Vekst og utvikling

I tråd med prognosene i kommuneplanen, forutsetter kommunen en gjennomsnittlig befolkningsvekst på ca. 1,5 prosent årlig i handlingsprogramperioden.

Befolkningsutvikling og boligproduksjon

Befolkningsveksten i Asker har de fire siste årene variert fra 1,6 prosent til 2,1 prosent. 

Figuren under viser en oversikt over befolkningsendring og boligproduksjon fra 2000 og fram til i dag, samt befolkningsframskriving og forventet boligbygging fram til 2040.

Befolkningsframskrivingen tar utgangspunkt i en boligproduksjon på ca. 350 boliger per år i gjennomsnitt. Figuren viser at befolkningsveksten vil avta jevnt i hele perioden. Dette skyldes i hovedsak en forventet lavere arbeidsinnvandring i årene framover og noe mindre boligbygging
i siste del av framskrivingsperioden. Framskrivingen er basert på historiske data og forventet utvikling. Desto lenger inn i framtiden modellen estimerer, jo mer usikre er resultatene.

Oversikt over befolkningsendring og boligproduksjon fra 2000 og fram til i dag

Boligpolitikk og boligsosiale utfordringer

Boligpolitikk

Forslag til Boligpolitisk strategi for Asker 2015-2026 ble vedtatt lagt ut på høring i juni 2015. Strategien danner grunnlag for en aktiv kommunal boligpolitikk. Virkemidlene i boligpolitikken er inndelt i følgende fire kategorier:

  • Plan og bygningsloven: Dette er det viktigste virkemiddelet for å styre utviklingen av de 350 nye boligene i året.
  • Kommunal eiendomspolitikk: På kommunens egen eiendom kan kommunen som grunneier gå lenger enn hva det er anledning til gjennom plan- og bygningsloven for å styre boligutviklingen. Det kan stilles særlige vilkår ved salg av kommunal eiendom for å bidra til å bygge 50 rimelige boliger i året.
  • Husbankens låne- og støtteordninger: Dette er virkemidler som skal stimulere til boligsosial bygging og sikre vanskeligstilte en egnet bolig.
  • Kommunale tjenester og støtteordninger: Dette er økonomiske virkemidler som skal sikre at vanskeligstilte skal kunne bo i egnet bolig.

Det skal fremmes sak om bruk av utbyggingsavtaler.

Boligsosiale utfordringer

Asker kommune inngikk i 2011 avtale med Husbanken om deltakelse i Boligsosialt utviklingsprogram (BOSO). Programmet ble avsluttet ved utgangen av 2015.
Kommunen har i perioden hatt som målsetning å bedre boligkapasiteten for vanskeligstilte grupper. Arbeidet videreføres i 2016 med en særskilt årlig investeringsramme på 30 mill. kroner i perioden. Kommunen arbeider i tillegg med tiltak knyttet til organisering, tjenesteutvikling og kompetanseutvikling. Det vises til sidene for Helse og omsorg og tjenesteområde Eiendom for en nærmere beskrivelse.

Bosetting av flyktninger

Kommunestyret har gjennom Handlingsprogram 2015-2018 vedtatt at antallet flyktninger som bosettes i kommunen økes midlertidig i 2015 og 2016 til 75, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige.

Kommunene ble gjennom brev fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet våren 2015 varslet om at regjeringen vurderer å ta imot flere flyktninger som følge av den humanitære katastrofen i Syria. Rådmannen redegjorde for saken i formannskapet i mai 2015 (sak 95/15). Formannskapet vedtok at Asker kommune er positiv til å motta og bosette flere kvoteflyktninger i 2015 og 2016, men vil avvente en konkret anmodning fra departementet før kommunen gir bindende tilbakemelding om hvor mange flere kvoteflyktninger kommunen kan ta imot.

Når det foreligger en konkret anmodning, vil rådmannen legge frem en sak om mottak av flyktninger utover ordinært mottak. De økonomiske konsekvensene av dette vil søkes innarbeidet i tilleggsinnstillingen.

Næringsutvikling

Strategisk næringsplan 2015-2026 ble vedtatt av kommunestyret i mars 2015 (sak 23/15). Planen beskriver kommunens næringspolitikk de neste 12 årene, og redegjør for hvordan kommunen kan tilrettelegge for næringsutviklingen i Asker.

Følgende prosjekter og tiltak blir gjennomført i 2016:

  • Gjennomføre nye tiltak i Etablerertjenesten i Asker og Bærum
  • Etablere nettsider med aktuell næringsinformasjon på engelsk
  • Styrke samarbeidet mellom næringslivet og frivillig sektor
  • Dekke behovet for lærlingeplasser i næringslivet
  • Avklare og etablere samarbeidsarena for næringsutviklingen med nabokommuner
  • Gjennomføre prosjekter og samarbeid med AskersHus og Asker næringsråd