroner i 2016 og økende til 2,3 mill. kroner i 2017-2019.

Omstilling og effektivisering

For å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom legges det opp til en omstilling og effektivisering på 15-20 mill. kroner hvert av årene i handlingsprogramperioden. For 2016 foreslås en omstilling og effektivisering av tjenesteområde oppvekst på 11,3 mill. kroner.

Forslag til tiltak (tall i 1 000 kroner)
  Innsparing 2016
SFO brukerbetaling selvkost Politisk -3 600
Effektivisering administrative og faglige ressurser på kunnskapssenteret Administrativt -1 000
Effektivisering Barn og unge (BFE og barnevern) Administrativt -1 000
Effektivisering Grunnskole Administrativt -4 000
Effektivisering Barnehage Administrativt -1 700
 Sum   -11 300
 • SFO brukerbetaling 
  Kommunestyrets vedtok i sak 77/08 at ordinær skolefritidsordning skal driftes til selvkost. Dagens satser  er lavere enn både selvkost, Bærum og andre  sammenlignbare kommuner. Prisen økes med 7 prosent over deflator. Rådmannen vil vurdere å  tilrettelegge for en sosial profil overfor lavinntektsgrupper i den nye ordningen.  
 • Effektivisering av administrative ressurser på kunnskapssenteret
  En rådgiverstilling på kunnskapssenteret opphører som følge av naturlig avgang og erstattes ikke.  
 • Effektivisering av tjenester til barn og unge  (barnevern og Barne- og familieenheten)
  Tjenestene til barn og unge effektiviseres med 1,0 mill. kroner. Effektiviseringen omfatter kjøp av eksterne konsulenttjenester i Barneverntjenesten og ikke lovpålagte tjenester i Barne- og familieenheten. 
 • Effektivisering grunnskole
  Tjenester til grunnskole effektiviseres med 4,0 mill. kroner. Dette innebærer å vurdere bruken av lærerressurser i skolene, inkludert gruppestørrelse, vikarbruk og fordelingen av undervisningstid og annet arbeid.  
 • Effektivisering barnehager
  Tjenester til barnehager effektiviseres med 1,7 mill. kroner. Effektiviseringen innebærer redusert bemanning og reduksjon i antall plasser for barn uten rett til barnehageplass.

Tilskudd

I tillegg til rammetilskudd og skatt, er søknadsbaserte tilskudd en viktig finansieringskilde for kommunen. Tilskuddene bevilges til spesielle oppgaver over statsbudsjettet og gis hovedsakelig fra statlige direktorater, fylkesmannen og Husbanken. Enkelte oppgaver som
finansieres av øremerkede midler er løpende, ordinære oppgaver, mens andre oppgaver er ekstraordinære og tidsavgrensede. Tilskuddene forutsetter ofte at en andel egenfinansieres.

Tjenesteområde oppvekst genererte i 2014 ca. 67 mill. kroner i tilskudd. De viktigste tilskuddene var:

 • Tilskudd til minoritetsspråklige barn (Utdanningsdirektoratet)
 • Skjønnsmidler (Fylkesmannen)
 • Tilskudd til vikar ved videreutdanning (Fylkesmannen)
 • Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere og asylsøkere (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet/Fylkesmannen)
 • Tilskudd til enslige mindreårige flyktninger (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Buf etat, Utlendingsdirektoratet)