Natur, kultur og samfunnssikkerhet

Energi og klima

Asker kommune følger opp regjeringens mål om reduksjon av klimagasser.

Energi- og klimaplanen ble vedtatt i 2013, og har som mål at Asker kommunes egen drift skal være klimanøytral innen 2030 og at kommunen skal redusere kjøpt energi med 30 prosent innen 2020, sett i forhold til 2007-nivået. Klimagassutslippene i hele Asker-samfunnet skal halveres innen 2030 i forhold til 1991-nivået og være klimanøytralt innen 2050. Asker kommune skal legge til rette for at Asker-samfunnet i større grad tar i bruk lokal fornybar energi og reduserer kjøpt energi med 20 prosent innen 2030 sett i forhold til 2005.

Å nå disse målene innebærer en bred satsning på alle samfunnsområder, som i sum gir et «grønt skifte» og har et betydelig næringspotensial. Fra 2016 og framover vil klimagassutslippene fra kommunens biler bli videre redusert gjennom ytterligere elektrifisering av bilparken og anskaffelse av flere biler som går på biogass. For større dieseldrevne kjøretøy og maskiner er det aktuelt å bruke en ny type miljøvennlig biodiesel. Kommunen vil bidra til fortsatt økning i elbilandelen ved å legge til rette for ladeinfrastruktur.

Det er et stort potensiale for å øke andelen fornybar energi og redusere energibruken i forbindelse med områdeutvikling og nybygg. Det må satses videre på at flere velger miljøvennlige energiløsninger. Det er videre en utfordring å få innbyggere og næringsliv til å investere i energireduserende tiltak og konvertere fra fossil fyring til fornybare energikilder.

Asker kommune deltar i FutureBuilt-programmet. Dette er et samarbeid mellom Asker, Bærum, Oslo og Drammen kommuner, der målet er å utvikle forbildeprosjekter der områder eller enkeltbygg reduserer klimagassutslippene med 50 prosent innen transport, energibruk og materialbruk. FutureBuilt er et strategisk prosjekt i kommunens prosjektportefølje.

Asker kommune har siden 2013 igangsatt to forbildeprosjekter: Kistefossdammen barnehage og Trans’matorn sykkelpark. I tillegg pågår det et samarbeid om flere del-prosjekter som skal stimulere til nyskaping og endret praksis innenfor både transport, områdeutvikling og næringsliv, slik som idésykkelkonkurransen «Get a bike», felles sykkelerklæring «FutureBike» og energiløsninger for Føyka-utviklingen. Asker sykkelhotell som skal stå ferdig i 2015 er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt i samarbeid med Jernbaneverket.

For å få bedre data om luftkvaliteten, gjennomfører kommunen luftmålinger på ulike steder i Asker vinteren 2015/2016.

Det er behov for en gjennomgang av tiltak og virkemidler for å oppnå målene i energi- og klimaplanen.

Det skal fremmes sak om status for arbeidet med energi og klimaplanen.

Samfunnssikkerhet

I 2015 ble det utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Asker kommune, som erstatter forrige analyse fra 2011. ROS-analysen vil gi føringer for beredskapsarbeidet i 2016 og fremover.

Det skal fremmes en sak om helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse).