Areal og transport

Transportsektoren står for størstedelen av klimagassutslippene i kommunen. Utslippene må reduseres kraftig for å nå målene i energi- og klimaplanen. Et av målene i kommuneplanen er at persontransportveksten skal tas kollektivt og/eller med gange og sykkel. På lengre sikt skal privatbilbruken reduseres.

En forutsetning for å begrense personbiltransport, er et velutviklet kollektivtilbud bestående av tog, buss og båt. I 2015 går det totalt 10 tog per time til og fra Asker stasjon. I tillegg har fylkeskommunen forbedret busstilbudet ved at det nå er flere avganger (hvert 10. minutt i rushtiden) og bussene korresponderer bedre med togene. Kollektivsatsingen har medført at andelen kollektivreiser i Akershus nå øker mer enn biltrafikken. Ruter hadde 10 prosent årlig vekst i perioden 2009-2013, deretter 1,5 prosent vekst per år.

Kommunedelplan for ny E18 med bussgate og sykkelvei gjennom Asker åpner for tett arealutvikling i knutepunktene, og bidrar direkte til et redusert transportbehov. Separat bussgate med uhindret fremkommelighet vil gi en betydelig raskere og mer forutsigbar reisetid frem til sentrene. Kommunedelplanen sikrer også bussfremkommeligheten langs Drammensveien og Røykenveien, samt ny kollektivterminal over Asker stasjon. Sykkelveien vil sammen med eksisterende gang- og sykkelveier danne et finmasket veinett mellom boligområder, næringskonsentrasjoner, sentre, busstopp og jernbanestasjoner.

Det skal fremmes sak om kommunedelplan for ny E18.

Kommunen planlegger og gjennomfører en rekke lokale tiltak som bidrar til å redusere bilbruk i hverdagen:

  • Revidert parkeringsnorm bidrar til mindre privatbilbruk til kontorarbeidsplasser.
  • Nye boligområder med gangavstand til høyfrekvent kollektivtilbud, slik som Føyka/Elvely (600 boliger) og Høn/Landås(1200 boliger).
  • Offentlige tjenestetilbud og fritidstilbud lokaliseres i sentrene, slik som blant annet svømmehall på Holmen og nærmiljøsentral i Heggedal.
  • Påtrykk overfor Akershus fylkeskommune og kollektivselskapene for å etablere kollektivfelt og forbedret busstilbud.
  • Bedre sykkelveier og sykkelparkering med høy standard skal legge til rette for at flere kan sykle til toget eller bussen.
  • Bildelingsordninger og oppfordring til samkjøring.

Det vises til sidene for Teknikk og miljø for en nærmere beskrivelse av tiltakene.