Om folkehelse i Asker

Kommunedelplan for folkehelse 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret i september 2015. Med bakgrunn i et kartleggingsarbeid, inneholder planen fem innsatsområder og hovedmål for folkehelsearbeidet i Asker:

  • Levekår: Gode levekår med likeverdige muligheter for alle
  • Inkludering: Fellesskap med rom for mangfold
  • Levende nærmiljø: Sosial og fysisk aktiv hverdag for alle i nærmiljøet
  • Psykisk helse: God psykisk helse for barn og voksne - uten rus
  • Aktive eldre: Aktive, selvstendige eldre

Formålet med folkehelseplanen er å etablere en kunnskapsbasert felles forståelse og retning for arbeidet med å bedre folkehelsen og redusere de sosiale helseforskjellene. Folkehelseplanen omfatter hele Asker-samfunnet, noe som innebærer at en rekke aktører skal bidra til å nå målene i planen.

Planen vektlegger samskaping og samhandling mellom ulike aktører som en viktig forutsetning for å lykkes med folkehelsearbeidet. Asker kommune vil arbeide for å mobilisere sivilsamfunnet og åpne for initiativ fra innbyggerne og næringslivet gjennom tverrsektorielle samarbeidstiltak og kommunikasjon.

Folkehelseplanen blir fulgt opp gjennom virksomhetsplanene for tjenestene, ordinære saker og temaplaner. Det blir rapportert på status i samsvar med årshjulsrapporteringen.

Det skal fremmes saker om oppfølging av folkehelseplanens innsatsområder.

Kommunestyret har tidligere bevilget 1 mill. kroner til folkehelse og utredning av vitensenter. Det er under tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid avsatt 1,5 millioner kroner hvert år i perioden til utvikling og drift av et vitensenter for folkehelse på Sem i samarbeid med NaKuHel. Arbeidet med vitensenteret er definert som et strategisk prosjekt som inngår i kommunens prosjektportefølje.