Saker som skal fremmes

I handlingsprogramperioden skal det fremmes saker om:

 • Bruk av utbyggingsavtaler
 • Kommunedelplan for ny E18
 • Status for arbeidet med energi- og klimaplanen
 • Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
 • Oppfølging av folkehelseplanens innsatsområder
 • Planprogram for kommunedelplan Asker sentrum
 • Områdeplan for Føyka/Elvely
 • Områdeplan for Høn/Landås
 • Gjennomførings- og finansieringsmodell for Føyka/Elvely
 • Helhetsplan for Dikemark
 • Videre organisering, satsningsområder og innbyggermedvirkning i utviklingen av Borgen-området
 • Følgeevaluering av samfunnsutviklingen på Borgen
 • Regulering av Drengsrud idrettspark
 • Revidert Arbeidsgiverpolitisk plattform
 • Oppfølging av sykefraværsarbeidet
 • Arbeidet med heltidskultur
 • Kommunens innovasjonsportal
 • Prosjektet «Jakten på tidstyver i Asker kommune»
 • Arbeidet med medborgerskap og samskaping
 • Erfaringer med ordningen med gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i barnehagen
 • Gjennomgang av vikarordningen i tjenesteområde Oppvekst
 • Asker som realfagskommune
 • Digitalt løft i Askerskolen
 • Ungdomstrinnet og forberedelse til videregående opplæring
 • Barnehage- og skolebehovsplan for perioden 2016-2026
 • Felles kompetanseplan for oppvekstområdet
 • Etablering av Kultur-SFO
 • Brukerbetaling for SFO, inkludert skjerming av familier med lavere inntekter
 • Temaplan omsorgstjenester for eldre
 • Statusrapport for hverdagsrehabilitering
 • Etablering av Helsehus
 • Temaplan kommunale legetjenester
 • Halvårsrapport for Helse og omsorg 2016
 • Årsrapport for Helse og omsorg 2016
 • Statusrapport for velferdsteknologi
 • Frivilligsentral på Borgen
 • Ny strategi for Asker kulturskole
 • Disposisjonsplan for Dikemark idrettspark
 • Kulturarenaplan
 • LED-belysning i lysløyper
 • Formål, prinsipper og brukerbetaling for ulik bruk av kommunale svømmehaller
 • Kompetanseheving og kunnskapsformidling i frivilligheten
 • Revidert sykkelstrategi for Asker kommune
 • De store investeringsprosjektene ved VEAS og Asker og Bærum vannverk
 • Hovedplan gjenvinning
 • Hovedplan vann 2017-2020
 • Kommunal parkeringsstrategi
 • Grøntplan for Asker kommune
 • Velveier
 • Tiltak for energieffektivisering av den kommunale bygningsmassen
 • Strategi for kommunal eiendom
 • Disponering av midler til drift og vedlikehold av eiendommer
 • Videre gjennomføring av den boligsosiale utbyggingen i perioden 2018-2019