Politisk styring

Asker kommune styres etter formannskapsmodellen. Dette er hovedmodellen i kommuneloven, og innebærer at formannskapet velges av kommunestyret etter partienes forholdsvise representasjon i kommunestyret.

Politisk organisering

Kommunestyret (47 medlemmer) er øverste politiske organ, og fatter vedtak på vegne av kommunen, så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak.

Formannskapet (11 medlemmer) er driftsstyre, og behandler handlingsprogrammet og kommuneplanen. Formannskapet har følgende underutvalg: Utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring (ØEE) og Utvalg for plan, samferdsel og næring (PSN). Formannskapet og hovedtillitsvalgte utgjør sammen Partssammensatt utvalg.

Asker kommune har tre kommunestyrekomiteer:

  • Komité for helse og omsorg
  • Komité for oppvekst
  • Komité for teknikk, kultur og fritid

Komiteene forbereder og innstiller saker som behandles av kommunestyret. Kommunen har etablert en saksordførerordning med eget reglement. Ordningen innebærer at komiteen velger en saksordfører til å følge opp saker av prinsipiell karakter, gjennom saksforberedelsen og til den er endelig behandlet av kommunestyret.

Bygningsrådet behandler saker i henhold til Plan- og bygningsloven. Kontrollutvalget og Klageutvalget er lovpålagte organer. Det samme er Eldrerådet og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Reglementet definerer at formannskapet ved behov kan opprette ad hoc-utvalg. Dette gjelder saker som krever særskilt politisk oppmerksomhet eller koordinering med andre kommuner og/eller statlige myndigheter.

Politisk struktur med reglement og fullmakter ble evaluert våren 2015, og justert modell fremmes for politisk behandling høsten 2015.

Tabellen nedenfor viser antall saker behandlet i de ulike utvalgene i perioden 2011-2014. Fra 2013 til 2014 er det en økning i antall saker behandlet i kommunestyret, formannskapet og to av komiteene. Antall saker behandlet i Bygningsrådet er tilnærmet uendret. Det var vært en liten økning i antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret.

Saker behandlet i utvalgene 2011-2014
 2011201220132014
Antall saker behandlet i Kommunestyret 126 110 94 129
Antall saker behandlet i Formannskapet 217 217 163 213
Antall saker behandlet i Komité Oppvekst 41 50 46 44
Antall saker behandlet i Komité Helse og omsorg 31 33 26 36
Antall saker behandlet i Komité Teknikk, kultur og fritid  30 52 44 66
Antall saker behandlet i Bygningsrådet 141 154 214 211
Antall saker med saksordfører behandlet i kommunestyret (noe usikre tall) 23 19 10 14