Tettsteder og knutepunkter

Tettstedene og nærsentraene har en viktig funksjon som møteplass for innbyggerne, og bidrar til å skape trygghet og tilhørighet i lokalsamfunnet. De skal også bidra til at innbyggerne får dekket mest mulig av sitt daglige servicebehov i gang- og sykkelavstand fra hjemmet.

Det tilrettelegges for et kommersielt og offentlig handels- og tjenestetilbud i sentrene. De kommunale innbyggertorgene får en sentral rolle i denne sammenheng. Det pågår utviklingsprosesser i alle de større sentraene.

Asker sentrum

Planleggingen av Føyka/Elvely skjer i samarbeid med Asker skiklubb og de tre grunneierne på Elvely. Forslag til områdereguleringsplan er under utarbeidelse. Parallelt med dette blir alternative gjennomføringsmodeller for den videre utviklingen av området vurdert. Det vises til tjenesteområde Eiendom for en nærmere beskrivelse av avsatte investeringsmidler.

Midlertidige tiltak på torget i Asker sentrum blir videreført i 2016 for å bidra til økt aktivitet gjennom året.

Når kommunedelplanen for E18 gjennom Asker er avklart, starter arbeidet med kommunedelplan for Asker sentrum. Planen skal omhandle byutvikling og fortetting. Arbeidet med områderegulering på Høn/Landås, i samarbeid med blant annet Selvaag, har startet. Det blir tilrettelagt for omkring 1200 nye boliger, ny sentrumsskole på Høn, samt idrettsanlegg, barnehage og nærsenter.

Det skal fremmes sak om planprogram for kommunedelplan Asker sentrum.

Det skal fremmes sak om områdeplan for Føyka/Elvely.

Det skal fremmes sak om områdeplan for Høn/Landås.

Det skal fremmes sak om gjennomførings- og finansieringsmodell for Føyka/Elvely.

Heggedal

Heggedal sentrum er i stor utvikling. Etableringen av Heggedal torg og parkanlegget ved Kistefossdammen skal gjennomføres i samarbeid med Tandberg Eiendom, som utvikler sentrumstomta med 140 leiligheter og butikker. Det er innledet en dialog med Vinmonopolet om eventuell etablering i Heggedal.

Etablering av Heggedal innbyggertorg, med samordnet drift av seniorsenter, bibliotek, helsestasjon og Heggedal nærmiljøsentral, er en pilot knyttet til samarbeid og samskaping mellom kommunen og frivilligheten. Heggedalsmodellen vil være aktuell også når det gjelder utvikling av andre tettsteder.

Holmen

Den videre utviklingen av Holmen må også bygge på valgt E18-løsning. Som et viktig bidrag til utviklingen av tettstedet som møteplass og opplevelsessted, bygger kommunen nå et nytt badeanlegg på Holmen. Kommunen, sammen med blant annet Sektor-gruppen, planlegger en egen arkitektkonkurranse for Holmen i løpet av 2016.

Dikemark

Arbeid med helhetsplan for Dikemarkområdet videreføres i 2016, i samarbeid med grunneierne.

Det skal fremmes sak om helhetsplan for Dikemark.

Borgen

Det er etablert et strategisk prosjekt for å styrke leve- og oppvekstvilkårene i Borgenområdet. Prosjektet inngår i kommunens prosjektportefølje.

Borgenprosjektet har to prosjektområder (Aktiv nærmiljøutvikling og Bærekraftige Borgen) med både et kortsiktig og langsiktig perspektiv, og er et samarbeid mellom kommunen, næringslivet og innbyggerne. I etableringsfasen er det oppnevnt et politisk ad hoc-utvalg for oppfølging av arbeidet.

Det er definert følgende mål for innsatsen på Borgen:

  • Bedre forutsetningene for levekårsutsatte
  • Borgen som et godt sted å bo og ferdes for alle
  • Bedre økonomisk, politisk og sosial integrasjon, med fokus på barn og unge
  • Levende lokalsamfunn med felleskap for alle

Med bakgrunn i en analyse av området, gjennomfører kommunen høsten 2015 prosesser med en rekke involverte aktører for å komme frem til løsninger på utfordringene og sikre en bærekraftig utvikling. Utviklingen av Borgenområdet vil handle om levekårsutfordringer, bærekraftig områdeutvikling, utjevning av konsekvenser av sosiale forskjeller, samt lokalsamfunnets funksjon og betydning.

Det er bevilget 1,5 mill. kroner til finansiering av prosjektet. I tillegg er det søkt og mottatt eksterne midler til enkeltprosjekter.

I 2016 blir aktiviteter og tiltak innenfor begge prosjektområdene planlagt, prioritert og iverksatt. Samfunnsutviklingen på Borgen vil gi effekt på kort og lang sikt. Arbeidet handler om å utvikle de kommunale tjenestene, mobilisere ressurser, samt tilrettelegge for samhandling på tvers av tjenesteområder og bransjer. Kommunale og private utbyggingsprosjekter skal gi koordinert og kunnskapsbasert områdeutvikling.

Det skal fremmes sak om videre organisering, satsningsområder og innbyggermedvirkning i utviklingen av Borgenområdet.

Det skal fremmes sak om følgeevaluering av samfunnsutviklingen på Borgen.

Reguleringsplanen for Borgen nærsenter legger til rette for en videreutvikling av nærsenteret på Borgen med blant annet etablering av butikk, kafé, servicebygg og boligbebyggelse. Et lokalt torg med gangforbindelser mot øst og vest binder området sammen. Leilighetene ble lagt ut for salg i 2015.

Kommunen arbeider med regulering av Drengsrud idrettspark, som erstatningsanlegg for Føyka. Reguleringsplanen forventes ferdigstilt i løpet av 2016.

Det skal fremmes sak om regulering av Drengsrud idrettspark.

Vettre

Vettre nærsenter er under utbygging. Gjennomføringen er avhengig av et eiendomsmessig makeskifte med Asker kommune.