Investeringsbudsjettet - Oppvekst

Investeringsbudsjettet Oppvekst

Tall i 1 000 kroner

Investeringsbudsjettet
 FaseBevilgn.
tom 2015
 2016 2017 2018 2019Prognose
2020-2022
Tot.bevilgn.
tom 2019
Anslag tot
kostnad
Eksisterende prosjekter   163 800 300 500 244 500 214 800 160 000 121 900 1 083 600  
Koordineringspott Oppvekst - eiendom S 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000  
Heggedal skole  F3 112 000 163 000 21 000 0 0 0 296 000 296 000
Landøya ungdomsskole inkl. flerbrukshall F1 5 200 10 000 180 000 154 800 0 0 350 000 350 000
Risenga ungdomsskole  F1 2 100 4 000 5 000 50 000 150 000 61 900 211 100 273 000
Arnestad skole - utskifting av paviljong til permanent bygg F0 2 000 10 000 18 000 0 0 0 30 000 30 000
Kistefossdammen barnehage - 6 avd F2 10 000 45 000 10 500 0 0 0 65 500 65 500
Bleikerfaret barnehage - 6 avd (inkl. spes.avd) F2 14 000 56 000 0 0 0 0 70 000 70 000
Spesialskoler F2 8 500 2 500 0 0 0 0 11 000 11 000
Føyka barnehage - utvidelse F0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
Nye prosjekter     0 0 0 0 0 500  
Sentrumsskole og barnehage F0 500 0 0 0 0 0 500 400 500

Prosjektene er i ulike faser, noe som betyr ulikt presisjonsnivå både på budsjett- og fremdriftsangivelser.
S = Sekkepost
F0 = Investeringsforslag - Budsjettavsetning, kostnad og fremdrift er ikke avklart)
F1 = Gjennomført mulighetsstudie - Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F2 = Gjennomført forprosjekt – Budsjettavsetning beheftet med usikkerhet
F3 = Gjennomført anbudskonkurranse – Vedtatt budsjettramme og fremdriftsplan

Eksisterende investeringsprosjekter

Koordineringspott for Oppvekst

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2015-2018 å bevilge 10 mill. kroner årlig til koordineringspott for oppvekst. Årlig investeringsramme på 10 mill. kroner videreføres. Midlene benyttes til mindre investeringer i bygningsmassen i skoler og barnehager.

Heggedal skole

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 å utvide Heggedal skole til tre paralleller. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 112 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2015-2018 på 290 mill. kroner. Den er nå økt til 296 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Planlagt innflytting for 1. til 4. klasse er fra skolestart i august 2016 og for 5. til 7. klasse etter høstferien 2016. Prosjektet er i investeringsfase F3. Det er søkt om spillemidler for flerbrukshall, stipulert til 5,0 mill. kroner i 2017.  

Landøya ungdomsskole inkludert flerbrukshall

På grunn av skolekapasitet og byggets tilstand er det vedtatt å bygge ny 6-parallell skole. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 5,2 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2015-2018 på 340 mill. kroner. Dette er nå prisjustert til  ny totalramme på 350 mill. kroner. Planlagt innflytting er ved skolestart 2018. Prosjektet er i investeringsfase F1. Det vil bli søkt om spillemidler til flerbrukshall, stipulert til 7,0 mill. kroner i 2019.

Risenga ungdomsskole

Kommunestyret vedtok i sak 72/15 lokalisering av ny 6-parallell skole på Risenga og at denne skal bygges som OPS-prosjekt. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 2,1 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2015-2018 på 265 mill. kroner. Den er nå økt til 273 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Planlagt innflytting er ved skolestart 2020. Prosjektet er i investeringsfase F1. Det er ingen tilskudd knyttet til undervisningsbygg.

Arnestad skole

Det ble i Handlingsprogram 2013-2016 avsatt en bevilgning på 30 mill. kroner til utskiftning av paviljongene på Arnestad skole med permanente bygg. Tiltaket er planlagt ferdigstilt i 2017. Prosjektet er i investeringsfase F0. Det er ingen tilskudd knyttet til undervisningsbygg.

Kistefossdammen barnehage – Heggedal

Kommunestyret vedtok i Handlingsprogram 2011-2014 en ny 6 avdelings barnehage i Heggedal. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 10 mill. kroner. Forventet total-bevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2015-2018 på 64 mill. kroner. Den er nå økt til 65,5 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Barnehagen vil være innflyttingsklar vinteren 2017. Prosjektet er i investeringsfase F2 og er et FutureBuilt-prosjekt (plusshus). Det vil bli søkt om ENOVA-tilskudd til prosjektet.

Bleikerfaret barnehage

Barnehagen skal erstatte Leikvoll barnehage, samt utvides fra 3 til 7 avdelinger, inkludert spesialavdelingen som overflyttes fra Føyka barnehage. Den nye barnehagen etableres på deler av tomten til tidligere Bleiker Behandlingshjem. Prosjektet har per 2015 en bevilgning på 30 mill. kroner. Forventet totalbevilgning for prosjektet var i Handlingsprogram 2015-2018 på 69 mill. kroner.  Den er nå økt til 70 mill. kroner på grunn av prisstigning i byggeperioden. Barnehagen planlegges ferdigstilt vinteren 2016/2017. Prosjektet er i investeringsfase F2. Det er i bevilgningen inkludert midler til fortau og gangvei. Det er ingen tilskudd knyttet til barnehagebygg.

Spesialskoler

Kommunestyret vedtok i 2. tertialrapport 2015 å overføre 2,5 mill. kroner fra 2015 til 2016. Totalbudsjettet til prosjektet er 11 mill. kroner.

Føyka barnehage – utvidelse

Det er behov for utvidelse av Føyka barnehage. Det er vurdert å bygge på en ekstra etasje på dagens eksisterende bygningsmasse. Prosjektet ble vedtatt i Handlingsprogram 2015-2018 med en forventet totalbevilgning på 30 mill. kroner. Arbeidet er planlagt i tidsrommet 2020-2022. Prosjektet er i investeringsfase F0. Det er ingen tilskudd knyttet til barnehagebygg.

Nye investeringsprosjekter

Det blir ingen nye investeringsprosjekter innenfor tjenesteområdet i perioden.

Langsiktige behov utover handlingsprogramperioden 2016-2019

Sentrumsskole og barnehage

Kommunestyret vedtok i 1. tertialrapport 2015 å bevilge 0,5 mill. kroner til en mulighetsstudie for ny sentrumsskole og barnehage på Hønsjordet, jf. føringer i kommuneplan for Asker 2014-2026.