Innledning og mål - Samfunn

Kommuneplanen er Asker kommunes overordnede strategiske styringsdokument, og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling.

I tråd med visjonen om at Asker er Mulighetenes kommune er det definert følgende overordnede mål for utvikling av Asker-samfunnet:

Asker er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune i en region i vekst, hvor balanse mellom vekst og vern gir gode lokalsamfunn. 

Kommuneplanen definerer fem satsningsområder for kommuneplanperioden 2014-2026:

  • Vekst og utvikling
  • Areal og transport
  • Natur, kulturmiljø og samfunnssikkerhet
  • Folkehelse
  • Tettsteder og knutepunkter

Innen hvert satsningsområde er det definert mål og strategier for utvikling av Asker-samfunnet. Kommunen er én av flere aktører som skal bidra til å nå målene. Strategiene er virkemidler for å nå målene. Det er definert 66 ulike strategier.

Mål for fokusområdet Samfunn
Sentrale utfordringerMåleindikatorerØnsket
resultat
Laveste aksepterte resultatIkke godkjent resultatResultat 2014
S.1. Vekst og utviklingS.1.1. Prosentvis årlig befolkningsvekst, jf. kommuneplanens mål om 1,5 % befolkningsvekst årlig i perioden. 1,30 - 1,69 % 1,00 - 1,29 %
1,70 - 1,99 %
< 0,99 %
> 2,00 %
Ny indikator
fra 2015
S.1.2. Årlig antall nye boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 350 nye boliger i året. 300 - 399  250 - 299
400 - 449 
< 249
> 450
Ny indikator
fra 2015
S.1.3. Andel nye boliger i kommunen som er leiligheter eller rekkehus, jf. kommuneplanens mål om 75 %  leiligheter og rekkehus.  > 70 % 50 - 69 % 0 - 49 % Ny indikator
fra 2015
S.1.4. Årlig antall nye rimelige boliger i kommunen, jf. kommuneplanens mål om 50 nye rimelige boliger årlig.  > 40  25 - 39 0 - 24 Ny indikator
fra 2015
S.2. Areal og transportS.2.1. Årlig prosentvis økning i togreisende, målt på stasjonene Heggedal, Asker og Billingstad, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 2 % 0,5 - 1,99 % < 0,49 % Ny indikator
fra 2015
S.2.2. Årlig prosentvis økning i bussreisende, målt langs de tre bussaksene Drammensveien, Slemmestadveien og Kirkeveien, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 2 % 0,5 - 1,99 % < 0,49 % Ny indikator
fra 2015
S.2.3. Årlig prosentvis økning i syklende, målt langs de tre tellepunktene Drammensveien, Slemmestadveien og Bleikerveien, jf. kommuneplanens mål om at persontransportveksten skal tas kollektivt eller ved gange/sykkel.  > 5 % 2,5 - 4,99 % < 2,49 % Ny indikator
fra 2015
S.3. Natur, kulturmiljø og samfunns-sikkerhetS.3.1. Andel miljøsertifiserte virksomheter (grønt kontor/grønt flagg).  95 - 100 % 60 - 94 % 0 - 59 % 75
S.3.2. Reduksjon av kommunale klimagassutslipp med 700 tonn pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 80 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  -700 tonn 0 - 699 tonn Økte utslipp -589
S.3.3. Reduksjon av kommunalt energiforbruk (kjøpt energi) med 2,2 GWh pr. år, jf. Energi- og klimaplanens mål om 30 % reduksjon innen 2020 sett i forhold til 2007-nivået.  - 2,2 GWh 0 - 2,1 GWh Økt forbruk -2,7
S.4. FolkehelseS.4.1. Andel utvalgte indikatorer i folkehelsebarometeret med tilsvarende eller bedre resultat enn i 2013.  50 - 100 % 30 - 49 % 0 - 29 % Ny indikator
fra 2015
S.4.2. Årlig økning i andel innbyggere som bruker stier og turveier. > 2
%poeng 
0 - 1,9 %poeng < 0
%poeng
Ny indikator
fra 2015
S.5. Tettsteder og knutepunkterS.5.1. Opplevelse av gode kultur- og fritidstilbud.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt
S.5.2. Opplevelse av gode utvendige møteplasser.  4,5 - 6 4 - 4,4 0 - 3,9 Ikke målt
S.5.3. Andel innbyggere som får dekket sitt behov for daglig service i sitt nærmeste nærsenter.  70 - 100  %  40 - 69 % 0 - 39 % Ny indikator
fra 2015

Målekartet for fokusområde Samfunn reflekterer de overordnede målene og satsningsområdene i kommuneplanen. Resultatene viser at kommunen i 2014 nådde

målet om reduksjon av det kommunale energiforbruket. Det jobbes aktivt med å redusere klimagassutslippene, samt øke andelen miljøsertifiserte virksomheter.