Ordførers innledning

Kommunestyret har vedtatt Asker kommunes Handlingsprogram for 2016-2019. I budsjettet har vi lagt opp til langsiktig og ansvarlig økonomistyring som skal sikre oss forutsigbarhet og stabilitet i den løpende driften.

Ordfører Lene Conradi

Den sosiale profilen er tydelig, og Ivar Aasens ord «eg tykkjer stødt, at det høver best, å hjelpa den, som det trenger mest» er mer aktuelle enn noen gang. De som trenger oss mest skal ha trygghet for at hjelpen er der når behovet oppstår, og at hjelpen hjelper. Samtidig arbeider vi målrettet for stadig å øke innsatsen på forebyggende arbeid og tidlig innsats.

Demografiske endringer, begrensede ressurser og økonomiske nedgangstider utfordrer velferdsstaten og tjenesteutviklingen på ulike måter. Evne til omstilling og nytenkning blir nødvendig i tiden fremover. Asker kommune vil gjennom sine prioriterte satsingsområder arbeide for å opprettholde og videreutvikle gode og trygge velferdstjenester til innbyggerne der kvalitet i tjenestene settes høyt.

Asker kommune har gjennom flere år arbeidet systematisk på alle tjenesteområder for å bygge en bærekraftig og effektiv kommuneorganisasjon. Fem gjennomgående hovedutfordringer preger den kommende handlingsprogramperioden:

  • Medborgerskap og samskaping
  • Forebygging og tidlig innsats
  • God helhet og samhandling
  • God kvalitet
  • Nødvendig kompetanse

Vår innovasjonsstrategi slår fast at vi skal tenke samskaping i alt vi gjør. Samskaping betyr at flere aktører er sammen om å skape verdier og velferd på nye måter, noe som er avgjørende for vellykket innovasjonsarbeid. Gjennom samskaping og medborgerskap ønsker vi å skape en mer åpen og inkluderende kommune, og skal legge til rette for nye former for samarbeid og samhandling mellom innbyggerne og kommunen. Innbyggerne skal inviteres inn i arbeidet for et stadig bedre lokalsamfunn. Dette utfordrer tradisjonelle roller og måter å løse oppgavene på, og krever samtidig ny kompetanse.

Vi vil sikre gode oppvekstvilkår for våre barn og unge ved å bekjempe utenforskap, bidra til inkludering og legge til rette for deltakelse i lokalsamfunnet. Her må kommunen spille på lag med kreftene i hele lokalsamfunnet.

Handlingsprogrammet for 2016–2019 legger særlig vekt på tiltak overfor mennesker med behov for tjenester innen rus, psykisk helse eller behov for sosialboliger.

Gjennom flere år har vi gjort et stort løft med mange nye plasser innen eldreomsorgen. I handlingsprogramperioden ligger en ytterligere satsing gjennom etablering av nytt sykehjem på Nesbru med 72 sykehjemsplasser.

Som en klimabevisst kommune legger handlingsprogrammet også til rette for grønn utvikling gjennom mulighet for aktivt frilufts- og fritidsliv, gode sykkeltilbud og miljøvennlig samferdsels- og tettstedsutvikling.

Handlingsprogrammet er omfattende, og jeg vil berømme rådmannen og økonomiavdelingen vår for et stort arbeid som ligger bak. Med de rammene som nå er politisk vedtatt har Asker med sine dyktige ansatte og engasjerte innbyggere et godt utgangspunkt for å møte utfordringer, men også muligheter i 2016.

Lene W. Conradi
Ordfører