Innledning og mål - Oppvekst

Kommunens tjenestetilbud skal tilrettelegges slik at alle barn og unge har muligheten til å bli sett, satt krav til og oppleve gleden av å lykkes med noe. Barn og unge og deres familier skal tilbys hjelp og bistand til rett tid, på rett sted, med riktig hjelp og så tidlig som mulig. Alle ansatte skal ha som mål å få til maksimal læring og utvikling for barn og ungdom ut fra den enkeltes forutsetninger.

Tjenesteområde oppvekst omfatter barnehagetilbud, grunnskoleopplæring, Barne- og familieenheten, Barneverntjenesten og Asker voksenopplæring.

Gjennomgående målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat
2014
Ø.2. God økonomistyringØ.2.1. Avvik i forhold til budsjett (virksomhetene).  0 % negativt avvik 0,1 - 0,75 % negativt avvik Mer enn 0,75 % negativt avvik 0,30 %
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 74,29 %
MV.1. Stimulere til deltakelse og medvirkningMV.1.1. Oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern iht. frist.  95 - 100% 85 - 94 % 0 - 84 % 83,33 %
MV.2. Tilrettelegge for frivillighetMV.2.1. Hver virksomhet har gjennomført minst ett nytt tiltak som stimulerer til frivillig innsats.  100 % 95 - 99 % 0 - 94 % 100 %
B.1. God kvalitetB.1.1.  Brukertilfredshet med tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,89
B.2. Tilgjengelige tjenesterB.2.2. Opplevd god service.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,67
B.3. God bruker-medvirkningB.3.1. Opplevd god brukermedvirkning.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,65
MA.1. Godt arbeidsmiljø MA.1.1. Medarbeidertilfredshet.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,88
MA.1.3. Andel virksomheter som har oppnådd sitt differensierte mål for sykefravær. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % Ny indikator
fra 2016
MA.2. God medvirkning og medbestemmelseMA.2.1.Opplevd god medvirkning og medbestemmelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,52
MA.3. Nødvendig kompetanse.MA.3.1. Opplevd nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,13
MA.4. God ledelseMA.4.1. Opplevd god ledelse.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,83
MA.5. Godt medarbeiderskapMA.5.1. Ansatte i Asker kommune deltar aktivt i å utvikle et godt samarbeid og et inkluderende arbeidsmiljø.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 5,14
L.1. Kultur for læring og
fornyelse - innovasjon 
L.1.1.Opplevelse av at organisasjonen tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse. 4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,57
L.1.2. Ansatte i Asker kommune bruker aktivt de muligheter som arbeidsgiver tilbyr for opplæring, utvikling og etisk refleksjon.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 4,76

Resultatene viser at brukerne er godt fornøyd med tjenestetilbudet, og at de ansatte i tjenesteområdet opplever god ledelse, medbestemmelse og nødvendig kompetanse til å utføre egne arbeidsoppgaver. De ansatte opplever også at organisasjonen på en god måte tilrettelegger for læring, utvikling og fornyelse.

Tjenesteområdet vil i tiden fremover jobbe aktivt for å øke andelen virksomheter som er miljøsertifisert, samt sikre oppfølging av henvendelser i Asker Dialogen Ekstern innen fristen.

