Status og utfordringer - Oppvekst

Oppnådde resultater 2014

Som det fremgår av årsrapporten for 2014, har tjenesteområdet blant annet oppnådd følgende resultater:

 • Det er god utvikling i elevresultatene, både knyttet til nasjonale prøver og eksamenskarakterer.
 • Færre elever får spesialundervisning på ungdomstrinnet og flere elever får opplæringen organisert i klassen. Dette er i tråd med målet i prosjekt tidlig innsats i oppvekst om å redusere andelen elever med spesialundervisning, og at spesialundervisning skal gis i ordinære klasser.
 • Gjennomsnittsalderen for barn som blir henvist til Barne- og familieenheten er redusert. Dette er i tråd med målet om dreining av tjenestene mot forebygging og tidlig innsats.
 • Barn og familier får tiltak fra Barnevernet innen fastsatt norm og saksbehandlingstiden er redusert. Dette viser at den nasjonale satsningen på styrking av Barnevernets kapasitet har hatt positiv effekt for Asker.
 •  Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) er godt implementert, og foresatte er godt fornøyd med hjelpen de får ved bekymring for barn og unge. Dette er i tråd med kommunens satsing på å styrke det helhetlige tjenestetilbudet og den tverrfaglige samhandlingen.

Innspill fra komiteen

Komité for oppvekst har i sak 17/15 gitt følgende innspill til rådmannens arbeid med handlingsprogrammet:

 • Fortsette de store satsningene våre som tidlig innsats, kvalitetshevingsarbeid og etter- og videreutdanning i sektoren
 • Videreutvikle realfagskommuneprosjektet
 • Styrke barnevernet
 • Styrke psykisk helsearbeid i skolen
 • Styrke rådgivningstjenesten
 • Opprettholde bemanningen i oppvekstsektorens 1. linje
 • Implementere ny oppvekststrategi
 • Evaluere vikarordning i skole og barnehage og vurdere nye løsninger som gir økt stabilitet for elever og barn
 • Utjevne ulikheter i skole/SFO og innføre kultur-SFO

Rådmannen har vurdert innspillene og foretatt prioriteringer slik det fremgår av utfordringene og satsningsområdene, samt drifts- og investeringsbudsjettet. I tillegg vil flere av prioriteringene bli fulgt opp direkte i de enkelte enheters virksomhetsplaner.

Utfordringer i neste fireårsperiode

Med bakgrunn i oppnådde resultater og politiske føringer, har kommunen definert følgende utfordringer for tjenesteområdet i neste fireårsperiode.

 • Det er behov for å redusere andelen barn, unge og foresatte som opplever utenforskap av sosiale, helsemessige, økonomiske, språklige og/eller kulturelle årsaker.
 • Det er behov for å styrke ansattes kompetanse knyttet til lettere psykiske lidelser.
 • Det er behov for ytterligere samhandling på tvers innen oppvekst og mellom oppvekst og Helse og omsorg for å sikre helhetlige tjenester til barn og unge med nedsatt funksjonsevne.
 • Det er behov for ytterligere arbeid knyttet til kvalitet og informasjon om SFO-tilbudet for å øke foreldres tilfredshet.
 • Det er behov for å utvikle kvaliteten i alle virksomheter for å utjevne forskjeller mellom de ulike barnehagene og skolene.