Unikt målekart
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
B-O.1. Forebygging og tidlig innsats.B-O.1.1. Andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst. 80 - 100 % 60 - 79 % 0 - 59 % 88,09
B-O.1.2. Gjennomsnittsalder for barn som blir henvist til tjenester for barn og unge.  < 8 år 9 - 10 år > 11 år 10,67
B-O.1.3. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for tidlig innsats og oppfølging av barn med særskilte behov.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,8
B-O.1.4. Opplevelse av barnehagens tilrettelegging for å fremme barns sosiale kompetanse.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 5,02
B-O.1.5. Opplevelse av overgang mellom barnehage/barneskole og barneskole/ungdomsskole.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,73
B-O.1.6. Andel elever med mer enn 10 % bekymringsfullt fravær som følges opp av skolen.  95 - 100 % 90 - 95 % 0 - 94 % 99,05
B-O.1.7. Andel elever med spesialundervisning, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt.  < 100 100 > 100 95
B-O.2. God kvalitet.B-O.2.1. Vaksinasjonsdekning iht. anbefalt barnevaksinasjonsprogram fra Folkehelseinstituttet.  90 - 100 % 70 - 89 % 0 - 69 % 93
B-O.2.2. Andel saker i barnevernstjenesten med avvikende saksbehandlingstid, jf. barnevernloven. 0 - 5  % 6 - 49 % 50 - 100 % 7,3
B-O.2.3. Andel individsaker i PP-tjenesten som ferdigstilles innen frist, jf. veileder.  51 - 100 % 21 - 50 % 0 - 20% Ny indikator
fra 2016
B-O.2.4. Opplevelse av barnehagens evne til å stimulere språkutvikling.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,84
B-O.2.5. Antall førskolelærerårsverk per 12 barn (barnehageplasser) over 3 år. > 1 0,8 - 0,9 < 0,7 1
B-O.2.6. Andel menn i barnehage og barneskole. > 30 % 20 - 29 % 0 - 19 % 15,09
B-O.2.7. Resultat på nasjonal prøve i lesing 5. trinn, sammenlignet med nasjonalt gjennomsnitt.  > 50 50 < 50 Ny indikator
fra 2016
B-O.2.8. Gjennomsnittlig prosentvis utvikling i resultater på nasjonal prøve i lesing fra 8. trinn til 9. trinn, sett i forhold til gjennomsnittlig nasjonal utvikling. > 102 % 99 - 101 % < 98 % Ikke målt
B-O.2.9. Gjennomsnittskarakter på avgangseksamen (10. trinn). > 3,9 3,7 - 3,8 < 3,6 3,74
B-O.2.10. Elevenes opplevelse av å trives på skolen, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). < 100 100 > 100 Ny indikator
fra 2015
B-O.2.11. Elevenes opplevelse av arbeidsforhold og læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). < 100 100 > 100 Ny indikator
fra 2015
B-O.2.12. Elevenes opplevelse av lærernes praktisering av prinsippene for Vurdering for læring, sammenlignet med et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). < 100 100 > 100 Ny indikator
fra 2015
B-O.2.13. Elevenes opplevelse av trygt læringsmiljø fritt for mobbing, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). < 100 100 > 100 100,00 %
B-O.2.14. Elevenes opplevelse av utdannings- og yrkesrådgivningen, sett i forhold til et nasjonalt gjennomsnitt (indeks). < 100 100 > 100 Ny indikator
fra 2015
B-O.2.15. Opplevelse av SFO-tilbudet. 4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,33
B-O.2.16. Gjennomsnittskarakter for grunnskolens avgangseksamen for voksne. > 3 2,6 - 2,9 < 2,5 2,6
B-O.3. God helhet og samhandling.B-O.3.1. Opplevd helhet i tjenestetilbudet.  4,5 - 6 4 - 4,4  0 - 3,9 4,57
B-O.3.2. Andel saker i tverrfaglige samarbeidsmøter der foreldrene har deltatt. 90 - 100 % 60 - 89 % 0 - 59 % 89,97

Resultatene er gjennomgående gode for de fleste måleindikatorene.

Resultatene fra elevundersøkelsen viser at elevene i Askerskolen har en positiv opplevelse av undervisningstilbudet, og viser en fremgang sammenlignet med forrige år. Elevene trives bedre og opplever i større grad å lære av tilbakemeldinger. Færre elever oppgir at de opplever mobbing, og utviklingen er spesielt positiv for ungdomsskolene. Dette kan være en indikasjon på at kommunen nå begynner å se resultater av satsningen på Vurdering for læring og det systematiske arbeidet for et godt læringsmiljø.

Gjennomsnittskarakteren for avgangseksamen på 10. trinn ligger fortsatt under ønsket nivå. Resultatene er imidlertid gode sammenlignet med gjennomsnittet for landet.

Barnehagene oppnår målsettingen om å tilrettelegge for tidlig innsats, fremme barns sosiale kompetanse, sikre god overgang mellom barnehage og skole, samt stimulere barns språkutvikling.

Barnehagene har imidlertid ikke nådd målet om økt andel menn. For å øke rekrutteringen av menn har noen barnehager, med støtte fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ansatt «lekeressurser» i barnehagene. Dette innebærer at 12 gutter fra 9. klasse på  ungdomskolen jobber i barnehage en ettermiddag i uken mot betaling. Tilsvarende tiltak i andre kommuner har medvirket til at gutter i større grad enn tidligere har søkt barnehagelærerutdanning.

Barne- og familieenheten har stort fokus på tidlig innsats, og har god måloppnåelse når det gjelder andelen nyfødte som får hjemmebesøk to uker etter hjemkomst. Det er fortsatt et forbedringspotensial med hensyn til å sikre god helhet og samhandling gjennom styrket foreldredeltakelse i de tverrfaglige samarbeidsmøtene.

Foreldre og foresatte er noe mindre tilfredse med SFO-tilbudet. Dette vil følges opp i arbeidet med implementering av Plan for kvalitet i SFO.